Emne arkiv | "fuhr"

Fælles front mod Velfærdslisten

Tags:

Fælles front mod Velfærdslisten


Det er med stor tilfredshed, at jeg har erfaret, at samtlige udvalgsmedlemmer af Socialudvalget ekskl. Kasper Fuhr Christensen tager afstand fra Velfærdslistens propaganda af udvalgets studietur til New York.

Udvalget repræsenterer ikke mindre end fire forskellige partier i byrådet, så det må betegnes, som en fælles front mod Velfærdslistens urigtige påstande og løgnagtige udtalelser.

Som den eneste i udvalget deltager han ikke i studieturen, men har været med til at blåstemple turen oven i købet, mens han selv var formand for udvalget og deltog sidste gang selv i en studietur til London. Hans påstand om, at medlemmerne har deltaget i en basketballkamp på skatteydernes regning er direkte forkert.

Det er mig uforstående, at navneredaktør og fællestillidsmand for de redaktionelle medarbejdere på Randers Amtsavis m.fl. Per Schultz-Knudsen for kort tid siden i et indlæg “Borgmesteren på en uriaspost” belærte vores borgmester Claus Omann Jensen om god tone og redelighed i kraft af at være organisations-koordinator for Velfærdslisten.

Jeg har forstået, at Per Schultz-Knudsen –  der tidligere har været storkredsformand for Kristendemokraterne og nu landsformand for CenterParatiet, må  forventes at have et forhold til ikke at lyve, ligesom at have et minimum af journalistisk moralkodeks.

I stedet for at pukle på andre, så burde Per Schultz-Knudsen nok forsøge at give Kasper Fuhr Christensen belæring om god opførsel.

Med initiativet fra medlemmerne af Socialudvalget, så ser det ud til, at Kasper Fuhr Christensen er isoleret i sin selvforståelse og helt sat uden for indflydelse, som vil være godt for Randers Kommune.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Socialudvalget tager afstand fra Velfærdslistens propaganda

Tags: ,

Socialudvalget tager afstand fra Velfærdslistens propaganda


Velfærdslisten er via læserbreve og egne kommunikationsplatforme ude at kritisere socialudvalgets studietur til New York. Socialudvalget har intet problem med at diskutere kommunens studieture. Men udvalget tager på det kraftigste afstand fra de urigtige påstande, som Velfærdslisten fremsætter.

Socialudvalget var sidste år på studietur til London. Her deltog Kasper Fuhr Christensen selv i en inspirerende tur. Udvalget fik inspiration til det politiske arbejde og besøgte lokale initiativer på det forebyggende område.

På baggrund af de gode erfaringer blev socialudvalget d. 4 marts 2015 præsenteret for tre mulige destinationer til yderligere inspiration: Glasgow, New York og Amsterdam. I forbindelse med valget af studietur blev udvalget præsenteret for potentielle programmer og overslag på udgifter for de tre ture. Et enigt udvalg stemte for en studietur til New York – herunder Kasper Fuhr Christensen, mens han sad som formand for socialudvalget.

Derfor kan det undre socialudvalget, at Velfærdslisten nu er ude at kritisere studieturen til New York og betegner det som ”misbrug af kommunale midler”, da deres eget byrådsmedlem var med til at blåstemple turen til New York og selv deltog i studieturen til London.

Udover kritikken af turen til New York har Velfærdslisten påstået, at udvalget har deltaget i en basketballkamp på skatteydernes regning. Af det officielle program som er offentligt tilgængeligt fremgår det tydeligt, at basketballkampen er betalt af udvalgsmedlemmerne selv, hvilket også skete på studieturen til London. Socialudvalget tager på det kraftigste afstand fra, at Velfærdslisten spreder faktuelt forkerte oplysninger.

Mvh. Louise Høeg (V), Mark Pring (V), Christian Brøns (V), Mikael Mouritsen (A), Morten Grosbøl (O), Charlotte Mølbæk (F)

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Sagsbehandleren

Tags:

Sagsbehandleren


Kasper Fuhr Christensen afslører atter i sit læserbrev i Amtsavisen 2/11, at han netop ikke er politiker, men ser sig selv som sagsbehandler i kommunen.

Kasper Fuhr Christensen skriver, at han har ”hjulpet mange unge, der er kommet i klemme i systemet”.

I sig selv et ædelt sigte må man mene, men når så Kasper Fuhr gang på gang bringer disse uheldige enkeltsager op i Byrådet og beklikker kommunen sagsbehandlere, – så er formålet ikke længere ædelt.
Så bliver det en envejs hetz, hvor de enkelte medarbejdere grundet bl.a. tavshedspligt ikke har mulighed for at forsvare sig.

