Emne arkiv | "sundhed"

MTU noter om vandløb, vindmøller, solceller, Randers Syd, vintertjeneste og hverdagscykling

Tags: , , ,

MTU noter om vandløb, vindmøller, solceller, Randers Syd, vintertjeneste og hverdagscykling


Fraværende: Torben Hansen (S), Iben Sønderup (S) 

188 Orientering om vedligeholdelse af offentlige vandløb

Formålet med vandløbsloven er at sikre vandets frie løb, samtidig med at miljøkvalitet tilgodeses. Som politikere møder vi ofte lodsejere, der oplever, at det kniber med at sikre vandets fri løb.

Det er kommunen, der har ansvaret for vandløbene, og det ansvar skal løftes ved at følge vandløbsregulativet for det enkelte vandløb – koster 2.8 mio. kr/år.  Vandløbsregulativet indeholder bestemmelser om vandløbets skikkelse / vandføring, vedligeholdelse og kontrol, samt andre administrative bindinger. Vandløbsregulativet må ikke indeholde bestemmelser om bl.a. vedligeholdelse, som kan hindre opfyldelsen af miljømålslovens bestemmelser om vandløbets målsætning.

Regulatativer for de enkelte vandløb kan ses på http://natur.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=2205

Flere forhold kan medvirke til, at lodsejere oplever oversvømmede arealer:

 1. Kommunen har ikke fulgt vandløbsregulativet > Vil straks blive rettet,
 2. Vandløbsregulativet er ikke længere tidssvarende ift. tilførte vandmængder pga. mere byggeri og befæstede arealer > Revision af regulativ – bemærk dog at regulativet ikke må hindre opfyldelsen af miljømålslovens bestemmelser om vandløbets målsætning.
 3. Vandløbet er tidligere blevet oprenset hårdere end foreskrevet i regulativ og oprensning ifølge regulativ opleves af lodsejer som tilbageskridt > Ingen umiddelbare handlemuligheder

Hvis vi politisk finder, at det kniber med vandets frie løb, kan vi tage initiativ til en revision af et vandløbsregulativ.

 

190 Vindmøller ved Kondrup

Som det fremgik af dagens Amtsavis holdt en lille gruppe af toneangivende politikere for byrådets to største partier mandag aften møde med Dansk Folkeparti og var blevet enige om at trykke på pauseknappen i forhold til alle vindmøllerprojekter. Lars Søgaard (V) og Christian Brøns (V) samt naturligvis Frank Nørgaard (DF) fulgte beslutningen truffet af disse toneangivende politikere, mens Kim Kristensen (Beboerlisten) tog forbehold. Jeg stemte imod beslutningen, der blev protokolleret som

Planlægningen for nye møller ved Kondrup igangsættes ikke, da byrådet har besluttet, at vindmølleplanen skal revideres. 

Mine bevæggrunde for at stemme imod denne efter min opfattelse politiske studehandel har jeg redegjort for i referatet fra sidste MTU. I forhold til tanker om at reducere max. møllehøjder til f.eks. 100 m er det værd at bemærke at:

 • En mindre højde betyder intet ift. til støj: Grænserne er stadig 42/44 & 37/39 dB og disse grænser kan vi som kommune ikke pille ved.
 • Eksisterende møller må støje op til 45 & 40 dB og er ikke underlagt krav ift. lavfrekvent støj.
 • Ditto synsmæssigt: Om du står 400 m fra en 100 m høj mølle eller 600 m fra en 150 m høj mølle – oplevelsen vil være den samme (netop derfor er afstandskravet på 4 x møllehøjde).

Skulle det ende med, at der ikke må opsættes nye møller føre end vindmølleplanen er revideret, hvilket forventes at være sket primo 2016, vil der til den tid næppe kunne erhverves serieproducerede møller på under 100 m. I Tyskland sælger Vestas pt. næsten udelukkende 140 meter tårne sekundært 119 m tårne, hvilket med en rotor diameter på 112 m giver møllehøjder på 196 m og 175 m.

Blandt møllemodstandere ville det være mere ærligt at melde ud, at man ønske stop for opførelse af vindmøller i Randers kommune. Men hovsa – et sådan forslag stemte 28 af byrådets medlemmer jo nej til i byrådssalen d. 1. september??

