Emne arkiv | "familieområdet"

Borgmester brev om plejefamilie sagen

Tags:

Borgmester brev om plejefamilie sagen


Palle Bertelsen stilede i et debat indlæg 7. marts 2017 en række spørgsmål til borgmester Claus Omann Jensen. Disse spørgsmål er besvaret af borgmesteren i dette brev til Palle Bertelsen. Brevets indhold fremgår af nedenstående.

10. marts 2016

Kære Palle Bertelsen,

Tak for din henvendelse, sendt på mail den 7. marts 2017.

Jeg skal starte med at takke for den gode dialog ved byrådsmødet i mandags. Det glæder mig, at du i udgangspunktet er enig i, at honoreringsmodellen er en god løsning for alle parter. Imidlertid gav du udtryk for, at du ikke mente at fagligheden var på plads i det bagvedliggende arbejde fra Familieafdelingens side.

Jeg har forståelse for, at emnet om honorering er svært. Dels er der mange følelser involveret, dels er det et teknisk og juridisk kompliceret emne. Der er derfor vigtigt at skille tingene ad. På den ene side er lønnen til plejefamilierne, og de faglige vurderinger der ligger bag. På den anden side er barnets sag. Det er klart, at barnets sag i vid udstrækning kommer til at påvirke plejefamiliens løn, men i barnets sag er der helt andre hensyn, og ikke mindst en meget stram lovgivning, der skal følges.

Som det er oplyst mange gange tidligere, har Familieafdelingen i en årrække haft et betydeligt efterslæb. Efterslæbet har primært været af administrativ karakter, og har blandt andet medført, at der ikke er enten formelt eller reelt fulgt korrekt op på anbragte børn. Som naturlig konsekvens af den manglende opfølgning, er der heller ikke sket opfølgning, regulering og forhandling af en stor del af plejefamiliernes løn. Men at der ikke er sket korrekt opfølgning i barnets sag bagudrettet, er ikke ensbetydende med, at der ikke foreligger en aktuel og grundig faglig vurdering bag lønindplaceringerne.

Det er vigtigt for mig at fremhæve, at Familieafdelingen er meget tæt på at være i mål med det efterslæb, der er nævnt ovenfor. Det betyder med andre ord, at der i meget tæt på alle sager, nu er både formel og reel korrekt opfølgning på de anbragte børn. Det betyder, at der er lavet rettidige handleplaner på børnene, at der er talt med børnene og at det relevante netværk er inddraget. Vi er nødt til at se fremad, og lade fortid være fortid. Den konstante diskussion om, hvordan Familieafdelingen engang har fungeret og hvilke opgaver der ikke er blevet løst tilfredsstillende, er netop fortid. Det er nutiden og fremtiden, der er vigtig.

Du nævner, at jeg bør fremlægge de børnefaglige undersøgelser der ligger i børnenes sager. En børnefaglig undersøgelse er en undersøgelse af barnet, barnets behov for støtte og netværkets ressourcer. Undersøgelsen munder ud i en anbefaling af foranstaltning, fx kontaktperson, aflastning eller anbringelse. Denne anbefaling noteres i handleplanen, som skal opdateres to gange årligt. En børnefaglig undersøgelse siger altså ikke noget om plejefamilien, men alene om barnet. Undersøgelsen skal ikke opdateres med mindre foranstaltningen ændres, eller hvis der sker større ændringer i barnets behov. En børnefaglig undersøgelse kan være adskillige år gammel, men stadig være aktuel, relevant og lovmedholdelig.

Jeg går derfor ud fra, at du mener at det er handleplanerne, der skal fremlægges for byrådet. Handleplanerne indeholder, som tidligere nævnt, de mål der sættes for barnet med udgangspunkt i den valgte foranstaltning. Handleplanen er altså det redskab der bruges til at fastsætte mål, vurdere udviklingen og sikre at foranstaltningen har den ønskede virkning. Som udgangspunkt vil blot en mindre del af handleplanen handle om plejefamiliens fremadrettede indsats, og det er denne del af handleplanen, som plejefamilien må se. Alle andre dele af handleplanen, kan ikke udleveres uden de øvrige parters samtykke.

