Emne arkiv | "landdistrikter"

Landdistrikts udvalget i Randers Kommune er i arbejdstøjet

Tags:

Landdistrikts udvalget i Randers Kommune er i arbejdstøjet


På det seneste har Landdistriktsudvalget sat gang i flere spændende initiativer i Randers Kommune. Fx har udvalget nyligt vedtaget (som et forsøg) at sende kommunens Borgersservice ud i landdistrikterne. Forsøget er bl.a. tænkt som en hjælp til fx ældre borgere som måske synes, at det kan virke som en udfordringen af komme ind til “storbyen”. Men det kunne såmænd også være den travle pendler, som har svært ved at nå borgerservice i Randers inden børnene er hentet, som kunne have glæde af en decentral borgerservice. Jeg glæder mig til at se, hvilke erfaringer vi får tilbage via forsøget, og jeg håber at borgerne i forsøgsbyerne Øster Velling, Havndal og Gjerlev vil tage positivt imod projektet og komme med deres input.

Forsøget med fremskudt borgerservice er blevet muligt, da vi i dagens Danmark nu har teknologien, der kan understøtte sådanne tiltag. Det er primært bredbånd, eller hurtigt internet, som er en nødvendig forudsætning. Desværre er hastigheden på internettet ikke tilfredsstillende i hele vores landdistrikt i kommunen. Det er et problem som vi i udvalget tager meget alvorligt. Vi har helt fra udvalgets start haft stor opmærksomhed på problemet, og vi har tidligere i udvalget dokumenteret dækningen i landdistrikterne – eller manglen på samme – og desuden tilkendegivet, at vi vil yde medfinansiering til “internetprojekter” ifbm. tilsagn fra den statslige “Bredbåndspulje”. Men det er ikke nok… og det er vi klar over. Vi er ikke på nogen måde i mål, og vi har i udvalget et stædigt fokus på udfordringen med dårlig internet i kommunens landdistrikter. Derfor prøver vi nu med endnu et tiltag. Landdistriktsudvalget er klar over, at det kan være en stor opgave at skaffe lokal opbakning til et internetprojekter. Ligesom det er omfattende at organisere en kontakt og dialog med en internetudbyder, og sluttelig ikke mindst, at holde projektet “varmt”. Derfor har vi i udvalget taget initiativ til at understøtte dette arbejde ved at lægge op til en projektansættelse af en bredbåndskoordinator, der skal hjælpe landdistrikterne i kommunen i 2017. Koordinatoren skal være sparringspartner for landdistrikterne, og hjælpe med viden og procesarbejde. Dermed håber vi, at vi kan hjælpe med til, at vi får endnu bedre internetforbindelser i så mange lokalområder som muligt.

Jeg glæder mig på udvalgets vegne til at se, hvilke erfaringer ovenstående, og mange andre, tiltag giver, og jeg håber som formand, at vi med tiltagene kan være med til at gøre det endnu mere fantastisk at bo i kommunens skønne landdistrikter.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Bænke fra by til land

Tags: ,

Bænke fra by til land


Et snævert flertal i Byrådet har besluttet, at Storegades flotte bænke ikke skal genopstilles. Restauratører og politi ønsker ikke bænke med henvisning til, at bænkene benyttes som festplads af unge. Restauratører påpeger endvidere, at bænkene optager plads for borde og stole ved flere udeserverings steder, så der evt. mistes indtægtsmuligheder.

Desværre valgte byrådsflertallet at efterkomme ønskerne fra disse to interessegrupper frem for at forfølge den oprindelige vision om at skabe et særligt miljø, der minder om en dagligstue eller lounge med det formål at tiltrække både det unge og det ældre publikum – ikke kun i aften- og nattetimer men også i dagtimerne – til gavn for hele Midtbyen.

Hvad så med bænkene? Eftersom bænke nu engang har den egenskab, at de tiltrækker mennesker, forventer jeg, at placering af bænkene andre steder i byen blot vil betyde, at der etableres nye ”festpladser”.

Her ude på landet er vi ikke så mange, og skulle der blive drukket en øl på en bænk fragår den næppe nogen restauratør. Der er endvidere etableret en stribe samlingssteder i landsbyer i form af f.eks. legepladser.

Det vil være oplagt at genplacere bænke i forbindelse med disse. Faktisk tror jeg, at landsbybeboere vil opfatte en bænk som en gave og ikke – som et byrådsmedlem beskrev den herskende opfattelse i Storegade –  som en hadegave.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Glædeligt med politisk opbakning til landdistrikterne i kommunen

Tags:

Glædeligt med politisk opbakning til landdistrikterne i kommunen


Det var med stor glæde at jeg i onsdagens avis kunne se de konservatives formand, Bo Vestergaard Hansen, bakke op om de fantastiske landdistrikter i kommunen. Det er efterhånden længe siden, at vi har hørt noget konstruktivt ang. landdistrikterne fra den side. Onde tunger vil måske mene, at det er ”tomme tønder” og en særdeles let omgang, men jeg vil i stedet, ikke mindst som formand for Landdistriktsudvalget, glæde mig over, at landdistrikterne er de konservatives nye politiske kæphest. Jeg ser, på baggrund at læserbrevet frem til de kommende budgetforhandlinger, hvor jeg er sikker på at vi kan finde fælles fodslag, hvis de konservative altså mener det alvorligt.

