Emne arkiv | "miljø"

Regeringen gør Udkants danmark til en randzone

Tags: ,

Regeringen gør Udkants danmark til en randzone


Det bliver mere og mere vanvittigt, at fødevareminister Mette Gjerskov (S) med voldsom stædighed fastholder planen om at indføre de omstridte randzoner. Fødevareministerens upopulære randzonelov træder i kraft på lørdag, men på trods af massiv kritik fra landbruget, lodsejere, kommuner, og interesseorganisationer, er fødevareministeren stålsat som få.

Regeringen og Enhedslisten vedtog i juni loven, der betyder, at danske landmænd skal etablere optil 10 meter randzoner langs i alt 25.000 kilometer vandløb. Randzonerne vil dække 50.000 hektar landbrugsjord eller hvad svarer til 70.000 fodboldbaner, der skal ligge øde hen. Loven fratager landmændene retten til at dyrke jorden på disse områder. Markedsværdien af den landbrugsjord, der nu inddrages, er vurderet til omkring 7,5 mia. kr.

Randzonerne er et redskab til at nedbringe udledningen af kvælstof, fosfor og sprøjtegifte i vandmiljøet. Et mål som Venstre naturligvis ikke er uenig med, men problemet med loven er at den er så vidtgående at den også kommer til at nedbringe antallet af landmænd. Regeringen taler meget om at gøre noget for Udkantsdanmark og har sågar udnævnt en minister til, om ikke andet, at tale om udfordringerne. For det bliver kun ved snakken, regeringens politik er nemlig direkte fjendtlig overfor landdistrikterne og ikke mindst landbruget. Det er som om fødevareministeren har glemt at landbruget årligt eksporterer for 120 mia. kroner, 140.000 er ansat i landbruget eller følgeerhverv og 60 procent af overskuddet på handelsbalancen stammer fra landbruget.

Loven om randzoner træder i kraft d. 1. september 2012, men fødevareministeren har givet landmændene et ”fjumreår” til at indføre randzonerne, fordi kortmaterialet er behæftet med fejl. NaturErhvervstyrelsen har nu to gange offentliggjort kort over randzonerne, der er så fyldt med fejl, at landmændene så og sige er på herrens mark, når de skal opfylde lovens krav. Fødevareministeren burde derfor i stedet bevillige sig selv et fjumreår til at justere lovgivningen efter virkeligheden og sund fornuft.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Reaktion fra de truede arbejdspladser

Tags: , ,

Reaktion fra de truede arbejdspladser


Det er modig og klogt gjort, som omtalt i avisen tirsdag, at bl.a. tillidsmanden Hans Jørgen Klit, Dansk Metal, fra Leca værket syd for Randers, nu angriber regeringen for at svigte danske arbejdspladser ved femdobling af afgiften på luftforurening.

I stærke vendinger, som overraskelse og skuffelse over “vore egne folk”, der gambler med vores arbejdspladser, sende han et stærkt signal fra “manden på gulvet“, hvis fremtidig eksistensgrundlag han er i fare for at miste for at regeringen kan opfylde en aftale med Enhedslisten i finansloven.

Det groteske er i øvrigt, at NOx afgifen ikke føres tilbage til erhvervslivet, som f.eks. CO2 afgiften gør, så det er udelukkende og kun en skat med konkurrence forvridning i forhold til produktion i udlandet.

Når skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) arrogant blot udtaler, at han da er lige glad med, om virksomhederne producerer i Danmark eller udlandet, så er det et synspunkt fra en teoretisk rød regering milevidt fra en virkelig dansk arbejdsplads.

Hvor er opbakningen fra den lokale formand Henrik Leth fra Dansk Metal, der på sin hjemmeside kalder fagforeningen for “en stærk partner“?. Du har tidligere ved mange lejligheder kritiseret den tidligere regering, men du er åbenbart tavs nu, ligesom det lokale FM Torben Hansen (S).

Må jeg være så frimodig at sætte spørgsmålstegn til solidariteten til sine egne og med det danske samfund.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

MTU noter 19. august 2010

Tags: , ,

MTU noter 19. august 2010


Se dagsorden/referat på kommunens hjemmeside

10/128 Undersøgelse og risikovurdering af gipspladeaffaldet på Overgaard Gods A/S

Rambøll’s rapport viser, at tages der afsæt i de forudsætninger, som Randers kommune har oplyst over for Rambøll, er der ingen grund til at foretage sig yderligere – hverken jord eller grundvand er i fare eller har taget skade. Se mit “Overgaard – nu stopper festen” debat indlæg desangående. Forudsætning var bl.a. andet, at der er udspredt 40 ton gipsaffald pr. hektar. Rambøll’s risikovurdering viser, at først ved 190 to/ha vil grænseværdien for PCB blive overskredet. Nu er det blot det med PBC, at dette også findes i spildevandsslam, uden at der er krav om, at der analyseres for dette. Overgaard har med alle tilladelser i orden udspredt spildevandsslam. Dvs. at bliver der foretaget analyser af jorden på Overgaard og at sådanne viser et for højt indhold af PCB – kommer det så fra gips eller fra slam? Read the full story

Lagt på i Udvalgs noterComments (1)

Overgaard  – nu stopper festen

Tags:

Overgaard – nu stopper festen


På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være et uacceptabelt indhold af metaller i jorden på markerne som følge af udbringningen af gipspladeaffaldet.

Denne sætning står at læse fem gange i Rambøll’s rapport om risikovurdering af gipsaffaldet på Overgaard Gods – blot med PCB, Phtalater, dioxin og olieprodukter i stedet for metaller.

