Emne arkiv | "demokrati"

Folket og Fuhr

Tags: ,

Folket og Fuhr


Demokrati betyder folkestyre, dvs. et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket. Normen i Danmark er det repræsentative demokrati, hvor borgerne – som vi vil gøre det på torsdag – vælger et mindre antal folk (politikere) til at repræsentere os, og disse repræsentanter tager så beslutningerne på borgernes vegne.

Dette ved Kasper Fuhr naturligvis godt – manden har trods alt påbegyndt tre forskellige uddannelser. Så når han skriver ”Omanns elitestyre truer det lokale demokrati” og postulerer, at store beslutninger træffes af ”en snæver elite af politikere, erhvervsbosser, topembedsmænd og skattebetalte spindoktorer, mens folket har været sat uden for døren” skriver han efter min mening bevidst mod bedre vidende alene med det formål at appellere til den indre svinehund hos potentielle vælgere, og således at han – når krydset til byrådet skal sættes næste gang – sikrer sin position, der i 2014 gav Fuhr 475.000 kr. i vederlag.

I 2009 brød Fuhr som bekendt en konstitueringsaftale og fik givtig post som udvalgsformand; i 2013 pegede Fuhr på Venstre borgmester og fik to givtige formandsposter.

Fuhr har da ret i, at store beslutninger træffes af en snæver kreds af politikere – det er jo netop det folket har valgt vi 31 i byrådet til: At træffe beslutninger på vegne af folket i overensstemmelse med princippet i det repræsentative demokrati.

Det sker dog ikke i et vakuum og folket er ikke sat uden for døren. Tag f.eks. beslutning om ændret skolestruktur. I Venstre startede vi processen tilbage i 2008 med en stribe møder med forældre og lærere på lokale skoler. Senere fulgte en lang og involverende debat om fremtidens folkeskole, som pegede på nogle bærende principper for folkeskolens fremtid i Randers. Og endelig debatten om konkret forslag til ændret struktur, hvor debatten resulterede i en række væsentlige ændringer af det oprindelig forslag.

Fuhr må konstatere og respektere realiteterne: 96 % af folket har valgt andre end Fuhr til at repræsentere sig i den lokale demokratiske proces. Uanset omfanget af floskelfyldt usand tale kan han ikke kompensere for et markant demokratisk underskud – folket har ikke givet Fuhr nogen tyngde til at beslutte på deres vegne. I respekt for folket og demokratiet bør Fuhr erkende dette og agere i forhold til det simple faktum: Folket ville ikke Fuhr.

Lagt på i Debat indlægComments (4)

Mindretals tyranni eller demokrati

Tags: ,

Mindretals tyranni eller demokrati


Jeg anser normalt Kasper Fuhr Christensen som et begavet, om end politisk urealistisk tænkende, menneske men når Kasper Fuhr Christensen i Amtsavisen den 12. juni 2015 sammenligner flertallet i Randers byråd med et elitestyre og sætter det op i mod demokratiet så bliver det noget selvmodsigende.

Definitionen på demokrati er jo folkets styre, – at alle har en stemme og at flertallets afgørelser er bestemmende.  Modsætningen til dette er tyranniet hvor et selvbestaltet mindretal tiltvinger sig en uforholdsmæssig stor magt.

Nogle kan med rette påstå at det er hvad Kasper Fuhr Christensen og et ligesindet mindretal har gjort over de seneste halvandet år. Som udvalgsformænd på poster de på valgnatten velvilligt påtog sig, har de efterfølgende ikke lagt skjul på at de bevidst og ubevidst ikke agtede at følge flertallets beslutninger.

Det er lige netop elitært og mindretals tyranni. Kasper Fuhr Christensen ønsker sig helt klart græske tilstande som han gentagende gange har fremhævet som sin rollemodel. Demokratiets vugge som de sidste 70 år har været på bistandshjælp fra resten af Europa. Ja lad os få det indført i Randers så kan Kasper Fuhr Christensen jo se hvor meget der bliver tilbage til boligtilbud, folkeskoler, børnepasning og anden social velfærd, – spørg bare en græker.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Brosons usmagelige person forfølgelse

Tags:

Brosons usmagelige person forfølgelse


Så er Asger Brorsen på banen igen med sin hadefulde “besættelse” mod alle, der har været en del af den demokratiske og massive flertalsbeslutning om en ny skolestruktur i Randers kommune.

