Emne arkiv | "busser"

Forslag til ændring af bybusnet

Tags:

Forslag til ændring af bybusnet


5. september 2016 blev der på byrådsmødet med 30 stemmer for sagt ja til en gennemgang af bybuskøreplaner i Randers Kommune, hvor planerne netop nu er i offentlig høring.

Det er min klare overbevisning, at oplandet og byerne rundt om Randers også skal have mulighed for at stige på bussen og komme rundt i vores dejlige kommune, hvilket specielt gælder for børn, ældre og handicappede.

Derfor bekymrer det mig, når der foreslås at nedlægge bestående busruter i vores landdistrikter og uden for bygrænsen, hvilket kan være med til at gøre det mindre og mindre attraktivt enten at bo eller flytte udenfor bygrænsen.

Vi har heldigvis en fantastisk kommune med stærke og driftige bysamfund i nærområderne til byen og i landdistrikterne, hvilket vi skal støtte op om.

Jeg vil arbejde for at fremme en god mobilitet i hele Randers Kommune, hvorfor jeg opfordrer alle berørte til at fremkomme med begrundede argumenter for ens ønsker, så vi kan få et godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger inden for de givne og mulige økonomiske rammer.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

MTU noter om Vandtårnet, bybusrute 6, taxa holdepladser og Cykelpulje penge i Dronningborg

Tags: , , ,

MTU noter om Vandtårnet, bybusrute 6, taxa holdepladser og Cykelpulje penge i Dronningborg


Noter fra udvalgte punkter behandlet af Miljø- og teknikudvalget 28. november 2013
Stort set samtlige naboer omkring Vandtårnet har klaget over lokalplanen.
Jeg har tidligere skrevet, at Vandtårnet er et rigtig spændende projekt, der kan tiltrække solide købere (skatteborgere) – kunne rigtig godt selv tænke mig at bo i sådan en lejlighed på min gamle dage. Lige noget vi har brug for i Randers. Men at jeg finder det principielt forkert, at vi her tillader noget, som vi under normale omstændigheder straks ville sige nej til pga. hensynet til naboer. Siger vi ja her, bør vi også sige ja ethvert sted, hvor en bygherre i et boligområde kan finde 2.600 m2 eller mere med henblik på at bygge et højhus.
I fremtiden vil vi se mere byfortætning – miljømæssige og økonomiske hensyn driver udviklingen i retning af, at vi kommer til at bo tættere og mere i højden hvilket betyder, at vi må acceptere en større “robusthed” ift. f.eks. indkig. Set i det lys stillede jeg ændringsforslag om at godkende lokalplanen inklusiv en bemærkning om, at udvalget med denne beslutning lægger en linje, der gør det lettere at bygge tæt og højt. Med denne bemærkning påhæftet godkendelsen ville vi være ude over at give tilladelsen som en undtagelse baseret på at Vandtårnet er et meget spændende projekt.
Lone Donbæk, Kasper Fuhr og Jens Peter Hansen stemte for ændringsforslaget – øvrige stemte imod. Flertallet godkendte derefter lokalplanen.
Lokalplanen kan give mulighed for almennyttig boligbyggeri, hvilket vi pt. absolut ikke har nogen interesse i. Vi sendte alligevel lokalplanen i høring – det ville være forkert at bruge lokalplanen som middel til at blokere for almennyttig boligbyggeri, idet lokalplanen alene forholder sig til områdets fysiske anvendelse og er neutral ift. hvem bygherren måtte ende med at blive.
Så kommer 6’eren igen til at køre ned af Vestervold. Til glæde for borgerne i Sandgade, der nu slipper for busser, og til glæde for bussens passagerer, der får en lidt kortere rejsetid.
På MTU mødet d. 11. september blev vi orienteret om, at realisering af en påtænkt cykelsti mellem Rismølleskolen og Dronningborghallen ad den gamle jernbane ville forudsætte dyre ekspropriationer. Derfor klappede vi lige hesten en gang og bad forvaltningen tjekke med borgerne i Dronningborg, om de hellere ville have noget andet. Sagen er nemlig den, at det afsatte beløb delvis kommer fra statslig tilskud via Cykelpuljen, hvorfor pengene SKAL bruges i Dronningborg området. Borgerne fastholder stien som deres første prioritet, og yderemere blev vi præsenteret for en skrivelse fra Dansk Cyklist Forbund, der ligeledes anbefaler denne sti. Til trods for dette valgte et flertal af udvalgets medlemmer (John Dybdal, Malte Larsen, Jørgen Bruno Andersen, Lars Søgaard) at bruge pengene på en række sekundære prioriteringer i Dronningborg området. Rigtig ærgerligt, at vi her forpasser en mulighed for at lave begyndelsen på en sti, der senere ville kunne udbygges videre ud mod Lem og frem til Hadsundvej og som ville være et plus, når/hvis der skal findes en anden anvendelse for området Dronningborg Maskinfabrik. Jeg noterer mig også, at flertallet tilsidesætter ønsker og tilkendegivelser fra borgere og organisation, der har et noget mere aktivt forhold til cykling end disse udvalgsmedlemmer.
Efter at udvalget på forrige møde (se note) virkelig krydsforhørte Reno-Nord’s advokat, blev sagen i denne omgang hurtigt indstillet til godkendelse. Jeg påpegede, at Randers Kommune via den solidariske hæftelser kommer til at hæfte for en gæld på ca. 84 mio. kr., som Reno-Nord bringer med ind i det fusionerede selskab. Eftersom Randers træder ud af det fusionerede selskab efter to år, er risikoen ved denne hæftelse kun teoretisk.
Forvaltningen ønskede en tilkendegivelse fra udvalget om taxiholdepladser. Cityforeningen har meldt ind, at de foretrækker max. to pladser pr. sted – dvs. væsentlig færre holdende taxier i Dytmærsken. Jeg ofordrede forvaltningen til at arbejde ud fra Cityforeningens “opskrift” – om der skal holde to eller tre må de finde ud af. Udvalget bakkede op og tilføjede ønske om bedre taxi betjening ved Randers station.