Du skriver også, at du har fået oplyst af mange af plejefamilierne, at de ikke kan påvirke beslutningen om lønindplacering, at de ikke må få en faglig vurdering af baggrunden for lønindplacering og at de i øvrigt er blevet behandlet dårligt og nedladende af forvaltningens personale.

Lad mig igen understrege, at jeg har fuld tillid til forvaltningens ansatte. Skulle der være tale om plejefamilier, som føler sig stødt over personalets optræden, vil jeg gerne henstille til at pågældende henvender sig til direktør Hans Minor Vedel konkret om dette emne, så de implicerede kan udtale sig om det passerede. Sådanne emner kan aldrig drøftes på et generelt plan, men kræver en nærmere undersøgelse.

I forlængelse heraf, vil jeg stille mig uforstående over for dit udsagn om, at plejefamilierne ikke har haft lejlighed til at udtale sig om indplaceringen, ligesom de ikke har fået en faglig vurdering.

Processen har været sådan, at barnets rådgiver sammen med teamleder, har gennemgået barnets sag, i mange tilfælde tilbage fra den oprindelige anbringelse. Ved gennemgangen er der sket en vurdering af barnets udvikling og foranstaltningens omfang, og der er herefter lavet en samlet vurdering af barnets fremtidige behov, ressourcer og udviklingspotentiale.  Vurderingen beror altså både på barnets aktuelle situation, men også barnets fortid og potentiale.

Dette har været grundlaget for, at teamlederen og afdelingslederen i forening har vurderet plejeopgavens omfang, og herefter indplaceret de konkrete opgaver på de 4 niveauer. Ved partshøringsbreve i efteråret blev plejefamilierne oplyst om det påtænkte niveau, tillige med den generelle vurdering af baggrunden herfor. Der var herefter mulighed for at plejefamilierne kunne kommentere på det påtænkte niveau. En del plejefamilier accepterede det påtænkte niveau, ligesom en del valgte at benytte sig af muligheden for at kommentere. Af sidstnævnte gruppe valgte en del at anmode om et personligt møde, hvor indplaceringen kunne drøftes yderligere. Herefter er der sket en revurdering af den oprindelige vurdering. Herefter har alle efterfølgende modtaget en konkret og skriftlig begrundelse. Her skal det igen fremhæves, at Familieafdelingen ikke kan eller må udlevere tavshedsbelagte dele af barnets sag, hvorfor det for nogle plejefamilier kan være svært at se helheden i afgørelsen.

Til sidst vil jeg gerne endnu en gang anerkende det gode arbejde, som plejefamilierne udfører for Randers Kommune. Plejefamilierne er en meget vigtig samarbejdspartner i vores indsats for udsatte børn og unge.

Jeg håber mit svar til dig er fyldestgørende.

Med venlig hilsen

Claus Omann Jensen

Lagt på i Debat indlægComments (0)

At lytte og prioritere

Tags:

At lytte og prioritere


Tak til Henrik Hald for i indlægget Buhl og Nørgaard – kun tillid til sig selv at give en række eksempler på, at kommunens medarbejdere er engagerede og ønsker bedst mulige rammer for det arbejde, som de udfører.

Som politikere har vi ansvaret for hele kommunen, herunder at økonomien kan hænge sammen på både kort og lang sigt. Som det er nu, er Randers blandt de 10 ud af 98 kommuner, der har det laveste beskatningsgrundlag pr. indbygger.

Som politikere læser vi og lytter til høringssvar, men vi påtager os også ansvaret for helheden ved at prioritere brugen af de alt for knappe økonomiske ressourcer. Det gør vi i tillid til, at vore medarbejdere får det bedst mulige ud af de rammer, som vore prioriteringer skaber for deres arbejde.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Hvor er Socialdemokraternes tillid til familieafdelingen?