Det kommer til udtryk i en hel anden sammenhæng – debatindlæg i fredagsavisen med “En hån imod Havndal og 4-maj-arrangementet” – at tilsvine gruppeformanden for Venstre Anders Buhl-Christensen.

Anders Buhl-Christensen er udpeget til at være hovedtaler den 4. maj ved mindestenen for modstandshelten Flemming Juncher.
Det bekommer den selvbestaltede forkæmper for Havndal-Udbyneder ikke vel, hvorfor han så drager skolestrukturen ind i denne mindehøjtidelighed ved at beskylde Anders Buhl-Christensen for manden: “der ødelagde Havndal Skole”, “der lukkede munden på de folkevalgte”, “der optrådte på en så uværdig måde, at han ganske enkelt er diskvalificeret til at tale på en aften, hvor vi hylder vore modstandshelte og vort demokrati”.

Alle disse påstande og vurdering af Anders Buhl-Christensens værdighed til at være hovedtaler til omhandlende mindehøjtidelighed beskriver udelukkende afsenderens manglende evne og forståelse for, hvad en demokratisk beslutning betyder.

Mit ønske er, at der vil komme rigtig mange til overværelse af en så vigtig mindehøjtidelighed, som har haft så stor betydning for vores land og en befrielse for Asger Brorsens usmagelige personforfølgelse.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Skolestruktur: Mod eller opportunisme

Tags: ,

Skolestruktur: Mod eller opportunisme


En følelsesfuld debat omkring skolestrukturen nærmer sig sin forhåbentlige afslutning så børn, forældre og skolefolk kan få ro til at forberede sig på den fremtid og de forandringer der venter i begyndelsen af august.

For os andre kan vi se tilbage på et forløb hvor man i sandhed kan tale om at “bukkene er blevet skilt fra flokken”. Med trusler om økonomiske og politiske repressalier rettet imod navngivne byrådsmedlemmer har debatten været både beskidt og usaglig. Det kan og må aldrig blive et politiske argument at gå efter personen og må vidne om at de politiske argumenter og alternativer ikke findes.

Tilbage står reflektionen over at når vi vælger personer til byråd og andre tillidshverv ønsker vi vel at de har mod til at tage de nødvendige beslutninger og ikke henfalder til politisk opportunisme og benspændspolitik.

Hvis vi belønner vores mest modige politikere som tør tage et standpunkt og holde fast, med at true dem, så ender vi med at fremelske holdningsløse opportunister som svinger i vinden alt efter hvor de fleste stemmer forventes at være. Der er lidt under tre år til næste byrådsvalg hvor vælgernes dom naturligt må falder. Indtil da vil jeg personligt hellere se Randers kommune ledet af folk som har mandshjerte til at sætte en retning også selvom den ikke er populær hos alle og som har mod til at stå fast hele vejen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Ingen ved siden af Folketinget

Tags:

Ingen ved siden af Folketinget


Det er jo demokratisk børnelærdom, at magtens tredeling er vitalt for et demokrati. Altså folketinget der laver lovene, regeringen, regioner og kommuner med alt hvad det indebærer fører lovene ud i livet og domstolene der afgør tvistigheder mellem borgere og den udøvende magt.

Er disse 3 funktioner så ligestillet? Nej det er de ikke – ingen over og ingen ved siden af folketinget – det udspringer af, at  i  et demokrati er det folket, der bestemmer via deres valgte repræsentanter – folketingsmedlemmerne. Den udøvende magt er hovedsageligt embedsmænd med politisk styring, mens domstolene er en selvsupplerende gruppe af mennesker med juridisk embedseksamen – altså ingen folkelig udpegning . Dog er der til domstolene knyttet lægdommere, der dog er meget afhængige af de juridiske dommeres vejledning. Den udøvende magt og domstolene skal således  – hver på sin måde – være med til at føre folket vilje ud i livet.