Samme hovsa gælder mht. indtrykket af, at vi nærmest er i gang med revision af vindmølleplanen. I mandags (17-1-2014) udsendte Byrådet den såkaldte Planstrategi, der fortæller, hvilke planmæssige områder der vil blive arbejdet med frem mod næste revision af kommuneplanen i 2017. Ikke et ord om revision af vindmølleplanen – hverken i Planstrategien eller debatten i byrådssalen.

Hvorom alt er – at lade blot tre byrådsmedlemmer beslutte, at der indtil mindst 2016 ikke skal opsættes vindmøller i Randers kommune – er en lidt for kraftig uddelegering af ansvar, så jeg sendte sagen til Byrådet. Således får de toneangivende politikere for byrådets to største partier mulighed for at forklare deres bevæggrunde og partier, der ikke er repræsenteret i MTU, kan ligeledes ytre sig om sagen.

 

191 Planlægning for 6 store solcelleanlæg – igangsætning af planarbejde

Denne sag minder egentlig en del om 190 Vindmøller ved Kondrup. Dog valgte udvalget på udvalgsmødet den 4. september 2014 (punkt 136) at igangsætte en af 4 ugers fordebat for planlægning af 6 store jordbaserede solcelleanlæg (ved Kondrup møller vil man end ikke tage fordebatten).

Under fordebatten er indkommet 13 høringssvar – seks af disse kommenteres med at der vil blive opført beplantningsbælter.

Min modvilje mod projektet grunder i, at der vil blive beslaglagt ca. 247 ha landbrugsjord, svarende til knap 0,5 % af de samlede landbrugsarealer i Randers Kommune. Flere af arealerne er udpeget som særlig værdifuld landbrugsjord. Set i global perspektiv er vi udfordret med at brødføde en stadig voksende befolkning.

I sagsfremstillingen bemærkes at ”.. den enkelte lodsejer må have fundet større økonomisk værdi i at indgå en 30-årlig lejeaftale for solceller end i at dyrke jorden selv”. En tydelig advarsel om, at fødevareproduktion (og dermed en masse arbejdspladser) risikerer at blive fortrængt til fordel for el-produktion på solceller.

Set i lyset af, at der pga. ændrede afregningsregler næppe kommer andre anlæg, valgte jeg at stemme sammen med udvalget for igangsættelse af planprocessen.

 

193 Vedtagelse af principplan for Randers syd og navngivning af den nye bydel

Udvalget skulle bl.a. vælge et navn til den nye bydel. Der har været en navnekonkurrence, hvor navnet ”Pilen” blev kåret som vinder.

På mit forslag blev beslutning om navn udskudt, idet forvaltningen fik besked om at indhente assistance til at finde det bedst mulige navn. Glem alt om at kalde området noget, der kun giver mening for os lokale. Navnet skal ”designes” med henblik på via de rigtige signaler at kunne bidrage til opmærksomhed og tiltrækning af udefra kommende til området.

 

196 Ansøgning om landzonetilladelse – Floesskovvej 10, 8960 Randers SØ

Nok et eksempel på Planlovens snærende bånd. Trods god vilje i såvel udvalg og forvaltning er der ikke noget at gøre. Jeg anmodede om, at forvaltningen løbende samler disser sager op, så vi ved passende lejlighed kan aflevere disse til Christiansborg.

 

198 Udmøntning øget serviceniveau på vintertjenesten

Som en del af budgetforliget, er der afsat ekstra 2 mio. kr. til vintervedligeholdelse – må tilskrives Dansk Folkeparti’s fortjeneste. Selvfølgelig bekvemt kun at kunne risikere at køre i 10 cm frem for 20 cm sne, men der bliver altså også 2 mio. kr. mindre til børnehaver, skoler, ældre eller andre trængende områder.

 

199 Omklassificering af dele af Hammelvej og Grenåvej

En negativ ”medgift” ved at få Det Nordlige Hængsel: Vi får 5.2 km ekstra kommunevej (tidligere statsvej) og forvaltningen forventer en årlig merudgift til disse 5.2 km på 700.000 kr. Voldsomt stort beløb.

