Beretning 2015

Nedenstående beretning blev aflagt af Arne Erikslev på Randers Venstre generalforsamling den 17. februar 2015

Kære Randers Venstre medlemmer! 

Vi har lige sunget: ”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård …”    .  Digterpræsten Steen Steensen Blicher fra Spentrup skrev denne sang i isvinteren 1837-38, som en tilkendegivelse af, at nu var man halvt igennem vinteren og bønderne helst skulle have halvdelen af forrådet i behold.

Det var også en længsel efter foråret, når solen igen vil komme og smelte sneen væk. Jeg vil drage lidt symbolik herfra.

Ved sidste generalforsamling betegnede jeg 2013, som et jubelår, da vi jo fik Claus Omann Jensen, som borgmester med 7.668 personlige stemmer og Venstre blev det største parti i byrådet med 11 mandater ud af 31 i byrådet, heraf 6 fra Randers Venstre.

Så kom ”isvinteren” på det landspolitiske med Lars Løkkes tøjsag og på den lokale bane skolestrukturdebatten.

Har vi så ”forråd” tilbage til foråret og de kommende opgaver.

Ja, det har vi, som jeg vil komme ind på både f.s.v. angår det landspolitiske og på det kommunale plan.

Landspolitik:

Da vi er så heldig stillet, at vi har vores Michael Aastrup Jensen i Folketinget, så får vi en meget flot løbende orientering om det landspolitiske både i regi af “Den Varme Stol” og hans elektroniske udsendelser og debatindslag i medierne mv.

Der er dog tradition for, at der i formandens beretning også indgår nogle betragtninger om det landspolitiske, hvilket hermed sker.

Det historiske er ikke det mest interessante og slet ikke nu, hvor vi alle blot venter på, at statsminister Helle Thorning-Schmidt skal trykke på valgknappen.

Men lige kort:

Regeringen er ikke uden grund blevet kaldt ”Løftebrudsregeringen” med over 100 løftebrud og har haft helt urealistiske planer med ”Fair Forandring”, ”Fair Løsning” m.fl., der var massivt underfinansieret og aldrig blev til noget.

Fra regeringsgrundlaget husker vi alle bl.a. guld og grønne skove for 12 minutters arbejde, betalingsringen om København, øremærket barsel for mænd, trepartsaftale mv.

Kan man derfor stole på noget som helst her op mod et folketingsvalg fra regeringens side? Jeg tror det næppe!

Når rød blok laver skræmmekampagner omkring Venstres udgiftsstop, så er det fantastisk, at jeg kan oplyse om, at netto services-udgiften i Randers Kommune fra 2011-2013 er faldet med ca. 120 mio. kr. Jeg har forstået på Claus, at man i kommunen vil være glade, hvis man fremadrettet har det samme beløb til serviceudgifter om 3 år, som i dag – så velkommen udgiftsstop!

Nu vil man i Randers Kommune være mere interesseret i at blive målt på, hvilken service, der leveres frem for, hvor meget der bruges af penge på det..!

At kvalitet ikke altid er lig med øgede udgifter, blev i øvrigt bevist, da Randers Kommune for 2 måneder siden blev kåret, som den kommune, der leverer 5. bedste service jf. målingen om det sociale index på trods af, at kommunen ligger langt væk fra dem, der bruger flest penge på området. Flot gået!

Venstre har en klar retning for Danmark med 5 mærkesager.

Disse mærkesager vil Michael Aastrup Jensen garanteret komme nærmere ind på.

På min ønskeseddel står der:

 1. Ønsket om at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, hvor regeringen er splittet og handlingslammet. 
 1. For fremtiden skal det kunne betale sig at arbejde og midlet hertil er en Job-Reform, ligesom skattelettelser i bunden for personer med arbejdsindkomster. 
 1. Der skal gennemføres en helt ny udlændingepolitik, der skal dæmme op for den ukontrollerede tilstrømning af asylansøgere ved at skærpe indsatsen mod menneskesmuglernes bagmænd og ved at styrke indsatsen i flytningernes nærområder. Der skal åbnes for dem der kan og vil – men lukkes for dem, der ikke vil. 
 1. Der skal skabes større tryghed. De blå partier er således enige om at gennemføre en reform. De fastsætter en ny ungdomskriminel lav-alder på 12-17 år og etablere en ungdomsdomstol. 
 1. På sundhedsområdet skal patienten igen i centrum. Regeringen har forringet patienternes adgang til hurtig behandling. Det var ikke for at spare penge, men pga. regeringens modstand mod privat-hospitaler. Venstre vil desuden foreslå en ny Kræftplan IV. 