Domstolene skal  dømme  efter de love, som folketinget har vedtaget. Herunder også tage hensyn til ikke kun lovens konkret ordlyd, men også til de politiske intentioner, som ligger i forarbejderne til loven. Folketings politikerne kan naturligvis ikke bestemme eller anmode domstolene om at dømme på en bestemt måde – der er konkret bevisvurdering i hver enkelt sag. MEN folketingspolitikerne i særdeleshed og også alle andre  borgere kan naturligvis udtale deres mening om en konkret sag – alt andet ville være krænkelse af den grundlovssikrede ytringsfrihed.  At sige sin mening om, hvordan man ideelt set mener at en sag bør falde ud, kan ikke være påvirkning.

Når problemet igen er aktuelt, så er det efter min opfattelse fordi domstolene i alt for mange tilfælde ikke følger intentionerne i lovgivningen, men følger eget hoved. Derfor har politikerne  ikke  andet valg end at indlede en ændring af loven – hvilket vil sige åbne en debat. Jeg mener at man i langt flere tilfælde skal skrive skal i stedet for kan i lovene, og derefter åbne en lille kattelem for åbenbart urimelig anvendelse af skal bestemmelsen. Man skal sikre at skal er hovedreglen. Et kan i loven forvaltes ofte af domstolene således, at såkaldte humanistiske grunde hindrer brugen af lovens bestemmelse. Det skal ikke være en mulighed når der er tale om terror, grov personfarlig kriminalitet osv.  Jeg mener at erfaringen viser, at kan mange steder skal  ændres til skal, for domstolene er lidt for præget af rundkredspædagogik  og misforstået humanisme.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Amtsavisens leder

Tags: ,

Amtsavisens leder


Amtsavisens populistiske sladderjournalistik når i dagens(081214) leder nye højder. For godt nok tager avisens leder delvis afstand til Enhedslistens (ved Kalle Nielsen) opfordring til personlig hetz (og Gud forbyde det der er værre) mod udvalgte politikkere og deres familier, men på den anden side give lederen udtryk for, at “flertallet” ligger som de har redt, da de jo ikke har lyttet til offentligheden. Chefredaktørens leder rejser to problemstillinger for mig:

For det første: Sikke en sørgelig holdning at have til de demokratiske spilleregler. Ikke mindst for en såkaldt meningsdanner og journalist; korporligheder er næsten ok. Jeg græmmes.

For det andet: Det virker som om chefredaktøren- som jeg vist ikke så på de borgermøder jeg deltog i, og hvor der efterfølgende var en livlig debat ved de såkaldte cafeborde – ukritisk har taget alt hvad protestlisterne, inkl. den radikale politiske spøgelsesbilist, har sagt og skrevet, for gode vare. Chefredaktøren har ladet sig forføre af protestlisternes spin om en såkaldt udemokratisk proces og han virker, ligesom listerne, til at have mistet fokus på bolden (læs indholdet). Det er forhåbentlig ikke processen borgerne vil snakke om, men derimod indholdet af skolestrukturforslaget. Det er jo her vi er uenige, og det er da også dét de bekymrede borgere, jeg har talt med, fokuserer på. Chefredaktørens kritik virker ensidig og unuanceret.

Nuvel, for god ordens (og chefredaktørens) skyld; jeg har ikke deltaget i alle møder, og jeg har ikke personligt mødt eller snakket med alle der har ytret sig i sagen. Jeg har desuden ikke responderet på alle læserbreve, mails, udmeldinger og indslag der har floreret i mediebilledet. Det vedkender jeg blankt. En sådan involvering ligger udenfor min kapacitet som deltidspolitikker, men jeg har dog læst utallige mails, breve og høringssvar, ligesom jeg har talt og skrevet med flere bekymrede forældre, børn og lærer, og sat mig ind i sagen. Modstandernes holdninger ER noteret, og deres budskaber ER gået klart ind. Jeg har, modsat andre, fokuseret på at diskutere og debattere indhold, også med min modpol, mens nogen igen og igen har fokuseret på processen. Det er en skam at avisens chefredaktør ikke har kunnet se forskellen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

God Grundlovsdag

Tags:

God Grundlovsdag


5. juni er det 164 år siden, at Frederik den 7. underskrev Grundloven og dermed støbte fundamentet for vores nuværende demokratiske samfund. For mange danskere er denne dag en ganske særlig dag, mens den for andre blot er en tiltrængt fridag på lige fod med mange helligdage.