 

200 Anlægsbevilling – Hverdagscykling i Assentoft, Langå og Spentrup

Jeg var desværre fraværende da denne sag blev behandlet første gang i udvalget. Derfor nåede den en ekstra tur op i Økonomiudvalget, hvor der var opbakning til mit forslag om ikke at asfaltere stien mellem motorvejsbro og Regnskoven, men til gengæld lige efter motorvejsbroen at dreje en asfalteret sti op til Hornbæk Engvej og videre ind ad Hvidemølle ruten, således at vi undgår konflikter mellem på den ene side hurtige pendlere og på den anden side gående, rekreative cyklister og Kajakklubbens medlemmer.

Forvaltningen sagde god for økonomien og udvalget bakkede op.

En del snak om cykelsti eller cykelstier til Langå skole. Lars Søgaard foreslog en dobbelrettet sti, der ville kunne nå længere ud. Forvaltningens forslag var kortere cykelstier på begge sider af vejen. Bilister har det rigtig svært med ved dobbeltrettede cykelstier at skulle kigge sig til begge sider, når de krydser cykelstien. Dette sikkerhedsmæssige aspekt vejede tungt, hvorfor der var flertal for forvaltningens forslag.

 

203 Sundhedspolitik 2014

Der oplistes ca. 14 målepunkter for en forbedret sundhed. Jeg vurderer, at cykling kan yde væsentlige bidrag til at opfylde ca. halvdelen af disse.

Lagt på i Udvalgs noterComments (0)

Madministerens formynderi

Tags: ,

Madministerens formynderi


Den hjemvendte Europa-Parlamentariker Dan Jørgensen (S), der ved ministerrokaden i december 2013 blev fødevareminister, har her i sommervarmen været ude med riven mod detailhandelen og vi almindelige danskere.

I hans akademiske oplevelsesverden, så skal detailhandelen trues til at sælge sundere varer, og kunderne må ikke fristes ved placeringer i butikkerne. Hvis man ikke følger hans “påbud“, så vil de blive lovgivet på området. Han oplever desuden, at vi danskere spiser elendig mad og familierne spiser sågar ikke sammen.

Læser man DTU´s forskning på området, så siger den: “81% af danske familier spiser aftensmåltider sammen i mindst fem gange om ugen. Undersøgelsen viser også, at en markant forskel på accepten af sukker- og fedtholdige produkter til måltiderne i hverdagen og weekenden. Hverdagens kostvaner skal være fornuftsbetonet, mens weekendens kostvaner er mere lystbetonet”.

Udover de fejlagtige antagelser fra Dan Jørgensens side, så er det værste skuffe af ønsket formynderi, altså vores almindelige danskers ret til at træffe egne beslutninger.

Efter min opfattelse, så skal politikkerne ikke blande sig i, hvilke varer vi danskere køber eller spiser. Mon ikke Dan Jørgensens ønskede initiativer på området efter sommerferien må blive nedkølet, men hvor han og regeringen i stedet bør se på arbejdspladser, der forsvinder ud af landet på fødevareområdet. Det sidste nye er oplysningen om, at Gråsten Fjerkræ er i fuld gang med at flytte produktionen til Tyskland.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Vi har det meget bedre – men…

Tags:

Vi har det meget bedre – men…


I Region Midtjyllands store undersøgelse om vores sundhed er Randers Kommune på fire år rykket hele syv pladser frem. At vi i Randers Kommune på det regionale sundhedsbarometer er rykket fra en 19. plads i bunden og op til en 12. plads er ikke bare flot, det er ganske enkelt fantastisk.

Med kommunalreformen fik vi i kommunerne tilført et stort ansvar for forebyggelse og fremme af folkesundheden, og i Randers Kommune valgte vi i forrige byrådsperiode at investere i et nyt stort sundhedscenter, der skulle rumme en bred mængde af sundhedsaktører fra både den kommunale, regionale og private sundhedssektor.

Visionen fra sundhedsmedarbejdere og politikere var blandt andet, at det tætte »bofællesskab« ville skabe en unik mulighed for synergi mellem de mange forskellige fagområder, og at det lyse venlige hus i midten af Randers ville tiltrække os borgere. Begge dele ser ud til at lykkes.