Derfor konkluderer rapporten at ” På baggrund af den udførte undersøgelse vurderes det, at forureningssituationen i gipspladeaffaldet, jordmiljøet på markerne, overfladerecipienter og grundvand er tilstrækkeligt dokumenteret. Det anbefales derfor, at der ikke udføres supplerende miljøtekniske undersøgelser.

Noget af en begmand til udvalgsformanden Kasper Fuhr fra Socialistisk Folkeparti, der i den grad har (mis)brugt sagen til politisk profilering – Overgaard Gods er jo i manges øjne den perfekte prügelknabe, eftersom godset både er stort og driver landbrug.

Rapportens klare konklusion lader dog ikke til at anfægte udvalgsformanden. Derfor skal miljø- og teknikudvalget nu tage en politisk beslutning om, hvorvidt der skal foretages supplerende undersøgelser.

Her stopper festen forhåbentlig – vores kommune har i den grad andet at bruge pengene til end på politisk motiveret heksejagt.

Lagt på i Debat indlægComments (2)

Har Randers Kommune selv rent “jord” i posen ?

Tags:

Har Randers Kommune selv rent “jord” i posen ?


Ja, så har Randers Kommune primo maj meldt Overgaard Gods til politiet. Anmeldelsen går på, at Randers Kommune mener, at godset formentligt har overtrådt miljøbeskyttelseslovens regler om udspredning af affaldsprodukter på landbrugsjord.

Man henviser bl.a. til en analyserapport fra 2007 der viser en klar overskridelse af grænseværdien for det miljøfremmede stof DEHP, som er fastsat i slambekendtgørelsen. Man blæser imidlertid på, at firmaet som har fået foretaget analysen – Gipsum Recycling – har oplyst, at den ikke er repræsentativ for deres papirrester. Der er tale om en analyse af en konstrueret sammenblanding af papirrest tilsat ekstra plasticstykker. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

MTU noter 22. april 2010

Tags: , ,

MTU noter 22. april 2010


Link til officielt referat

10/59 Orientering om sagen vedr.   Overgaard Gods

Vi fik en orientering jf. dette bilag. Fremadrettet er der nu indkaldt assistance til at udtage diverse prøver på korrekt vis og få disse ordentlig analyseret.

– Jeg påpegede det besynderlige i, at der fra forvaltningen og udvalgsformanden på et tidligt tidspunkt i forløbet blev snakket om politi anmeldelse, når vi nu hører, at der skal ekspertise til at behandle prøverne korrekt.

– Endvidere forholdt jeg mig kritisk til den ensidige udpegning af Overgaard som skurken. Ifølge Miljøstyrelsen (se dokumentation) påhviler ansvar og deklaration af indhold den affaldsproducerende virksomhed (dvs. Gips Recycling), og dette ansvar samt deklaration følger affaldet frem til slut bruger, der uden viderekan anvende affaldsproduktet. Det virkede som om – for nu at sige det diplomatisk – at forvaltningen ikke havde læst skrivelsen fra Miljøstyrelsen for nyligt. Read the full story

Lagt på i Udvalgs noterComments (0)

Fair behandling af Overgaard Gods

Tags: ,

Fair behandling af Overgaard Gods


Naturligvis skal vore miljølove overholdes. Naturligvis må vi ikke svine i vores fælles natur. Men derfra og så til at kalde det, Overgaard Gods har gjort vedr gips affald for en forbrydelse, er der meget langt. Randers Kommune fik den 17. november 2009 en orientering fra Miljøstyrelsen om, at Overgaard Gods spredte gips affald ud på deres marker. Først den 26. februar 2010 rettede kommunen henvendelse til Overgaard vedrørende dette. Hvis man mener det var så farligt, hvorfor ventede man så mere end tre måneder med at reagere? Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Vi skal sikre Gudenåen

Tags:

Vi skal sikre Gudenåen


Af Michael Aastrup Jensen, Medlem af Folketinget (V) og Anders Buhl-Christensen, gruppeformand for Venstre i Randers byråd

Med udsendelsen af Miljøministeriets nyeste vandplan for Randers Fjord, står det klart at man igen har overset et af de absolut vigtigste naturgenopretningsprojekter i Danmark – nemlig en genopretning af Gudenåens naturlige løb ved Tangeværket. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Grønt valg til byrådet i Randers

Tags: ,

Grønt valg til byrådet i Randers


Danmarks Naturfredningsforening har stillet kandidaterne/partierne en række spørgsmål med relation til klima og miljø – herunder ser du Venstres svar og flere svar fra de andre partier kan ses her

Spørgsmål 1: Trafikplaner og CO2-reduktion

Hvis du bliver valgt, hvordan vil du så arbejde for at reducere CO2-udledningen fra trafikken i Randers by? Read the full story

Lagt på i DiverseComments (0)

Vilje til vindmøller og biogas

Tags: , ,

Vilje til vindmøller og biogas


Der er reelt intet om vindmøller og biogas i forslag til kommuneplan, der netop er sendt i offentlig høring. Det er en skam.

Kommuneplanen er vigtig, idet den afstikker rammerne for kommunens udvikling i de kommende år – hvad ønsker vi og hvor skal det placeres?

Vi ønsker jo alle vindmøller og biogas – siger vi. Det er jo miljørigtigt og grønt. Også borgmesteren er med på noderne, og snakker i forordet til kommuneplanen om klima og bæredygtighed og behovet for CO2 neutral energi. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.