Ud over i den grad at forstyrre Byrådets normale arbejde med sine evindelige dræbende indvendinger, så er Kasper Fuhrs formål mest af alt selvcentrering og eksponering, – ja medierne lægger såmænd gerne spalteplads til, muligvis i mangel af andet.

Når nu det er så vigtigt for Kasper Fuhr at kikke alle kommunens medarbejdere over skulderen, var det så ikke bedre at Kasper Fuhr opgav sin byrådsplads, for så i stedet at søge ansættelse
i f.eks. Kommunens Socialforvaltning, nu da han mener, han er meget dygtigere end alle de andre sagsbehandlere?

Det ville sikkert være godt for Byrådets arbejdsklima, sikkert også godt for Socialforvaltningen og må man antage, – også godt for de borgere der måtte blive serviceret af Kasper Fuhr i det for ham helt rigtige job.

Lagt på i DiverseComments (0)

Kasper Fuhrs forsvar for at være sagsbehandler

Tags:

Kasper Fuhrs forsvar for at være sagsbehandler


Der har i Randers i Dag været en dialog omkring en personlig arbejdsprøvningssag mellem Kaper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, byrådsmedlem og formand for beskæftigelsesudvalget Chr. Boldsen (V), hvilket jeg også har givet mine personlige kommentarer til.

Når Kasper Fuhr så vælger at fremkomme med et svarindlæg i denne avis (12.09.) uden læsernes forkundskab til øvrige indlæg og svar, så er det udelukkende og kun fordi, at hans politiske mantra er at fremme eget image om at gå ind i personsager, som sagsbehandler, da medarbejderne i Randers kommune ikke udfører det godt nok for borgerne.

Måske burde Kasper Fuhr, der har prøvet at studere kommunikation, vide, at man ikke indrykker et svar i en avis fra en dialog, der har fundet sted i et andet medie.

Det jeg har anfægtet er, at når en personsag, hvor han har stillet spørgsmål til direktionen og fået et fyldestgørende svar, så er der, som formanden for udvalget også påpeger, ingen begrundelse for, at sagen så skal behandles i byrådet. Det er jo nu en gang således, at der i  personsager fremkommer fortrolige ting, som ikke skal til offentlighedens kendskab, ligesom de kritiserede offentlige ansatte ikke har mulighed for at forsvare sig. Kasper Fuhr må åbenbart mene, at han har bedre forudsætninger for sagsbehandling end de medarbejdere, der er uddannet hertil.

Det giver så anledning til, at Kasper Fuhr kommer med et angreb på borgmesterpartiet Venstre om, at man har mere fokus på erhvervslivet i stedet for flere pædagoger i børnehaver. Sikken en sammenblanding af begreber, som måske kan skyldes, at formanden for Velfærdslisten Jesper Kragh er fællestillidsrepræsentant for BUPL (Børn- og Ungepædagogernes Landsforbund) og, at man jf. deres hjemmeside ikke har noget erhvervspolitiks program overhovedet.

Fakta er jo, at har man et erhvervsliv i vækst og giver gode rammebetingelser herfor (Dansk Industri: Randers kommune er gået imponerende 33 pladser frem i lokal erhvervsklima 2015 og samtidig kommunens hidtil  bedste resultat), så giver det flere arbejdspladser med skattebetaling til kommunen, som dermed får et bedre skattegrundlag til bl.a. at ansætte flere pædagoger efter behov og kommunal økonomisk formåen i en helhed. Sådan er det bare, selvom Velfærdslisten ikke bryder sig om det og modarbejder det!

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Folket og Fuhr

Tags: ,

Folket og Fuhr


Demokrati betyder folkestyre, dvs. et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket. Normen i Danmark er det repræsentative demokrati, hvor borgerne – som vi vil gøre det på torsdag – vælger et mindre antal folk (politikere) til at repræsentere os, og disse repræsentanter tager så beslutningerne på borgernes vegne.

Dette ved Kasper Fuhr naturligvis godt – manden har trods alt påbegyndt tre forskellige uddannelser. Så når han skriver ”Omanns elitestyre truer det lokale demokrati” og postulerer, at store beslutninger træffes af ”en snæver elite af politikere, erhvervsbosser, topembedsmænd og skattebetalte spindoktorer, mens folket har været sat uden for døren” skriver han efter min mening bevidst mod bedre vidende alene med det formål at appellere til den indre svinehund hos potentielle vælgere, og således at han – når krydset til byrådet skal sættes næste gang – sikrer sin position, der i 2014 gav Fuhr 475.000 kr. i vederlag.

I 2009 brød Fuhr som bekendt en konstitueringsaftale og fik givtig post som udvalgsformand; i 2013 pegede Fuhr på Venstre borgmester og fik to givtige formandsposter.