Hvad man lægger i grundlovsdag – om man tager ud til et af de talrige grundlovsarrangementer som eksempelvis ved Hvidsten Kro, hejser dannebrog på flagstangen, synger fædrelandssange, lytter til politiske talere, deltager i den politiske debat eller måske blot bruger dagen sammen med venner og familien – er ikke afgørende.

Det vigtigste er, at man på denne dag giver sig tid til hinanden og ikke mindst lytter til hinanden. Det at dyrke fællesskabet og inddrage hinanden er en essentiel del af vores demokrati. Grundloven sikrer, at der er plads til alle, og at alle bliver hørt. Nogle taler med en kraftigere stemme end andre, og det er derfor af afgørende betydning for vores demokrati, at vi sørger for, at selv den laveste stemme kan komme til orde og trænge igennem larmen af egeninteresser.

Vi har det rigtig godt i Danmark og er et forbillede for andre lande, der i skrivende stund kæmper for en demokratisering af deres samfund. Denne proces har vi for længst overstået i Danmark – men vi skal passe på ikke at hvile på laurbærrene. Demokratiet, som vi kender det i dag, er relativt nyt set i en historisk kontekst og er hele tiden under udvikling. Vi ser desværre, at demokratiet er på retur i flere østeuropæiske lande. Dette kan også ske i Danmark, hvis vi ikke giver nok plads til de svageste grupper i samfundet i den politiske debat.

God grundlovsdag

Lagt på i Debat indlægComments (0)

“Borgen- fiseringen” af dansk politik

Tags:

“Borgen- fiseringen” af dansk politik


På højde med brugtvognshandlere, kopimaskinesælgere og sågar journalister. Så lavt vurderer befolkningen politikernes troværdighed.

Sideløbende er fiktionens politikere populære som aldrig før med seertal, som ingen kan konkurrere med.

Politikernes, altså dem i virkeligheden, ringe anseelse breder sig samtidig med, at alle fløje i dansk politik har travlt med at undsige Anders Foghs kontraktpolitik.

Hvad var det helt præcist, der var så galt med at holde, hvad man gik til valg på? Hvad er der galt med realistiske valgløfter? Denne regering har jo netop bevist det uholdbare i at love guld og grønne skove og så bagefter bryde hvert eneste løfte.

Jeg tror faktisk, at de fleste ønsker sig tilbage til dengang, da begge fløje i dansk politik gik til valg på realistiske valgløfter.

Demokratiet bliver udvandet, hvis der slet ingen sammenhæng er mellem ideologi, valgkamp og den førte politik. Det er netop det, vi oplever i denne tid, da regeringen fører blå politik, og svarer »Rød politik er at tage danskernes problemer alvorligt«. Nej, det er ikke “rød politik”. Det, Annette Vilhelmsen bedriver, er at tale ned til folk og totalt svigte alt det, SF har stået for, siden Aksel Larsen stiftede partiet.

Virkeligheden ligner fiktion Problemet kan helt grundlæggende koges ned til, at der er sket en “Borgenfisering” af dansk politik.

Nøjagtig som i tv’s “Borgen” betyder vælgerne mindre og mindre i den måde, eliten anskuer politik på. Vælgerne er skåret ud af ligningen, og tilbage er politikerne, professionelle meningsmagere, rådgivere samt pressen.

Det er meget sigende, at der i “Borgen” kun er ét vælgermøde, og i den meget omtalte amerikanske serie “House of Cards” møder seerne kun vælgerne én gang i første sæson.

Desværre minder virkeligheden i stadig højere grad om fiktionen, og fiktionen er baseret på virkeligheden.

Med andre ord har vi et alvorligt demokratisk problem.