Lagt på i Udvalgs noterComments (1)

MTU noter om mobil master, rute 6, flat-rate og cykel regnskab m.m.

Tags: , ,

MTU noter om mobil master, rute 6, flat-rate og cykel regnskab m.m.


Noter fra MTU mødet 5. september 2013

149 Risikokortlægningen til klimatilpasningsplan for Randers Kommune

Vandstanden stiger, klimaet bliver voldsommere med flere skybrud og storme, hvorfor vi på sigt må forvente flere oversvømmelser – især når der sker sammenfald af begivenheder. Derfor skal Byrådet  inden udgangen af 2013 vedtage et forslag til en klimatilpasningsplan, der kortlægger fremtidens udfordringer og prioriterer indsatsen med at håndtere dem. Forvaltningen fremlagde resultatet af risiko-kortlægningen, der skal danne grundlag for handlinger og prioriteringer, der skal indarbejdes i klimatilpasningsplanen for Randers Kommune. Det politiske spørgsmål vil blive: i hvilket omfang skal fællesskabet betale for foranstaltninger? Jeg er selv opmærksom på, at mange vælger at bosætte sig i byer med gode service tilbud osv., men denne tætte bebyggelse med masser af asfalt og beton skaber også sårbarhed for oversvømmelse. Omvendt – de der bor på landet (uden særlig høj service niveau) for typisk ikke problemer med oversvømmelser. I hvilken omfang skal de være med til at betale for byernes selvpåførte problemer?

152 Orientering om mobil- og datamaster – tilretning af mastepolitikken

3G og 4G master skal være tættere på brugerne end ved de tidligere systemer. Derfor er det ikke muligt at friholde byområder for sendere. Vi har før set, at opsætning af nye master møder modstand, men omvendt vil vi alle også gerne have hurtige internet forbindelser, så jeg har ingen problemer med at give grønt lys til en tættere opsætning af sendere og master.

