2013 Årsberetning

Formand for Venstre i Randers, Bent Oluf Nielsen, aflagde denne beretning ved generalforsamling i Helligåndshuset 18. marts 2013

Mange jeg møder på min vej, siger i øjeblikket til mig, om det ikke er dejligt, regeringen fører borgerlig politik.

Til dels må jeg jo give dem ret og efter regeringens start med utallige løftebrud, glæder jeg mig bestemt over, at det er lykkedes os at præge regeringen i mange aftaler, som trækker Danmark i den rigtige retning.

Først øgede de skatter og afgifter sammen med Enhedslisten  med 6 mia kr og brugte pengene på offentlige udgifter, men nu har regeringen tilsyneladende skiftet holdning og parate til at lave nogle af de reformer og skære i det offentlige forbrug, som Venstre har været fortaler for  gennem lang tid.

Vi laver gerne aftaler, der hjælper Danmark og har bl.a. været med i Energiaftalen, Skattereformen, Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen

Vi holder fast i den ansvarlige kurs, vi satte i vores regeringstid, og derfor har vi taget medansvar, og det er tilsyneladende også nødvendigt hele tiden at holde regeringen på rette vej.

Der er brug for et opgør med regeringens zigzagkurs og i regeringens nye Vækstplan, hvor det meste er designet af Venstre, er vi nødt til at sikre erhvervslivet tryghed og sikkerhed resten af denne valgperiode.

Vælgerne skal kunne regne med Venstre, og det viser meningsmålingerne heldigvis også af folk gør.

Vi må kæmpe for vælgerne tillid og det får vi jo allerede brug for i år, hvor vi skal have kommunal- og regionsvalg den 19. november, og hvor vi meget gerne skal gøre Danmark mere blåt

HVAD VIL VENSTRE I RANDERS

  • Vi er parate til at gå i front og få styr på økonomien, og få lavet nogle budgetter, der gir vores kommune en bedre økonomi.
  • Få skabt en kommune, hvor der er rart at bo, såvel i by som på land med attraktive bosætningsmuligheder og pasningsmuligheder for vores børn
  • Skabe attraktive forhold for erhvervslivet, herunder en hurtigere og smidigere sagsbehandlingstid mhp. at få flere i arbejde.  Her ser vi gerne jobcentrene delvis flyttet ud i virksomhederne, hvor tingene sker
  • Vi vil have Danmarks bedste folkeskole.  Vi ønsker nærhed til de små i deres eget nærmiljø og faglighed for de store med mange valgmuligheder og flere undervisningstimer.

Det er nu 6 år siden Venstre startede sin skoledebat.

Skoledebatten vil i kommende valgkamp blive et emne for de fleste partier, og vi er klar til både at snakke indhold og struktur.

Kommuneforeningen har sammen med byrådsgruppen diskuteret Venstres holdning til dette emne.

Mange skoler er gamle og der er ikke bygget nye skoler i Randers Kommune de sidste 30 år. Skolerne er omkostningskrævende i vedligehold, og det kan ødelægge ethvert budget. Vi har senest set det med myndighedskrav til bedre indeklima.

Der vil allertidligst komme en forandring på vores skolevæsen i 2015, da der er høringsfrister, som skal overholdes, for der sker jo ikke noget i denne byrådsperiode.

Budget 2013 har været til diskussion i kommuneforeningen og byrådsgruppen.

Vi havde et krav om, at vi skulle have et fingeraftryk af vore mærkesager med i budgettet.

Byrådsgruppen og undertegnede blev kaldt til forhandlingsmøde på Rådhuset og forelagde vores krav for at være med i et kommende budget. Det fik vi ca. 20 min. til.

Vi kom som bekendt ikke med, og er siden blevet beskyldt for at være uansvarlige

Det kan jeg så sige, vi på ingen måde er, men det budget vi havde  lavet  over de kommende 4 år, havde vi ikke lige lyst at forære dem, før de gav noget til gengæld.

Vi har i Kommuneforeningen holdt 9 bestyrelsesmøder. Vi holder bestyrelsesmøder med 19 mennesker, og der er mange pkt. på dagordenen til hvert møde.

Ikke alle kommer til orde med alt, hvad de kan bidrage med. Derfor er det godt vi har alle vore 12 udvalg,  hvor der i hvert udvalg sidder en repræsentant fra bestyrelsen.