Men det er vigtigt, at vi politikere ikke tror, at nu kører det bare på sundhedsområdet. For det kan meget hurtigt gå den anden vej igen, hvis ikke vi holder et stærkt fokus på sundheden og lytter til medarbejderne på området. Eksempelvis har vi lige nu store udfordringer med overvægt og stress, og begge dele kan risikere at påvirke udgiftssiden kraftigt om få år, hvis ikke vi får investeret i at bearbejde det nu.

Jeg vil håbe, at det omfattende sundhedsprojekt, hvor kommunen lige nu indkalder alle 30-49 årige til en helbredssamtale også kan blive udbredt til andre aldersgrupper, samt at borgerne vil tage endnu bedre imod de gratis sundhedstilbud. For en stærk kommunal sundhedsprofil og en høj livskvalitet blandt borgerne kræver, at borgerne også tager ansvar.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Venstre Viser Vejen vandt

Tags:

Venstre Viser Vejen vandt


Randers På Vægten er en rigtig taber konkurrence og dog er der kun vindere.

Konceptet går i sin enkelthed ud på, at et hold på 5 personer lader sig kontrolveje ved start og slut på en 8 ugers periode, hvorefter vinderen er det hold, der procentvis har tabt sig mest.

Undervejs skal holdet hver fredag indberette resultater, og ud fra disse indberetninger kåres Ugens Højdespringer som det hold, der procentvis har tabt sig mest i ugen.

Venstre lægger vægt på, at også sundhed først og fremmest er et personligt ansvar, hvorfor det var naturligt at tilmelde holdet Venstre Viser Vejen. Holdet består af Katrine Fruelund, Marianne Høj Madsen, Claus Omann Jensen, Anders Buhl-Christensen og Jens Peter Hansen som tovholder.

Efter opgørelse af indsendte resultater for uge 9 stod Venstre Viser Vejen som en klar Ugens Højdespringer med et vægttab på 2,24 %. En medvirkende årsag var naturligvis Katrines fødsel, men til gengæld havde det jo været noget op ad bakke i ugerne forud.

Venstre Viser Vejen er nu placeret som nr. 46 og har dermed klart distanceret De slanke socialdemokrater, der ligger nr. 106.  Scroller man helt ned på listen finder man holdet Konservative som nr. 122

Lagt på i FaktaComments (0)

Venstre På Vægten

Tags:

Venstre På Vægten


PRESSEMEDDELELSE

Initiativet Randers På Vægten viste i 2012, at rigtig mange borgere ønsker og evner at forbedre deres egen sundhed. Det er godt for den enkelte og det er godt for samfundet. Initiativet er også et godt eksempel på en grundlæggende Venstre holdning om, at enhver har både har ret til ansvar for eget liv og har pligt til ansvar for eget liv.

Venstre i Randers støtter naturligvis igen i 2013 op om Randers På Vægten og deltager med holdet Venstre Viser Vejen bestående af nuværende og måske kommende medlemmer af Randers byråd. Venstre Viser Vejen består af

 • Claus Omann Jensen, borgmester kandidat for Venstre ved KV13. Claus har også i denne sammenhæng flere ressourcer at trække på end man umiddelbart kan se – han starter ud med godt 100 kg.
 • Katrine Fruelund, byrådskandidat til KV2013. Katrine er fra håndboldbanen kendt for at vise vejen og har ofte leveret en afgørende indsats i slutfasen. Det vil også ske i denne konkurrence, hvor hun dog i ”1. halvleg” på grund af lykkelige omstændigheder vil lægge et stort pres på holdets øvrige deltagere.
 • Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem og folketingskandidat. Anders har siden sin deltagelse i 2012 på Team Rynkeby formået at genopbygge en solid ballast, så han nu er ganske motiveret til at (af)levere i denne konkurrence.
 • Marianne Høj Madsen, byrådsmedlem. Marianne er medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget, og finder det naturligt at omsætte holdning til handling.
 • Jens Peter Hansen, byrådsmedlem. Jens Peter har måske ikke så meget at tære af, men lidt har også ret – især når Jens Peter d. 3. marts på ski skal løbe det 90 km lange Vasaloppet, der er hårdt nok uden at skulle slæbe på overflødigt fedt.