Tags:

Hvor er Socialdemokraternes tillid til familieafdelingen?


Rystende, at S i den grad udviser manglende tillid til vores medarbejdere og forvaltning i Randers Kommune. Under behandling af sag nr. 84 angående aflønning af plejefamilier på mandagens byrådsmøde kom der et ændringsforslag fra Socialdemokratiets leder Torben Hansen. Socialdemokratiet foreslår, at: Der nedsættes en uvildig ekspertgruppe, der gennemgår alle sagerne (både afgjorte og ikke afgjorte) og giver en vurdering af det korrekte vederlagsniveau på baggrund af sagens fulde oplysning. Udvalgets sammensætning og kommissorium drøftes i børn- og skoleudvalget og besluttes i byrådet.

S ønsker, at alle de 66 sager i familieafdelingen angående plejefamilier skal gennemgås af en såkaldt ekspertgruppe.

Socialdemokratiet har ligeledes sammen med SF, Radikale, Konservative og listerne sendt en underretning til ankestyrelsen angående en enkelt sag fra familieafdelingen.

Magen til manglende tillid skal man lede længe efter.

I Venstre og Dansk Folkeparti bakker vi op om vores medarbejdere og ledelse og er helt enig i det læserindlæg, som medarbejderne i familieafdelingen skrev, hvor de efterspurgte ro og tillid til deres arbejde. Vi efterlyser i den grad, at et samlet byråd bakker op om familieafdelingens arbejde

Det fortjener de. Det fortjener vores børn

Socialdemokratiet har igennem otte år gennemført store besparelser og forandringer uden at bakke op om ledelse og medarbejdere, dette medførte en afdeling med dårligt arbejdsmiljø og manglende arbejdsglæde, hvilket medførte en sagsbehandling, hvor en del sager ikke blev fulgt op, og hvor der opstod risiko for, at sager om udsatte børn blev overset.

Venstre og DF bakker op om den genopretningsplan, der blev udarbejdet i et samarbejde mellem ministeriets taskforce, ledelsen og medarbejdere i familieafdelingen. En treårig genopretningsplan, som vi i byrådet vedtog for et år siden. En plan, som skal løse tre problemer på én gang. 1.: En forbedring af arbejdsmiljøet, 2.: En sikker og velfungerende sagsbehandling, og 3.: Styr på den økonomiske udfordring med den klare forudsætning, at barnet kommer før økonomien. Opfølgningen i december viste, at medarbejderne sammen med ledelsen opnår endog meget store fremskridt. Arbejdsmiljøet er stærkt forbedret, sagsbehandlingen viser fremgang på alle områder, og den økonomiske genopretning er på vej mod målet.

Vi ønsker, at Socialdemokratiet vil komme tilbage på sporet og tage et medansvar for den plan, de stemte for sidste år.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Økonomi til sårbare børn

Tags:

Økonomi til sårbare børn


I juni 2015 vedtog Byrådet en handlingsplan for familieområdet. Denne handlingsplan indeholdt udgiftsreducerende tiltag for 13 mio. kr. i relation til hjemtagning af børn; brug af opholdssteder og døgninstitutioner; gennemgang af alle aflastningssager og sager med kontaktperson og en styrket visitation. Alt sammen tiltag, der berører barnet direkte.

Forslaget blev vedtaget af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative. Efterfølgende – udover lidt palaver omkring ”udygtige medarbejdere” – mindes jeg ikke noget stort engagement omkring barnets tarv og beskyttelse af de mest sårbare unge.

Medio 2015 indførte man uden problemer efter Aarhus forbillede en ny model for honorering af nye plejefamilier. En model, der betyder, at lønnen ved anbringelsens start fastsættes på et bestemt niveau, der fastholdes anbringelsen igennem – i modsætning til hidtil, hvor lønnen blev justeret nedad i takt med, at barnet eller den unge har fået det bedre.