158 Orientering om Cykelregnskab 2012

Det er jo en ren solstråle historie: 45% stigning i antal cykelture og vel at mærke på både korte ture under 5 km og ture over 5 km. Der er konstateret øget tilfredshed med kommunens vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner. Andelen af cyklister, som føler sig sikre i trafikken er steget. Og mere end 70 % af cyklisterne er tilfredse med Randers som cykelby. Sidst men ikke mindst blev Randers Årets Cykelkommune 2013.

Naturligvis er der behov for mange forbedringer. Selv ser jeg gerne en opprioritering af vedligehold af eksisterende cykelstier – vi kan renovere meget for de mange millioner, som det koster at anlægge nye cykelstier.

159 Ekspropriation af arealer til etablering af sti i Dronningborg

Bevillingen fra Den Nationale Cykelpulje betyder, at vi skal bruge ca. 1 mio. på forbedrede cykelforhold i Dronningborg. Borgere i Dronningborg har foreslået en cykelsti fra Rismølleskolen via den gamnle jernbane til Dronningborghallen. Men ekspropriationer af de nødvendige arealer løber op i ca. 400.000 kr. – er det en for dyr løsning? Og hvad mener borgerne i Dronningborg? Bør vi hellere lave en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Udbyhøjvej? Vi udskød beslutningen mhp. at forvaltningen undersøger alternativer. På det foreliggende grundlag er jeg mest stemt for sti ad jernbane. Det vil være den bedste løsning og som ekstra gevinst kan turen fortsættes ad stien mod Lem.

160 Husstandsperiodekort (flat-rate) i den kollektive trafik

Flat-rate bus billetter er min idé, hvor det centrale er, at det skal være let og – i beslutningssituationen – gratis  for husstandens medlemmer at tage bussen, hvilket bør få flere til at benytte busserne. Pt. er det dog op ad bakke, idet Midttrafik i deres beregninger alene regner med gennemsnitspriser og ikke tager hensyn til, at der kommer flere passagerer, og at marginalomkostningen for at transportere disse vil være ganske lav, idet bussen typisk har plads til yderligere passagerer. Nu afventer vi hvorvidt der i budgettet bliver afsat et mindre beløb, så vi med et sådan er bedre rustet til at få statslig underskudsdækning i en forsøgsperiode.

161 Trafik og buskørsel i Sandgade

Siden lukning af Østervold har vi haft seriøse problemer med at beslutte ruteforløb af busrute 6. Pt. kører den gennem Sandgade, hvilket giver uacceptable gener for gadens beboere. Men hvor skal den så køre? Op ad Thorsgade er problematisk pga. manglende plads og et ulogisk ruteforløb. Det bedste valg efter min mening er ned ad Vestervold og via Tørvebryggen – men har Nyhuus og Overmark lavet aftale med ældre om, at bussen skal betjene Adelgade? Fortsættelse følger.

Lagt på i Udvalgs noterComments (1)

Ja til bus og nej til Rejsekort

Tags: ,

Ja til bus og nej til Rejsekort


Hvad skal vi med et smart betalingssystem til bussen, hvis der ikke kører nogen bus?

Randers kommune skal afgive høringssvar om hvorvidt vi vil anbefale at Midttrafik – og dermed busserne i Randers – tilslutter sig det elektroniske billetsystem Rejsekortet.

Vi skal altid være opmærksomme på, om ny teknologi kan give borgerne billigere ydelser og/eller en bedre kvalitet.

Rejsekortet opfylder ikke disse betingelser. Det er ikke ny teknologi. Teknologisk er der sket meget, siden Rejsekortet blev sendt i udbud i 2003 – f.eks. kom iPhone’en i 2007. Svært gennemskuelige billetpriser; endnu ikke mulighed for periodekort og 50 kr.’s ”dummebøde” ved manglende udtjekning trækker service og kvalitet i den forkerte retning. Sidst og ikke mindst vil Rejsekortet være tre gange så dyrt som nuværende billetsystemer.

»Rejsekort er for sent, forældet og for dårligt. Og alt for dyrt,« siger Erik Frøkjær, lektor ved Institut for datalogi på Københavns Universitet, og deri har han helt ret.