Jens Peter Hansen er tovholder for Venstre Viser Vejen og har haft den vanskelige opgave med at sætte holdet blandt mange potentielle kandidater.

–       En lavere vægt bør ikke ses som et mål i sig selv, men derimod som et middel til at få et sundere liv siger Jens Peter Hansen og uddyber – hvis ønsket om at tabe sig for dig til at motionere noget mere, vil du blive sundere – også selv om det ikke lykkes at få presset vægten ned.

–       Venstre Viser Vejen i den henseende forklarer Jens Peter Hansen og fortsætter – holdets deltagere har det til fælles, at vi alle er bevidste om betydningen af fysisk aktivitet og hver især sørger for regelmæssige doser af dette vidunder medicin.

Randers På Vægten slutter 8. marts, og da der afholdes Custom Made Makers Marathon på Langvang lørdag d. 9. marts forventer Jens Peter Hansen, at Venstre Viser Vejen vil fejre de tabte kilo ved på lette ben at deltage i dette fleksible motionsløb.

Yderligere information
Jens Peter Hansen,
Medlem af Randers byråd (V)
24 48 16 04,  kontakt@jenspeterhansen.dk

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Gule negle eller varme hænder?

Tags: ,

Gule negle eller varme hænder?


Skal der nu igen drives klapjagt på rygerne? Sådan vil nogle måske umiddelbart tænke, når de hører om Venstres forslag om røgfri arbejdstid i Randers kommune fra 1. januar 2013.

Nej – målet er ikke nogen klapjagt, selv om det af nogle måske vil blive opfattet som sådan. Formålet er at sikre en mere effektiv arbejdstid i et sundere arbejdsmiljø samt som byråd at vise parathed til et opgør med en rygekultur, der dræber og koster samfundet dyrt – fra 3.5 til 20 mia. kr. pr. år afhængig af beregningsmetode. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (24)

Røgfri arbejdstid i Randers kommune

Tags: ,

Røgfri arbejdstid i Randers kommune


Dagsordenpunkt fremsendt af Venstre til Byrådets møde d. 12. december 2012:

Røgfri arbejdstid skal være med til at sikre en mere effektiv arbejdstid i et sundere arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Ved at tillade rygning i arbejdstiden er byrådet med til at fastholde en rygekultur på arbejdsmarkedet. Dette er uheldigt, når det er almindelig anerkendt, at rygning er vor samfunds største dræber.

Røgfri arbejdstid er, at der ikke må ryges i arbejdstiden. Hverken indendørs eller udendørs. Det betyder, at rygning på linje med f.eks. alkohol er noget medarbejderne kun nyder privat, udenfor arbejdstiden.

Den generelle samfundsudvikling peger i retning af flere sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladser, herunder etablering af sunde rammer og tilbud til medarbejderne for at skabe de bedste rammer for trivsel og arbejdsindsats.

Førende forebyggelseseksperter giver kampen mod rygning topprioritet, og det er derfor holdningen i Venstres byrådsgruppe, at en indsats for sundheden på arbejdspladsen også bør omfatte en række initiativer rettet mod rygning.

Forebyggelseskommissionen og tilsvarende Mandag Morgens (MM) forebyggelsespanel, som tæller 23 af landets førende eksperter på området, er enige om, at forebyggelsesindsatsen skal op i et helt andet gear.  På MM eksperternes top ti over de vigtigste sundhedsfremmende tiltag ligger forbud mod indendørs rygning alle andre steder end i hjemmet samt forbud mod rygning i arbejdstiden for offentligt ansatte.  Forebyggelseskommissionen anbefaler, at på alle uddannelsesinstitutioner forbydes rygning på institutionernes område.