Vi har i 2012 også prioriteret nogle temadage, hvor vi på tværs af foreninger og Venstres byrådsgruppe, har haft nogle givende og udviklende diskussioner.

Først havde vi en lørdag også i Langå, hvor temaet primært gik på den samarbejdende bestyrelse og hvordan vi kunne bruge hinanden optimalt.

Dernæst en aften i Langå, hvor der blev diskuteret 2 af de 5 sigtelinier, som Venstres Landsorganisation udstak på Landsmødet i 2011. Vi var omkring emnerne: ”Reformer for vældfærd” og ”Flere skal med”.

Vi fik meget ud af aftenen, hvor der var gruppearbejde efter vore 2 folketingsmedlemmer Torben Schack Pedersens og Hans Andersens indlæg.  Konklusionen fra grupperne arbejdes der nu videre med på Christiansborg, så vi er lokalt med til at præge politikken.

Kommuneforeningens vigtigste opgave er jo at formidle Kommune- og Regionsvalg, og vi er i Randers langt i denne proces.

Kommuneforeningen har nedsat et Kommunalpolitisk udvalg på 8 medlemmer, der primært varetager det kommende valg. Beslutningerne her skal selvfølgelig godkendes af hele bestyrelsen.

Første opgave var at finde emner til en Borgmesterkandidat.

Anders Buhl-Christensen valgte ikke at stille op som sådan for 3. gang, men stiller op på kandidatlisten.

Der indkom 2 velkvalificerede forslag til posten nemlig Jens Peter Hansen og Claus Omann Jensen. Iht. generalforsamlings beslutning måtte vi således ud i en urafstemning, hvor alle I medlemmer har haft mulighed for at afgive jeres stemme.

Urafstemningen den 8. maj, hvor ca. 120 medlemmer mødte op og hørte kandidaternes indlæg, resulterede i at Claus Omann Jensen blev vores nye Borgmesterkandidat. Claus var før sit kandidatur Vælgerforeningsformand for Randers Venstre. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke de 2 kandidater for den seriøse valgkamp og et stort tillykke til Claus.

Næste opgave blev så at finde kandidater til KV 2013.

På Kommuneforenings generalforsamling 2012 blev placeringen på kandidatlisten godkendt.

Kommuneforeningen består af 5 vælgerforeninger. Hver vælgerforening har fundet kandidater til listen.

Vi har generalforsamlingens tilladelse til at opstille 35 kandidater.

På opstillingsmøderne den 5. februar 2013 blev der valgt 25 kandidater til listen. Tillykke med valget til jer alle.

Efter drøftelse i Kommunalpolitisk udvalg og Kommuneforeningen er det besluttet at listen først bliver endelig lukket den 15.09.13

7 af de 9 nuværende byrådsmedlemmer genopstiller, og det er vi selvfølgelige glade for. Hans Kortbek og Christian Kirk har valgt at stoppe, og  vi kommer til at savne jeres kompetence i byrådsarbejdet.

Kandidatholdet vil senere i aften blive præsenteret af vores Borgmesterkandidat.

Generalforsamlingen vedtog sidste år at give bemyndigelse til at Kommuneforenings bestyrelse udarbejdede et handlingsprogram til kommende valgkamp.

Vi var i den heldige situation, at mens Claus Omann var formand for Venstre i Randers blev der lavet et foreløbigt udkast, som blev afleveret til Kommuneforeningen til videre bearbejdning. Vi har haft det på møde, og haft det til høring i vore 5 Vælgerforeninger og fået tilbagemeldinger med kommentarer og rettelser til programmet.

Handlingsprogrammet er nu sammenskrevet og ligger klar til aflevering til Borgmesterkandidaten samt øvrige valgte kandidater

I efteråret 2012 blev der i Kommunalpolitisk udvalg opbygget en organisationsplan, som efterflg. blev godkendt af Kommuneforeningens bestyrelse.

Organisationsplanen er opbygget på den måde, at der allerede er sat en del navne på arbejdsopgaverne, men da der har været generalforsamling i Vælgerforeningerne og i aften i Kommuneforeningen afventer vi sammensætningen af de nye bestyrelser, før man går videre.

Efter generalforsamlingen vil der blive sat tidsplan på opgaverne

Generalforsamlingen gav også sidste år bemyndigelse til at indgå valgforbund.

På nuværende tidspunkt har vi fået tilkendegivelse fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Der bliver også forhandlet med de Konservative, som vi stadig håber, vil gå i valgforbund med os. De Radikale har indgået valgforbund med Kristendemokraterne.