Vælger Midttrafik at indføre Rejsekortet, vil det fordyre busdriften i Randers med 4,4 mio. i 2014 og 1.7 mio. i årene derefter. Skal merudgiften findes indenfor busdriften vil det f.eks. kunne ske ved stort set at indstille al buskørsel på søndage eller fjerne al aftenkørsel på hverdage.

De i forvejen tyndt besatte land-ruter vil især komme i farezonen, idet ”Rejsekort-udstyrets relativt høje etablerings omkostninger gør det forholdsvist dyrt at etablere i forhold til brugen af udstyret på ruter med få passagerer” – citat fra COWI rapport.

Det kan undre, at mange trafikselskaber har sagt ja til Rejsekortet.  Det virker som om, at der mangler politisk mod til at kassere en 2 mia. kr. dyr investering, hvor DSB, der ejer 50 % af Rejsekortet, i så fald ville indkassere et tab på niveau med hvad DSB har tabt på deres kaffevogne. Hvorvidt dygtig lobby arbejde à la Waterfront har været med til at holde liv i Rejsekortet, kan jeg kun gisne om.

Siger Midttrafik nej til Rejsekortet er jeg overbevist om, at vi hurtigt ser alternative smarte løsninger, der ved brug af nyeste teknologier giver borgeren en god service og integrerer med Rejsekortet til en langt lavere pris. Alternativet er monopol til en teknologisk og organisatorisk dinosaur.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

MTU noter om vindmøller, vandforsyning, mobilitet og flat-rate bus billetter

Tags: , , , ,

MTU noter om vindmøller, vandforsyning, mobilitet og flat-rate bus billetter


Noter fra udvalgte punkter på Miljø og Teknikudvalgets møde d. 21. februar 2013

18 Tillæg nr. 111 Vindmølleområde ved Allestrupgaard med VVM og Miljøvurdering, samt lokalplan nr. 565. Endelig vedtagelse
Tidligere tog sådan en sag rigtig lang tid. Nu var der glæde over håndtering af PUK studiernes eventuelle problemer som værende nærmeste nabo til vindmøllerne og derefter blev sagen indstillet til byrådets godkendelse. Der var indkommet 43 indsigelser hvoraf nogle er endda ganske omfangsrige. Som i lignende sager er der heldigvis ikke substans i indsigelserne, der typisk tager afsæt i skræk scenarioer, der let kan findes på internettet.

Møllernes positive effekt er en reduktion af Danmarks årlige CO2 udledning med ca. 13.500 ton. Møllerne kan dække strømforbruget i ca. 9.400 boliger. Endvidere vil møllerne bidrage til at reducere udledningen til atmosfæren af svovl og andre partikler fra f.eks. kulfyrede kraftværker til gavn for folkesundheden.  Projektet er omfattet af VE-lovens “Grønne ordning” hvilket betyder, at Randers kommunes Vindmølleråd får 1.056.000 kr. til uddeling til projekter, der gavner lokalbefolkningen.

Møllerne kan mindske Danmarks årlige CO2 udledning med ca. 13.500 ton og bidrager til at øge andelen af vedvarende energikilder. Møllerne kan dække strømforbruget i ca. 9.400 boliger. Endvidere vil møllerne bidrage til at reducere udledningen til atmosfæren af svovl og andre partikler fra f.eks. kulfyrede kraftværker til gavn for folkesundheden.
Projektet er omfattet af VE-lovens “Grønne ordning”. Ordningen er lavet med henblik på, at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Borgerne kan ved kommunen søge tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier og kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. Randers Kommune ansøger efterfølgende Energinet.dk om frigivelse af midlerne. Tilskudsrammen udgør 88.000 kr. pr. MW, der er nettilsluttet. Det svarer til 1.056.000 kr. for de 6 vindmøller. Konkrete forslag skal godkendes i Randers Kommunes vindmølleråd inden endelig godkendelse af energinet.dk.

19 Tilslutnings- og forblivelsespligt til Langå Varmeværk a.m.b.a.
Heldigvis et værk, der kører ganske fornuftigt, hvilket gør det endnu mindre nødvendigt at tvinge borgere til at koble sig på værket og ligeledes tvinge nuværende forbrugere til vedblivende at aftage varme fra værket. Socialdemokratiet og Kasper Fuhr stemte for tilslutnings- og forblivelsespligt. Venstre og Beboerlisten stemte imod.