Kræftens Bekæmpelse fremhæver følgende gevinster ved røgfri arbejdstid:

Røgfri arbejdstid giver sundere medarbejdere:

 • Medarbejderne ryger ikke i arbejdstiden
 • Nogle får lyst til at holde op med at ryge
 • Nye medarbejdere begynder ikke at ryge for at blive en del af fællesskabet
 • Eksrygere får nemmere ved at vedligeholde deres rygestop
 • Alle medarbejdere beskyttes mod passiv rygning

Røgfri arbejdstid øger borgernes tilfredshed og styrker arbejdspladsens image:

 • Borgerne beskyttes mod passiv rygning
 • Medarbejderne, der er rollemodeller og sundhedsformidlere overfor f.eks. børn og syge borgere styrker deres status ved ikke at lugte af røg eller ryge i arbejdstiden.
 • Røgfri arbejdstid kan desuden sikre lige vilkår som pauser for medarbejderne og give mere arbejdstid og samvær til glæde for både borgere og medarbejdere.

For at sikre en mere effektiv arbejdstid i et sundere arbejdsmiljø indstiller Venstres byrådsgruppe, at byrådet træffer beslutning om

at Randers kommune harmoniserer ryge og alkohol politik, således at udgangspunktet fra 1. januar 2013 er, at arbejdstiden er røgfri.

at direktionen frem til 1. januar 2013 i samarbejde med MED udvalg og ved inddragelse af ekspertise fra Randers Sundhedscenter tilpasser nuværende rygepolitik til røgfri arbejdstid,

at der iværksættes en kampagne for at gøre opmærksom på Randers Kommune tilbud om gratis rygestopkurser til ansatte, der ønsker at holde op med at ryge.

Lagt på i FaktaComments (4)

Natur, læring og smøger

Tags:

Natur, læring og smøger


Byggeriet af Randers Naturcenter skrider godt frem, og snart har vi nogle inspirerende rammer for naturformidling, læring og rekreation i miljøet omkring Gudenåen og tilstødende naturområder.

Naturcenterets primære målgruppe er børn og unge, der typisk kommer der med deres institution eller skole.

Set i det lys havde forvaltningen indstillet til Miljø- og teknikudvalget, at der ikke må indtages alkohol eller ryges på Naturcenteret.

Det forslag har min fulde støtte. Som kommunal institution sender vi et helt forkert signal til børnene, hvis de mødes af udendørs askebægre – ofte lige i deres øjenhøjde – og rygende voksne, alt mens de skal lære om ren natur og miljøforhold.

Nuvel, et forbud gør det mere besværligt for rygere – de skal bevæge sig 100 m, hvis de vil have en smøg. Heldigvis viser nyeste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, at langt de fleste rygere ønsker at holde op med at ryge, så faktisk vil et forbud være nok et bette puf i den rigtige retning.

I Miljø- og teknikudvalget stod jeg alene med mit synspunkt – forhåbentlig ændrer det sig i Byrådet.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Tags: ,

Ansvar for egen sundhed


You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Lagt på i VideoComments (0)

En hel og en halv – Venstre løb Flod Marathon

Tags: ,

En hel og en halv – Venstre løb Flod Marathon


Vi kan ikke snakke os til sundhed og kan kun i begrænset omfang betale os til sundhed. Der skal sved på panden. Her viser Venstres byrådsgruppe som sædvanlig vejen og stillede med to deltagere til Flod Marathon i Randers, der blev afviklet  d. 3. juli.

Forholdene var ganske ekstreme og absolut ikke for tøsedrenge: Temperaturen lå omkring de 30 grader; underlaget omfattede stenet grus, ujævne græs(tørv), ren sand og ellers hullede markveje og bagende varmt asfalt; midt på ruten var der en 55 m stigning og visse steder var luften i den grad fyldt med insekter, så nogle løbere kom ind sortspættet i ansigtet. Og oven i alle disse genvordigheder var ruten målt forkert op, så den var mindst 1 km for lang pr. omgang.

Anders Buhl-Christensen debuterede på de lange distancer, og set i det lys samt de ekstreme forhold var han fornuftig nok til at “nøjes” med en enkel omgang dvs. et ½ marathon.

Jens Peter Hansen tog turen rundt to gange og det i så højt et tempo, at han kom ind som nr. 5 ud af de 75, der var tilmeldt marathon distancen (hvor mange der faktisk fuldførte vides pt. ikke).  Tiden blev 3:39 og korrigeres for den ekstra længde (44 km 550 m ifølge GPS ur) svarer det til en marathon tid på knap 3:28. Du kan her se detaljer om Jens Peter’s løb.

Lagt på i DiverseComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.