Fuhr har da ret i, at store beslutninger træffes af en snæver kreds af politikere – det er jo netop det folket har valgt vi 31 i byrådet til: At træffe beslutninger på vegne af folket i overensstemmelse med princippet i det repræsentative demokrati.

Det sker dog ikke i et vakuum og folket er ikke sat uden for døren. Tag f.eks. beslutning om ændret skolestruktur. I Venstre startede vi processen tilbage i 2008 med en stribe møder med forældre og lærere på lokale skoler. Senere fulgte en lang og involverende debat om fremtidens folkeskole, som pegede på nogle bærende principper for folkeskolens fremtid i Randers. Og endelig debatten om konkret forslag til ændret struktur, hvor debatten resulterede i en række væsentlige ændringer af det oprindelig forslag.

Fuhr må konstatere og respektere realiteterne: 96 % af folket har valgt andre end Fuhr til at repræsentere sig i den lokale demokratiske proces. Uanset omfanget af floskelfyldt usand tale kan han ikke kompensere for et markant demokratisk underskud – folket har ikke givet Fuhr nogen tyngde til at beslutte på deres vegne. I respekt for folket og demokratiet bør Fuhr erkende dette og agere i forhold til det simple faktum: Folket ville ikke Fuhr.

Lagt på i Debat indlægComments (4)

Mindretals tyranni eller demokrati

Tags: ,

Mindretals tyranni eller demokrati


Jeg anser normalt Kasper Fuhr Christensen som et begavet, om end politisk urealistisk tænkende, menneske men når Kasper Fuhr Christensen i Amtsavisen den 12. juni 2015 sammenligner flertallet i Randers byråd med et elitestyre og sætter det op i mod demokratiet så bliver det noget selvmodsigende.

Definitionen på demokrati er jo folkets styre, – at alle har en stemme og at flertallets afgørelser er bestemmende.  Modsætningen til dette er tyranniet hvor et selvbestaltet mindretal tiltvinger sig en uforholdsmæssig stor magt.

Nogle kan med rette påstå at det er hvad Kasper Fuhr Christensen og et ligesindet mindretal har gjort over de seneste halvandet år. Som udvalgsformænd på poster de på valgnatten velvilligt påtog sig, har de efterfølgende ikke lagt skjul på at de bevidst og ubevidst ikke agtede at følge flertallets beslutninger.

Det er lige netop elitært og mindretals tyranni. Kasper Fuhr Christensen ønsker sig helt klart græske tilstande som han gentagende gange har fremhævet som sin rollemodel. Demokratiets vugge som de sidste 70 år har været på bistandshjælp fra resten af Europa. Ja lad os få det indført i Randers så kan Kasper Fuhr Christensen jo se hvor meget der bliver tilbage til boligtilbud, folkeskoler, børnepasning og anden social velfærd, – spørg bare en græker.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Overmark og Fuhr svigter egne vælgere

Tags: ,

Overmark og Fuhr svigter egne vælgere


Næsten et år inde i denne byrådsperiode er det tydeligt, at den kultur med verbale udfald og mistænkeliggørelse, som prægede det forrige byråd, er flyttet med over i det nye. Dette til trods for en ny borgmester samt en fornuftsbetonet politisk alliance på tværs af borgelige og Socialdemokrater. Problemet må derfor findes et andet sted, nemlig i den måde som Bjarne Overmark og Kasper Fuhr forvalter de fire mandater, som vælgerne betroede dem ved valget i november sidste år.

Det virker som en bevidst politisk profilering af hovedpersonerne selv, når man i stedet for at søge politisk indflydelse bruger megen taletid og spalteplads på at mistænkeliggøre alle byrådskolleger og hele den kommunale organisation, som vælgerne har bedt dem at være øverste ansvarlige for.

Ingen går ram forbi i Overmarks og Fuhrs selvprofilering, uanset om man er borgmester, direktør eller menig medarbejder i forvaltningerne. Mest tankevækkende er det dog, at Overmark og Fuhr sætter egne interesser over sine vælgeres. I stedet for at søge dialog har de bevidst bragt sig i en position uden reel politisk indflydelse. De vælgere, som har givet fire mandater til Overmark og Fuhr, får derfor ikke meget ud af deres stemmer og må føle sig svigtet.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Kasper Fuhr og NATO: No Action – Talk Only

Tags: ,

Kasper Fuhr og NATO: No Action – Talk Only


Amtsavisen skrev d. 11. januar under overskriften “God idé – ingen penge” om gratis busser til unge under 25 år. Artiklen blev diskuteret på online udgaven, og i striben af indlæg gjorde pseudonymet bm2014 opmærksom på SF’s manglende vilje til at omsætte ord til handling så vidt angår SF valgplakater i Harridslev. Indlæggene gengives herunder – mine kommentarer med kursiv. Read the full story

Lagt på i FaktaComments (2)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.