20 Drøftelse af principper for Vandforsyningsplan 2013
Her er forvaltningen kommet med et ganske fornuftigt oplæg baseret på en decentral struktur, der sikrer en robust og fleksibel vandforsyning. Jeg fik bekræftet, at en passus om, at såfremt en ejendom bliver tilsluttet, skal hele ejendommen tilsluttes, ikke skal tages mere bogstaveligt end at de økonomiske omkostninger også betyder noget.

21 Mobilitetspolitik
Forvaltningen var klar til at sende et forslag til mobilitetspolitik i høring, men det endte med, at de fik besked på lige at arbejde lidt mere med teksten. Mobilitetspolitik er øjensynlig en svær størrelse, idet forskellige personer kan lægge forskellige ting i sådan en politik. Netop derfor er det vigtigt, at vi politisk får skåret politikken skarpt ud, så både borgere og vores forvaltning kan se, hvad et politisk flertal ønsker mht. mobilitet.

For mig drejer det sig om at indrette samfundet, så behovet for nødvendigvis at skulle transportere sig ved brug af større infrastrukturanlæg reduceres mest mulig – alt andet er samfundsmæssigt for dyrt. Omvendt er der samfundsmæssigt en økonomisk fordel (reducerede sundhedsudgifter) ved at folk i større omfang bevæger sig ved egen kraft. Min prioritering er derfor

  1. Reducér behovet for at borgerne skal flytte sig
  2. Gør det let for borgerne at flytte sig uden brug af fossil energi og uden særlige krav om infrastruktur anlæg
  3. Tilbyd effektive og prisgunstige muligheder for kollektiv transport
  4. Sørg for fremkommelighed via tilstrækkelige infrastrukturanlæg, når borgeren er nødt til at vælge individuel transport

eller sagt mere firkantet: Reducér behovet for at flytte sig; kan det ikke lade sig gøre, så forsøg at skabe rammer, så gang/cykling bliver første valg efterfulgt af kollektiv transport og med bilen som sidste  og for nogle uundværlige alternativ. (Faktisk er det jo bilisterne, der får størst glæde af, at andre vælger gang/cykel/bus – de får mere plads på vejene)

22 Forslag om nyt takstsystem (flat-rate) i den kollektive trafik
Jeg er meget tilfreds med, at et enigt udvalg besluttede at anmode Midttrafik om at udarbejde konkrete forslag til, hvordan et system med flat-rate bus billetter kan etableres.  Læs mere om ideen i min pressemeddelelse fra 2009 Fyldte busser uden at tømme kommune kassen og/eller se denne vide0

23 Forslag til prioritering af trafiksaneringer og forbedringer af skoleveje – 2013
I udvalget har vi en årlig prioritering af indkomne ønsker til trafikdæmpende foranstaltninger. Det giver ofte anledning til en del diskussioner. Også her i 2013 var det anden gang, vi havde sagen forelagt udvalget, hvor beslutningen om at
projekterne med midterhelle på Nørre Boulevard og trafiksanering på Bygaden i Kastbjerg, på Volk Møllevej og på Bastrups Alle ved Søndermarksskolen gennemføres i 2013 svarede til indstillingen ved første behandling af sagen.

Jeg fik afklaret, at såfremt borgere selv ønsker at lave arbejdet med trafikdæmpning, er forvaltningen og vi politikere indstillet på at hjælpe dem. Det er stadig suverænt forvaltningen, der bestemmer hvor brøndringe el. lignende skal placeres, og det ligger også klart, at kommunen ikke senere er forpligtet til at lave pæne/dyre foranstaltninger.

25 Principgodkendelse af etablering af dagligvarebutik på Bøsbrovej 114.
Godt at få en dagligvarebutik i nær området. Det er ikke kun i landsbyerne, at borgerne bør have de mest nødvendige dagligvarer indenfor gå/cykle afstand. Som det er nu, skulle borgerne i området over til Kiwi på Århusvej.