Udover vores mærkesager, så mener jeg også, at Venstre skal påpege og fastholde vores historiske værdigrundlag. Det er bl.a. frihed under ansvar, ligesom kulturværdier i skole og hjem.

På et møde i Dansk Industri i Aarhus området for nylig fik jeg klart et ønske herfra:

 • Vi har den højeste løn i Danmark og derfor skal skatten ned på indkomst.
 • Ud af 98 kommuner, så har 42 kommuner (inkl. Randers) dækningsafgifter. De skal fjernes og afdrag over 15 år er ikke relevant
 • Private virksomheders vækst er en forudsætning for velfærd i Danmark.
 • Om afgifter: – så skru ned på de samme knapper i stedet for at indføre nye.

Se det er ønsker fra den virkelige verden, som falder helt i tråd med Venstres politik. Sådan!

Tilbage til det lokalpolitiske:

Efter sejrsrusen blev der kaldt på vores borgmester Claus Omann Jensen fra alle sider. Man ville se og høre giraffen. Han er sammen med byrådsgruppen kommet godt fra start, idet hans løfte om samarbejde er ført ud i livet – dog fortrinsvis helt uden konstitueringspartierne Beboerlisten, Velfærdslisten, Det Radikale Venstre og Det konservative folkeparti.

Han er blevet taget godt imod både i forvaltningen og hos befolkningen, men også Socialdemokraterne har taget godt imod vores nye borgmester. Mottoet med NYE TIDER – NYE TANKER har båret frugt!

Der er blevet forståelse mellem Venstre og det andet store parti Socialdemokratiet for opnåelse af et ansvarligt samarbejde til gavn for Randers´ udvikling, som specielt blev udmøntet i skoleforliget mellem dem og Dansk Folkeparti.

Skolestrukturdebatten fik for alvor bragt sindene i kog og medførte desværre en meget ufin debatform og med trusler om forfølgelse på privatlivet for byrådsmedlemmer. Jeg tror, at den 12. januar 2015 vil stå indprentet i alle byrådsmedlemmernes hukommelse, da skolestrukturen blev vedtaget i byrådssalen.

Der har under hele forløbet været mange og natlige møder på Laksetorvet, hvor vi vælgerforeningsformænd har fået informationer og været med til at træffe beslutninger, så vi er også ansvarlige for indholdet i skolestrukturen for fremtidens folkeskole i Randers Kommune.

Som en naturlig konsekvens af skolestruktur-forliget, så er der også med de samme partier indgået et forpligtende budget for Randers Kommune for de kommende år.

Det er utåleligt at opleve Bjarne Overmark fra Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten, som stadigvæk tror, at der er valgkamp ved i tide og utide at fremkomme med urealistiske og uansvarlige forslag, som de på forhånd ved er dødsdømte.

Man kunne måske forvente, at Mogens Nyholm fra Det Radikale Venstre havde et ønske om at få indflydelse på udviklingen i Randers, men det har han indtil videre frasagt sig selv og sine vælgere. Daniel Madié fra Det Konservative Folkeparti kan ikke finde sine egne ben at stå på, men er panisk for at tiltrække vælgere på en utroværdig måde.

Der er skabt nye tiltag og visioner både i Randers Kommune, men også som en del af den østjyske millionby Business Region Aarhus.

Vores udadvendte borgmester holdt således også en Nytårskur her efter nytår i Business Park Randers, hvor der for første gang blev uddelt en erhvervspris, der gik til DanDomain.