De konservative burde dog vide, at kommunen allerede via Landdistriktsudvalget arbejder fokuseret på at forbedre vilkårene på landet. Der er flere projekter i gang, ikke mindst vedr. internet i landdistrikterne og fremskudt borgerservice.  Jeg vedgår selvfølgelig gerne, at projekterne ikke er nok, og at vi ikke er i mål endnu, slet ikke, men vi er på rette vej. Med hjælp fra de konservative ved de kommende budgetforhandlinger er jeg sikker på, at det fokuserede arbejde med landdistrikterne kan forsætte. Det er et stort arbejde at sikre bedre levebetingelser i landdistrikterne, og jeg hilser alle kræfter velkommen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Byrådsmøde i landdistriktet

Tags:

Byrådsmøde i landdistriktet


På byrådsmødet 8. februar fremførte jeg en idé omhandlende byrådsmøder i landdistriktet. Ideen fremkom i forbindelse med vedtagelsen af landdistriktspolitikken og skal blandt andet vise, at byrådet anerkender, at Randers Kommune ikke bare er Randers by.

På den baggrund har jeg (og ikke mindst også som formand for landdistriktsudvalget) sat gang i en proces, der skal belyse, hvilke muligheder vi har for at afholde (et par) årlige byrådsmøder udenfor Randers by. Enkelte forsøgte, og vil måske også fremover forsøge, at skyde mig i skoen, at det var/er et plat og populistisk forslag. Det må de godt mene. Jeg mener nu stadig, at det giver god mening, at byrådsmøderne kommer rundt i hele kommunen. Jeg håber på den baggrund, at ideen viser sig mulig, politisk såvel som teknisk.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Randers er også en del af Randers kommune

Tags: ,

Randers er også en del af Randers kommune


Jeg kan kun bifalde, at Randers by nu skubbes i retning af de samme betingelser, der har været gældende for landdistrikterne siden etablering af Randers kommune: Ansvaret for den enkelte landsbys udvikling ligger ved borgerne.

Har landsbyerne ønsker om mere end de basale kommunale service faciliteter, har det været og er op til dem selv at tage hænderne op af bukselommerne og gerne lade pungen følge med op. Til gengæld har kommunen så stået klar med rådgivning og kommunale støttekroner foruden LAG, penge fra Vindmøllerådet ligesom ELRO Fonden også har støttet rigtig mange steder.

Det samme sker nu i Randers by: Vil man have fuglevoliere, naturlegeplads og lokal historie formidling i Doktorparken, må borgerne sørge for at fremskaffe 500.000 kr.

Det burde ikke være et problem. I Asferg – Gassum området med langt færre borgere blev der i løbet af 3-4 uger indsamlet 650.000 kr. til Træningshuset i form af borgergaver. Mange andre steder i landdistrikterne er der set lignende engagement og opbakning.

Denne form for demokratiserende involvering vil vi se mere af fremover: I Landdistrikt udvalget påtænker vi at lægge ikke projektbundne midler ud til de enkelte landsbyer, og i Miljø- og teknikudvalget arbejder vi med at lade borgernes parathed til at yde en indsats påvirke, hvorledes nye cykelstier prioriteres i kommende cykelstiplan.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Produktion, venstrefløjen og den ” vidende klasse”

Tags: ,

Produktion, venstrefløjen og den ” vidende klasse”


V-regeringens plan om at den private sektor skal vokse i forhold til den offentlige sektor, er en simpel nødvendighed, hvis vi skal overleve som en velstående nation på langt sigt. Vi har i DK i mange årtier ført en politik, hvor flere og flere blev afhængig af offentlige ydelser i form af pension, førtidspension, et hav af overførselsindkomster og selvfølgelig løn til stadigt flere offentligt ansatte. De sidstnævnte skal selvfølgelig have løn for deres arbejde, men der er flere, end vi har råd til på langt sigt. Derfor skal der prioriteres benhårdt i de offentlige opgaver. Alt sammen for at vores økonomi kan hænge sammen på langt sigt. Men også fordi der i gruppen af personer, som er afhængige af offentlige ydelser/løn, i stigende grad er en manglende forståelse for, hvad det egentlig er, der holder vores samfund oppe økonomisk, nemlig den private sektors produktion..