26 Forslag til lokalplan nr. 590 – Boliger nord for Rosenholmvej. Vedtagelse af forslag til offentliggørelse.
Det er nu  fjerde forsøg med en lokalplan for området. Denne gang tyder meget på, at det vil lykkedes at komme i mål, idet begge grundejer foreninger som udgangspunkt er indforstået. Dog er der netop opstået bekymring om nedgravning af en kloakledning, og der kan selvfølgelig også komme protester fra individuelle borgere. Beboerlisten og Kasper Fuhr tog – med henvisning til usikkerhed omkring kloakledning – forbehold.

27 Ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 541 Østervold, ”regulering af liberale erhverv”, i forbindelse med udvidelse af Spar Nord
Byrådet har for at fastholde og udvikle et afvekslende og harmonisk gade- og bybillede og forbeholde stueetager langs Østervold til butikker vedtaget en lokalplan, der ikke tillader etablering af liberale erhverv o.l. på Østervold og i tilstødende sidegader. Det betyder så, at Spar Nord ikke kan inddrage tomme nabo lokaler, der tidligere blev benyttet af en Kina grill. Det umiddelbare svar vil være, at Spar Nord naturligvis skal have en dispensation: Det er vel bedre, at lokalerne bliver udnyttet end at de står tomme. Men hov – hvorvidt lokaler står tommer hænger jo nok også sammen med den leje, der forlanges for lokalerne. Tillader vi en bank at leje lokalerne, vil lejeprisen næppe komme ned på et niveau, hvor en mindre forretningsdrivende får lyst til at etablere sig. Og hvad så med alle vore gode intentioner om at skabe rammer for en levende bymidte?

Socialdemokratiet stemte for en 7-årig dispensation, Beboerlisten imod og fra Venstre tog vi forbehold

34 Gensidig orientering – MTU 21-02-2013
Jeg havde forud for mødet sendt dette i en mail til udvalget:

Under dagens MTU møde vil jeg under Gensidig orientering med afsæt i nedenstående henvendelse igen, igen diskutere byggeri i det åbne land, idet jeg har indtrykket af (håber på), at forvaltningens administration ikke er i sync med politiske ønsker om at holde gang i landdistrikter og arbejdspladser.

Konkret har jeg modtaget nedenstående i en sag, hvor et gammelt stuehus ønskes erstattet med nyt på samme placering:

1) Vi ønsker at bevare stilen på landet og videreføre den stil der er på vores nye bygninger. Derfor er huset tegnet med ca 50 cm sokkel over terræn – det er tegnet med mulighed for at placere både fast og midlertidig rampe til den ene af de 2 indgange. Dette kan ikke tillades af handicaprådet da det vil være diskriminerende for gangbesværede… Jeg vil tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved hvorvidt handicappede vil søge på landet – ud ad ca 900 m grusvej. Et sted hvor offentlige transportmidler er forsvindende.

2) For at huset matcher de tidligere tilladte bygninger forbliver grundplanen den samme – dvs ca 16 x 10 m. Da det bygges som 1½ plan giver det i alt over 300kvm – dette kan heller ikke tillades af at der ikke kan udstedes byggetilladelse over 300 kvm… der kan bygges med dispensation mellem 2-300 kvm? Jeg forstår ikke hvorfor? Jeg bygger et æstetisk korrekt hus der ikke generer nogen – og en tilsvarende svineproducent må bygge op til 2000 kvm stald i landzone? Hvis huset havde ligget i byzone var det også ok – blot bebyggelsesprocenten på grunden ikke overstiges

Forvaltningen følger nu op på sagen – hvis der ikke er andre forhold en de af bygherren fremførte, var der bred politisk enighed om, at der ikke bør lægges hindringer i vejen for et sådant byggeri.

Lagt på i Udvalgs noterComments (0)

MTU noter om Bilka, bosætning, busser og bump

Tags: , ,

MTU noter om Bilka, bosætning, busser og bump


Bemærkninger til udvalgsmødet i Miljø- og teknikudvalget d. 20. december 2012

209. Udvalgsdrøftelser om bosætningspolitik

Flere borgere betyder en bedre kommunal økonomi. Det ved enhver kommunalpolitiker og vi ønsker alle at tiltrække flere til lige netop vores kommune.