I juni 2016 godkendte V og DF en version 2 handlingsplan for økonomisk stabilisering på familieområdet, med indsatser omkring overgang til ny honoreringsmodel for plejefamilier; screening af alle sager; nedbringelse af antal anbragte samt styrkelse af den tidligt forebyggende indsats. Disse indsatser blev vurderet til i 2017 at kunne nedbringe udgifter med 18.2 mio. kr., og dermed – sammen med lukning af Eghøj institutionen – bringe udgiftsniveau i overensstemmelse med budget.

Af de 18,2 mio. fremkommer de 5.8 mio. i forbindelse med plejefamiliers overgang til ny honoreringsmodel. Vel at mærke ikke pga. honoreringsmodellen, men fordi en række plejefamiliers løn ikke er blevet reguleret over en længere årrække, hvilket har betydet, at disse plejefamilier har oppebåret en uforholdsmæssig høj aflønning, set i forhold til plejeopgavens omfang.

Nogle plejefamilier rammes hårdt af disse reguleringer – men det berører ikke barnets tarv: Plejeforældrene er de samme, opgaven den samme og indsatsen den samme. Dog berøres børn, såfremt plejeforældre vælger at opsige aftalen med Randers kommune. Primo december 2016 er det ikke forekommet.

Der har siden november 2016 været en heftig debat om familieområdet. Plejefamilier og deres løn nedgang har fyldt meget i debatten. Hensyn til børnenes tarv og sårbare børn fremføres ofte, og der er beskyldninger om manglende socialpolitik og sågar massakre på udsatte børn.

Det er betryggende, at så mange kærer sig om børnenes tarv. Men hvorfor er debatten centreret omkring udgiftsreduktionen på 5.8 mio. til plejefamilier, når lige netop dette beløb i modsætning til de resterende 12,4 mio. ikke vedrører børnenes tarv?  Tværtimod – netop ved at bringe aflønning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang, bliver der flere midler til de sårbare børn og varetagelse af deres tarv.

Lagt på i FaktaComments (0)

Nu må det stoppe!

Tags:

Nu må det stoppe!


I gennem længere tid har vi i medierne set adskillige sager om størrelsen af vederlag for plejebørn blive oprullet for åbent tæppe. De lidt ældre plejebørn har kunnet følge med i deres egen sag, som den nu engang er blevet beskrevet i medierne. Gad nok vide hvad de tænker om os voksne? Hold da op for nogen rollemodeller!

Så kan man spørge er det nu hensigtsmæssigt. Er det barnets tarv der kommer først, eller bliver børnene skubbet foran som gidsler i en kamp om penge?

Ingen af de eksempler, som er blevet fremført i medierne fra den ene eller anden side, har virket rimelige eller balanceret. Som udenforstående undrer de fleste sig nok, om det virkeligt kan passe? Det kan det nu nok heller ikke, idet vi jo hele tiden kun hører den ene part. Forvaltningen må ikke udtale sig. De politikere der ved noget, har tavshedspligt og derfor bliver det som en boksekamp, hvor kun den ene må slå fra sig, uanset hvor mange tæsk der kommer.

Er det vi vil?  Nej, – heller ikke selv om vi er i et valgår!

Det er altså ikke hensigtsmæssigt at sagsbehandle i hverken byrådet eller i medierne og slet ikke på Facebook. Vi må kræve og stole på, at forvaltningen bruger vores dyrebare skattekroner hensigtsmæssigt.

Det gøres ved hele tiden at vurdere børneres udvikling og omgivelser, hvad skal der til, følge op og holde øje med det. Under alle omstændigheder er det de biologiske forældre, der har ansvaret for trivslen af deres børn.

Måske skulle man spotte de udsatte svage forældre noget før i forløbet og sætte ind med maksimal familiestøtte, råd og vejledning?

Lagt på i Debat indlægComments (0)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 18. august 2017 to 16. september 2017.