Disse befolkningsgrupper ligger i stigende grad under for ”godheds” partiernes løfter om øgede ydelser til alt og alle. Venstre fløjen er jo specielt god til at dele andre folks penge ud. Venstrefløjen understøttes i høj grad af pressens røde journalist stand. Desuden støttes venstrefløjen af den ”vidende klasse”, som også lever af offentlige ydelser, og kalder sig eksperter. Jf. eksperterne så er stort set al produktion skadelig for miljøet.  Eksperterne har deres store viden fra studier langt væk fra virkeligheden – både den naturlige og den økonomiske – ved store polerede skriveborde. De vidende klasser vil gerne uddanne flere af deres egne –  i f.eks. antropologi,  cand. Mag.  i Romersk  jernalder osv. , for det er uddannelser, som  de mener der er behov for, men som vi  i samfundet ikke har brug for flere af. Hvorimod vi kunne bruge nogen flere ingeniører og andre teknisk uddannede med relevans for produktion.

Den nuværende debat om landbrugspakken, som har til formål at øge produktion og beskæftigelse i yderområderne, møder naturligvis modstand fra de vidende klasser på brostenene og naturligvis de frelste i Danmarks Naturfrednings forening. DN vil jo stort set have DK indrettet til et museum. Som om turisterne gad kikke på det. Landbrugspakken skal gennemføres og planloven skal liberaliseres, hvis yderområderne skal have en chance. Jeg håber de lidt fine konservative fra brostenene vil være med til det? Venstrefløjen og den ”vidende klasse” har jeg afskrevet.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Frihed til at bygge uden hensyn til planlov

Tags: ,

Frihed til at bygge uden hensyn til planlov


Regeringen iværksætter et forsøg, hvor to landsbyer i hver kommune skal kunne bygge frit uden hensyn til planloven. Regeringen vil give kommunerne frihed til at eksperimentere med at bygge huse og erhverv uden planlovens begrænsninger.

Der ses flere og flere landsbyer rundt om i landet, som har problemer med at fastholde beboere og tiltrække nye familier. Planloven forhindrer i dag for eksempel at gamle, faldefærdige huse må placeres andre steder på grunden, fordi der enten kun må bygges tæt på allerede eksisterende bebyggelse og/eller fordi der er strenge regler for, hvor tæt på en skov man må bygge. Det er derfor vigtigt at give friere rammer til landsbyer, så vi kan få Danmark i bedre balance og undgå, at et stigende antal landsbyer simpelthen dør ud.

En liberalisering af planloven medvirker til at fjerne bureaukrati og barrierer, som sætter en stopper for udvikling. Regeringen ønsker, at flere beslutninger om planlægning skal træffes lokalt af kommunerne, som kender de lokale forhold og ønsker. I Østjylland har vi mange landsbyer i naturskønne omgivelser, som har svært ved at udvikle landsbylivet på grund af de strenge regler i planloven. Kommunerne kan i samspil med beboerne bedre skabe den udvikling og vækst, de nedslidte landsbyer har brug for i balance med naturen og med mere frihed til alle parter.

Forsøget kommer ikke til at tillade, at man kan gøre nøjagtig som man ønsker, og regeringen vil fortsat værne om at beskytte landskabet. Men med løsere tøjler skal der laves en helhedsplan for en given landsby, så det bliver langt mere attraktivt at bo i området samt tiltrække tilflyttere, som kan bidrage til at vende udviklingskurven. Det kan for eksempel ske ved at gøre det muligt at bygge længere væk fra en større vej eller give grundejere lov til at opføre bolig et andet sted på grunden. Det er et spændende forsøg, som skal give nyt håb og liv til falmende landsbyer.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Usmagelig kritikform, Asger Brorsen

Tags: ,

Usmagelig kritikform, Asger Brorsen


Så er Asger Brorsen igen på banen med kritik af alt og alle, som ikke har hans holdning til skolestrukturaftalen for så vidt angår Havndal skole, flytning af overbygning.

De fleste mennesker har det heldigvis sådan, at de ikke ønsker at bruge ressourcer på noget, som de alligevel ikke kan lave om på. Det er ikke tilfældet for Asger Brorsen, der har det som en selvopholdelsesdrift med at jagte navngivne politikere på de politiske afgørelser, men også på deres privatliv og med trusler om fremtiden.

En usmagelig kritikform, der også rammer myndighedspersoner, hvor han går efter personer og ikke bolden.

Nu er han også begyndt at udtale sig på vegne af en styregruppe, hvor de sætter prisen ‘på de stemmer, som jeg/vi kan opvise’. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvor mange personer, der støtter Asger Brorsens usmagelige kritikform?