Derfor er det absolut ikke en triviel sag at lave en bosætningspolitik, der virker.

Selvfølgelig er der en stribe tiltag, der vil trække i den rigtige retning. Skal det virkelig batte noget har vi brug for hvad amerikanerne kalder en Game Change – noget, der virkelig redefinerer reglerne i spillet om at tiltrække flere borgere. Mine forslag i den henseende omfatter

  • Østlig forbindelse over Randers Fjord, der ville åbne hele det gamle Nørhald op som attraktiv bosætningsområde for folk, der arbejder i Aarhus Nord.
  • Godt dækkende og billig kollektiv trafik ved brug af flat-rate bus billetter – se pkt. 219 herunder.
  • 100% dækning med højhastigheds bredbånd i hele kommunen.

Andre indsatsområder omfatter bedre brug af fjorden, ro på skole området efter nødvendig restrukturering og en bedre blanding af dyre og billige bosætningsmuligheder – i samme udstykninger – hvilket vil kunne betyde, at robuste familier trækker deres måske knap så robuste naboer med i en positiv retning.


211. Fældning og genplantning af egetræet på Rådhustorvet

Udvalget blev hurtigt enige om at fjerne en ud af de tre træer på Rådhuspladsen – dog først efter jul 😉

Og da dette referat skrives noget forsinket, er juletræet allerede fjernet, så Rådhuspladsen står smuk med to egetræer.
212. Kommuneplantillæg 130, Neptunvej. Forslag til offentliggørelse.
213. Lokalplan 582 – Neptunvej, udvalgsvarebutik. Forslag til offentliggørelse.

Disse sager vedrører hvad man i folkemunde omtaler som Bilka i Paderup. Lone Donbæk Jensen fra Beboerlisten stemte imod – resten af udvalget stemte for.

Egentlig ville det være rart som strudsen at kunne stikke hovedet i busken og sige nej til sådan en forbruger magnet. Men det ville netop være at stikke hovedet i busken og undlade at erkende de barske realiteter, at nogle forbrugerne ønsker den slags muligheder – og derfor kører efter dem. Så jeg foretrækker at  holde omsætning og arbejdspladserne hjemme i kommunen ved at sige ja til Bilka opg samtidig vedblivende at arbejde for at gøre midtbyen attraktiv for forbrugere, der ønsker at få en god oplevelse med i posen, når de handler.

219. Forslag til køreplan 2013/2014

Så skal der igen spares 600.000 kr. på den kollektive trafik dvs. busserne. Det besluttede S, K og DF som en del af deres budget, og derfor ikke overraskende, at Malte Larsen, Jørgen Bruno Andersen og John Dybdahl stemte for. Kasper Fuhr og Lone Donbæk stemte imod, mens Lars og jeg undlod at stemme.

Jeg undrer mig såre over, at S, DF og K med den ene hånd sparer 600.000 kr.  og med den anden (store) hånd bruger 3 mio. kroner på at gøre det stort set gratis for pensionister at køre med busserne.  Der er pensionister, der ikke har meget at gøre med, men som gruppe er pensionister mere velhavende end andre aldersgrupper.

De tilbagevendende besparelser er skruen uden ende: Forringet service og færre passagerer. Der er behov for at tænke alternativt. Mit forslag, som jeg første gang luftede under KV 2009, er at tilbyde en flat-rate billet gældende for hele husstanden. Akkurat som når du bruger internettet: Tidligere betaltes pr. minut på internettet (=pr. tur med bussen). Nu betales en månedlig pris, hvorefter hele familien – og også samtidig – kan være på internettet (= køre med busserne). Læs mere om flat-rate busbilletter forslaget eller hør mig forklare på denne video.


220. Forslag til prioritering af trafiksaneringer og forbedringer af skoleveje – 2013

Borgerne ganske bevidste om behovet for at trafiksanere deres nær miljø. Forvaltningen havde i årets løb modtaget henvendelser vedrørende 47 forskellige steder. Heldigvis viser hastighedsmålinger og trafik tællinger, at forholdene er OK de fleste steder, hvorfor vi kunne indsnævre mulighederne til nogle ganske få. Eftersom vi politikere ikke var helt enige i forvaltningens forslag til prioritering fandt vi det betimeligt, at forvaltningen lige fik mulighed for at kigge en ekstra gang på vore forslag. Sagen blev derfor udsat.