Ser vi på de sidste prognoser for Randers, ser det lovende ud for et borgerligt flertal, hvor vi har brug for mindst 16 mandater.

Derfor er situationen sådan, at der også må samarbejdes enten med de Konservative eller de Radikale.

I aften skal der også findes 3 kandidater til Venstres liste i Regionen.  Vi har plads 5, 26 og 38 ud af de 42 pladser.

Vi har i nuværende periode haft Jørgen Winther valgt i Regionen, som den eneste borgerlige fra Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

I Venstres Regionsbestyrelse er Tove Bakke Laursen valgt fra Randers.

Den 13.09. var der opstillingsmøde om spidskandidatposten. Anne V. Kristensen blev genvalgt som spidskandidat for Venstre til Regionsvalget

Vi håber Venstre denne gang får så godt et valg, at Anne V. slår Bent Hansen på formandsposten.

Venstres hovedbestyrelse har vedtaget at udvide opstillingskredsene fra 12 til 14.  Hvor Randers tidligere hørte til Europaudvalg Østjylland, kommer vi nu i en ny kreds – Kronjylland, som består af Nord og Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner. Der skal i alt i de 14 kredse vælges 15 kandidater, hvoraf spidskandidaten vælges på Landsmødet 2013.

Vi er så heldige, at Bertha Brix Sørensen har sagt ja til formandsopgaven for den nye opstillingskreds og er godkendt dertil af Venstres Hovedbestyrelse. Kredsbestyrelsesformand Uffe Andersson og Mogens Jensen er også blevet valgt ind i udvalget. De øvrige 7 bestyrelsesmedlemmer kommer fra de andre kommuner, jeg har nævnt.

Inden længe kommer der et oplæg  fra Venstres Landsorganisation til handlingsprogram, som skal forelægges Vælger-  & Kommuneforeningen  til ideer og kommentarer

I Randers er vi så heldige at have vores lokale Folketingsmedlem Michael Aastrup siddende som formand for Europaudvalget.

Michael er i aften kaldt til møde på Christiansborg med Venstres gruppe. Han var ked af han ikke kunne deltage, men jeg har lovet at sende en hilsen fra ham.

Kommuneforeningen og de 2 Kredsbestyreler valgte i 2012 at tage Grundlovsmødetraditionen op igen. Det blev afholdt på Hvidsten kro og en kæmpesucces med ca. 230 personer, som deltog. Emnet var også særdeles relevant idet filmproducer af Hvidstenfilmen Regner Grasten holdt Grundlovstalen og derefter kom vores egen Folketingsmedlem Michael Aastrup med sin tale.

Jeg kan her meddele, at vi også i år holder Grundlovsmøde den 5. juni på Hvidsten Kro, hvor folketingsmedlem Søren Pind holder tale. Emnet vil være ”Samarbejdspolitikkens ophør”

Vore 2 kredskandidater Anders Buhl Christensen fra Nord og Michael Aastrup Jensen fra Syd vil også denne dag komme med en Grundlovstale.

Vi har et velfungerende VU i Randers med uændret medlemstal 100 års jubilæum den 12. oktober 2013. Der vil blive afholdt Jubilæumsfest i Fritidscentret.  Gamle formænd for foreningen vil blive inviteret. Plads nr. 10 på kandidatliste har VU: Christian Brøns

Venstre Purhus har indstillet tidl. Borgmester Einar Olsen som æresmedlem og stort tillykke.

Einar Olsen har gjort en stor indsats for Venstre og været Borgmester i den tidligere Purhus Kommune i 16 år

Til slut vil jeg sige, at der bliver brug for al den hjælp vi kan få op til KV 2013, dels til alt det praktiske, men også for at få synliggjort vore kandidater.

Til kandidaterne vil jeg sige. Det forpligter at være opstillet, og vi forventer noget af jer. Vi skal som organisation støtte jer, det vi kan, men det er jer, der skal ses og høres

Målet er, at vi får Claus Oman Jensen som Borgmester med et borgerligt styre bag sig.

Tak for godt samarbejde med VU, Kredsbestyrelser og Vælgerforeninger.

Tak til V-politikerne i Byrådet

Tak til Konservative og DF for godt samarbejde

Tak til alle I medlemmer, som gør en stor indsats, når vi har brug for jer.

Tak til kommuneforeningens bestyrelse for det gode samarbejde i årets løb.

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.