Asger Brorsen begiver sig også udi spådomme om fremtiden, som jeg nok vil betegne, som ønsketænkning for hans selvopholdelsesdrift. F.eks. betegnede han Anders Buhl Christensen (V), som værende total uværdig til at holde 4. maj tale på Overgaard gods. Det havde man lokalt ikke lyttet til, så under kaffen på godset måtte der hentes flere stole frem på grund af det store fremmøde.

Nu spår han så om, at der skulle være en hemmelig aftale mellem ‘høgene’ i forvaltningen og politikerne om, at ‘de ønsker Fårup, Øster Bjerregrav, Asferg og Havndal – og Harridslev skal føres til skafottet’. Det har kun det ene formål at forsøge at skabe en negativ stemning og opstand i de pågældende områder, så han kan få følgeskab der.

Nu tror jeg ikke på, at Asger Brorsen tager mod gode råd, men af hensyn til læserne af hans indlæg de sidste dage i, så følgende:

Landsbyprofessor, lektor Jørgen Møller (privat bosat i Mellerup) udtaler til Randers Amtsavis den 16. april 2015: “Man kan vælge at synes, det er synd (at Sparekassen Kronjylland lukker i Havndal), eller man kan glæde sig over at bo på landet og tage aktiv del i fællesskabet i lokalsamfundet. Det er nemlig det, der holder liv i landsbysamfundene, i stedet for at protestere at fokusere på og fortælle de gode historier.”

I landsbyen Hørning i den sydøstlige del af Randers Kommune har man den største tilflytning i landområderne på trods af, at man hverken har skole, butikker, pengeinstitut mv. Hvorfor? Fordi beboerne har sammenhold og fortæller de gode historier om området.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Landdistriktudvalget

Tags:

Landdistriktudvalget


Landdistriktsudvalget er Randers Kommunes nyeste udvalg. Det blev oprettet som følge af beslutning i Randers Byråd d. 21. februar og d. 14. marts 2011 og hed først Erhvervs- og landdistriktsudvalget. Dette blev ændret til Landdistriktsudvalget ved byrådsbeslutning om omkonstituering den 22. juni 2015.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende  landdistriktudvikling og herunder opgaver vedrørende:

• landdistriktudvikling
Pulje til indsats mod dårlige boliger
• tilskud til LAG-projekter
• initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for udvalgets opgaveområde
• høringssvar til økonomiudvalget om salg af grunde til erhvervsformål
• samarbejde med offentlige og private operatører og aktører inden for udvalgets opgaveområde
• virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
• drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

• bosætningspolitik
• landdistriktpolitik
• andre planer eller politikker inden for udvalgets opgaveområde
• anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositions

Udvalgets medlemmer 2015 – 2017 er:
Lars Søgaard (V) – Formand
Jens Peter Hansen (V) – Næstformand
Susanne Ringe Sørensen (V)
Susanne Nielsen (O)
Ellen Petersen (A)
Daniel Madie (C)
Jens Laursen (L)

Lagt på i FaktaComments (0)

Frihed og arbejdspladser tilbage til landdistrikterne

Tags:

Frihed og arbejdspladser tilbage til landdistrikterne


Det er naturligvis glædeligt, at der er flere i beskæftigelse i København og Aarhus. Men glæden afløses hurtigt af ærgrelse, når det viser sig, at arbejdspladser er forsvundet i resten af Danmark. Derfor har Venstre fremlagt en plan, der skal bidrage til at skabe mere vækst og flere arbejdspladser i landdistrikterne.

Alt for ofte bremses virksomheder og borgere i landdistrikterne af for stramme regler og fortolkninger fra centralt hold. Det koster arbejdspladser og går i sidste ende ud over vores fælles velfærd. Derfor vil vi i Venstre give kommunerne større frihed til at støtte de vækstmuligheder, der er lokalt. Det er ikke en styrelse i København, der bedst kender de østjyske værdier og østjydernes ønsker. Det er de østjyske kommuner og derfor er de bedst til at sikre udvikling og arbejdspladser.

Når man hører Helle Thorning sige, at det er useriøst at tale om udflytning af statslige arbejdspladser, så understreger det endnu engang behovet for en ny regering. De seneste år er der sket en centralisering af statslige arbejdspladser omkring hovedstaden – og det er på bekostning af landdistrikterne. Det mener vi i Venstre ikke er holdbart, og vi foreslår derfor at flytte nogle af de statslige arbejdspladser ud til blandt andet Østjylland. Det vil være med til at skabe mere aktivitet og dermed også grundlaget for flere private arbejdspladser.

Det hele begyndte jo ellers så godt, da Helle Thorning præsenterede en landdistriktsminister, som skulle sikre vækst og arbejdspladser i landdistrikterne. Men nu står vi så her, snart fire år efter, og må konstatere, at det kun er blevet ved de flotte ord. I Venstre har vi en konkret plan for landdistrikterne, fordi det er vigtigt for os, at vi har et Danmark i balance.

Lagt på i DiverseComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.