2020-planer, 12-minutter og kickstart er tomme ord uden forankring i virkeligheden. Milliarderne flyttes rundt på samme måde, som Rådhuspladsen og Hellerupvej skifter hænder i et spil Matador. Løfter er ikke til for befolkningen, men til ære for medierne. Virkeligheden er ikke længere frokostpausen eller parkeringspladsen foran Bilka, men i stedet TV 2 News og de uendeligt mange politiske kommentatorers udlægning af teksten.

Tilbage til det ærlige møde En del af problemet bunder i, at stadig flere folketingsmedlemmer bor i København, langt væk fra deres valgkreds. Politikerne er ikke længere tvunget til at stå ansigt til ansigt med dem, der har vist dem tillid. Baglandet er blevet en besværlig nødvendighed og ikke en nødvendig styrke.

Det er ganske enkelt blevet nemmere at slippe af sted med løftebrud, og stiller journalisterne for kritiske spørgsmål, er der en hærskare af rådgivere og pressefolk, der kan forplumre klokkeklare løfter med komplicerede beregninger og jonglering med milliarder.

I en globaliseret verden er det vigtigt med faste holdepunkter og rigtige personer. For tiden er vi netop i færd med at miste dette til fordel for fiktionens svar på et demokrati. Så om ikke andet, så kan “Borgen” lære os, hvordan vores folkestyre ikke skal være.

Vi må tilbage til det ærlige møde mellem vælger og politiker både i hverdagen, i medierne og i valgkampen.

Det er ganske enkelt blevet nemmere at slippe af sted med løftebrud.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Ole Sohn er ikke stueren

Tags:

Ole Sohn er ikke stueren


Nej jeg mener ikke at Ole Sohn, SF-minister, er stueren. Ole Sohn var i en årrække under den kolde krig formand for DKP. Et parti der i det store hele fulgte den linie, der blev lagt i Sovjetunionen. Der var tale om et lyd parti, som modtog store økonomiske midler fra Sovjetunionen, og man kan jo spørge sig selv, om der ikke skulle leveres nogen modydelser. Som formand bakkende Ole Sohn personligt op om de kommunistiske ledere i østblokken næsten helt frem til østblokkens sammenbrud med kindkys og det hele. Der var vel at mærke tale om ledere, der var rene despoter – som kørte rendyrkede diktaturer med forfølgelse af anderledes tænkende i den helt store stil.

Hvad ville DKP,s rolle have været, hvis vi i løbet af den kolde krig var blevet angrebet af østblokken. Ja man kan jo gøre sig sine tanker og se på Frits Clausens og hans partis rolle, da Danmark blev besat af det nazistiske Tyskland i 1940. Rollen ville nok have været den samme. Frits Clausen og mange andre nazister blev straffet efter krigen for deres rolle.

Nu blev vi heldigvis ikke besat af Østblokken, så vi ved ikke hvad DKP og Ole Sohn har skullet levere i Moskva som modydelse for de mange penge, som de modtog. Vi får det åbenbart heller aldrig at vide , for Nyrup og hans regering har åbenbart slettet alle spor og brændt arkiverne, så vennerne, herunder Ole Sohn, ikke skulle blive afsløret og stillet til ansvar – juridisk eller moralsk. Det er sjovt at det var Nyrup der have travlt med at erklære et helt parti ikke stuerent, men det var jo ikke DKP.

Jeg mener, at det er en moralsk katastrofe at gøre en gammel DKP-formand til minister i det danske demokrati. Jeg håber og tror at der også er folk i socialdemokratiet, der har en dårlig smag i munden i den anledning.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Jeg er bekymret!

Tags: ,

Jeg er bekymret!


Jeg ser med bekymring på udviklingen i DK og de øvrige vesteuropæiske lande, som har skabt den højeste grad af  sikkerhed, fred og personlig frihed for deres borgere. DK og det øvrige Vesteuropa er uden sidestykke det bedste sted i verden målt på disse faktorer. Disse vigtige faktorer bygger på vores veludviklede demokrati med tilhørende ytringsfrihed, fri presse osv., som er med til at fastholde  freden og den personlige frihed. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.