Forslag til muligheder ved udvidelse af den gamle middelalderby helt ned til vandet er sat i gang, ligesom branding af Randers er igangsat.

Et nyt boligområde i sydbyen med hovedtemaer om bæredygtighed, bevægelse, natur, sjæl, mangfoldighed og fællesskab, samt fremtidens plejehjem er blot nogle af nyskabelserne.

Spændende private byggeprojekter til boliger, som ombygninger af Hotel Kongens Ege, vandtårnet på Hadsundvej, Søren Møllers Gades skole, kasernearealet og Falbe-grunden vidner nu om en tro på Randers, som fremover vil danne grobund for tilflyttere og dermed højne skattegrundlaget i kommunen.

Jeg er bekendt med og kan støtte, at 2015 kommer til at handle om beskæftigelse – der skal simpelthen skabes nye jobs, og der skal flere i arbejde. Derfor vil også budget 2016-2019 komme til at have sin akse om dette emne.

En meget opløftende iagttagelse er resultatet af skolevalget (70.000 elever fra 8. og 9. klasser i alderen 14-16 år fra 800 folkeskoler), der giver Venstre 27 % af stemmerne mod 17,3% til Socialdemokraterne. Det vil give 104 ”mandater” til Blå blok (heraf 49 til Venstre) og 75 ”mandater” til Rød Blok.

Ser vi på resultatet i Randers Kommune, så gav skolevalget hele 44,3 % til Venstre og 65,4 % til Blå blok. Et stort til lykke til VU i Randers for Jeres store indsats for at nå dette flotte resultat.

En anden undersøgelse fra Altinget mellem unge fra 18-24 år giver 28 % til Venstre. Det tegner godt for Venstre i fremtiden, da undersøgelser viser, at det 1. kryds har betydning for politisk ståsted resten af livet.

På vegne af Randers Venstre vil jeg takke for den gode dialog, som vi har med vores byrådspolitikere, herunder vores regionsrådsmedlem Jørgen Winther og folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen.

Bestyrelsen og organisationen:

I den forgangne periode, har vi deltaget i ”Den Varme Stol”, udsendt Formandsbreve og afholdt gadeaktioner i Assentoft og Hornbæk, herunder husstands omdelt brochurer. Der har også været deltagelse i ”Randes Messen” og på ”Gl. Estrup”.

Vi har i den kommende periode forslag til emner som

 • By- og land udvikling,
 • Valgforsker Roger Buch,
 • Iværksætteri mv.

Vi bruger megen tid i bestyrelsen til at udforme og snakke politik.

Vi planlægger derfor et mere udbygget samarbejde med vores byrådspolitikere, hvor vi vil få sparring fra medlemmer af de 8 udvalg i kommunen ud fra vores interesseområder og kompetencer.

Det er nu en gang således, at fundamentet for det politiske arbejde er Jer medlemmer.

Derfor skal vi høste udbyttet af borgmestereffekten. Det giver os alle en udfordring om at skaffe nye medlemmer ud fra familie og netværk. Selv har jeg en målsætning til vores bestyrelsesmedlemmer om, at hver skal skaffe mindst 2 nye medlemmer inden sommerferien.

Der er vedlagt en brochure ved hver plads, og der kan udleveres flere efter ønske, så gør flittig brug heraf for hvervning af nye medlemmer.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er et stort arbejde at ”drive” en så stor vælgerforening med over 400 medlemmer. Vi ser derfor positivt på den igangværende proces om en forenkling af vores organisationsstruktur i Kommuneforeningen, så tidsforbruget kan nedsættes og anvendes på bedste vis.

Der opfordres i øvrigt til at deltage i den kommende generalforsamling i Kommuneforeningen Venstre i Randers her i Hellingåndshuset, mandag den 16. marts 2015.

Sluttelig vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer for et utroligt godt og konstruktivt samarbejde, hvor der i årets løb har været afholdt 8 bestyrelsesmøder.

En særlig tak til forretningsudvalget bestående af Jørgen Andersen og Erik Engvang, hvor vi har afholdt rigtig mange møder.

Arne Erikslev

Formand, Randers Venstre