221. Anlæg af sti mellem Rismølleskolen og Dronningborghallen

Godt arbejde – borgerne er blevet inddraget og har ønsket den foreslåede sti. Vi sagde naturligvis ja og opfordrer til at stien asfalteres hurtigst muligt. En sådan asfalteret stil i forbindelse med Dronningborghallen må også kunne udnyttes til sportsgrene som rulleski løb og in-liners.

Lagt på i Udvalgs noterComments (2)

MTU: Færre busser, dyrere færge, flere cykler

Tags: ,

MTU: Færre busser, dyrere færge, flere cykler


Det officielle referat fra Miljø- og teknikudvalgets møde d. 16. december finder du her

Det egentlige møde forløb i al fredsommelighed. Mødet blev indledt med et indlæg af Preben Vilhof, COWI, der talte om den kollektive trafik i Randers kommune. Sammenlignet med Horsens, Herning og Roskilde er den kollektive trafik – takket være en centreret by og busstation – både billigere og bedre. Efter at have hørt hans indlæg skal der rigtig gode argumenter til, inden jeg er med på at forsøge at lave det bedre. Som de siger : If it ain’t broke, don’t fix it. Read the full story

Lagt på i Udvalgs noterComments (0)

Pensionisterne sidder på flæsket

Tags: ,

Pensionisterne sidder på flæsket


»Hvorfor skal pensionister behandles anderledes økonomisk, bare fordi de har en vis alder? Hvorfor skal der eksempelvis være en særlig boligydelse til pensionister eller mimrekort, som giver rabat på offentlig transport til pensionister? Det er Jørgen Søndergaard, direktør for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der stiller dette relevante spørgsmål. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

MTU noter 17. juni 2010

Tags: , ,

MTU noter 17. juni 2010


Den officielle dagsorden/referat kan ses her

10/117 Cykel- og stipolitik samt cykel- og stiplan til offentlig høring
Det er i den grad lykkedes at få sat cykling på dagsordenen, så vi nu kan sende en cykelpolitik med tilhørende handleplan i offentlig høring.  Visionen i cykelpolitikken er at få borgerne til at bevæge sig noget mere. Det er helt efter mit hoved: Jeg er varm fortaler for cykling netop fordi fordi cykling – når den bliver til en naturlig del af borgerens transport alternativer – er en oplagt mulighed for at få den motion, der forhåbentlig kan være med til at bremse sundhedsudgifternes himmelflugt. At cyklister tillige giver bedre plads til bilister samt mindre CO2 er kærkomne sidegevinster. Read the full story

Lagt på i Udvalgs noterComments (0)

MTU noter – 12. maj 2010

Tags: , ,

MTU noter – 12. maj 2010


Her finder du dagsorden for udvalgsmødet d. 12. maj 2010

10/74 Støjende fritidsaktiviteter

I forbindelse med kommuneplanarbejdet arbejdede Dansk Folkeparti ihærdigt for at få udlagt arealer til støjende fritidsaktiviteter. Som følge af dette har forvaltningen undersøgt forskellige mulige placeringer og peger nu på “en placering ved motorvej E45, afkørsel 38 Purhus”. Det er jo et vidt begreb, hvorfor vi på sidste udvalgsmøde d. 22. april tilbagesendte sagen til fornyet overvejelse i forvaltningen.

På udvalgsmødet d. 22. april fik vi ikke vist noget kort – det kunne vi til gengæld se i Landsbyerne ugen efter!. På dette udvalgsmøde fik vi udleveret materiale visende andre placeringer, der var blevet overvejet. Her skinnede det tydeligt igennem, at hensyntagen til nærtliggende naturområder øjensynlig havde vægtet tungere end nærtliggende boliger samt gode trafikale adgangsforhold. Read the full story

Lagt på i Udvalgs noterComments (1)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.