Valgprogram 2013

NYE TIDER – NYE TANKER

 Velfærd og vækst

– 1000 nye, private arbejdspladser i Randers

Venstre vil: 

 • Skabe 1000 nye arbejdspladser inden for 4 år
 • Randers tilbage i top 10 over erhvervsvenlige kommuner
 • Omkostningsbestemt sagsbehandlingsgebyr samt give mulighed for at få status på sagsbehandling online
 • Sikre at virksomheden kun har én kontaktperson i det kommunale system, og at kommunen ved afslag assisterer med en alternativ løsning
 • Sikre at 90 procent af byggeansøgninger er behandlet inden 14 dage
 • Afskaffe dækningsafgiften for erhvervsbygninger
 • Sikre at Randers binder oplevelsestilbud sammen i Kronjylland
 • Fokusere på mere offentlig-privat-samarbejde (OPP) ved større projekter, herunder bolværkslinjen, østbroen og multihal
 • Støtte op om den positive udvikling for Randers havn så virksomheder i endnu højere grad tænker havnen ind som en infrastrukturel mulighed
 • Længere åbningstider i daginstitutionerne 

Fundamentet for et stærkt Randers er et erhvervsliv i vækst. Derfor skal der øget fokus på at fastholde og udbygge eksisterende virksomheder samt at skabe og tiltrække nye.

Det skal blive mere attraktivt at drive virksomhed i Randers kommune. Det er vigtigt, at kommunen bliver bedre til at skabe gode erhvervsmæssige rammevilkår og relationer til virksomhederne, så vi kan styrke den lokale erhvervsudvikling og vækst.

Randers kommune har i dag en skuffende placering som nummer 88 ud af 96 kommuner i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelser. Venstre vil have Randers tilbage i top 10 over de mest erhvervsvenlige kommuner i DIs erhvervsmåling.

Derfor er det vigtigt, at kommunen er en aktiv medspiller. Det kræver, at politikerne udstikker en klar retning og udviser lederskab, så medarbejderne ved, hvor de skal hen. Randers kommune har en central rolle som erhvervspolitisk aktør, og skal være en kompetent og effektiv samarbejdspartner for erhvervslivet.  I forbindelse hermed skal REU være den drivende kraft i forhold til at formulere indholdet i disse rammebetingelser.

Konkret ønsker Venstre, at kommunens erhvervschef får sæde i REUs bestyrelse, og at politiske sæder i REUs bestyrelse afskaffes.

Der skal være mere fleksibilitet og længere åbningstider i daginstitionerne for at tilgodese borgere med skæve arbejdstider og for pendlere. Venstre er åbne over for at forældre og andre frivillige kan gå ind og hjælpe specialet i yderpunkterne af åbningstiden samt ydelser af mere praktisk karakter som f.eks. højtlæsning og bagedage.

Henvender en erhvervsvirksomhed sig med en konkret forespørgsel, som virksomheden får afslag på, skal forvaltningens medarbejdere i dialog med den erhvervsdrivende søge at finde en alternativ løsning. Eksempler kunne være forhold om byggeregler, miljøgodkendelser og tilladelser i relation til lokalplaner.

Lokale virksomheder skal for så vidt muligt have mulighed for at følge deres sagsbehandling online. Dette øger åbenheden og dialogen mellem kommune og den lokale erhvervsdrivende.  Sagsbehandlingstiderne skal også betragteligt ned, således at 90 procent af samtlige byggeansøgninger skal være færdigbehandlet inden for 14 dage.  Alle byggesager skal kvitteres og screenes inden for 48 timer. Ansøgeren kan således hurtig få besked om eventuelt manglende data eller andre krav.

For yderligere at styrke dialogen mellem den lokale erhvervsdrivende og kommunen skal forvaltningens erhvervsserviceteam styrkes. Virksomheder skal have én og kun én kontaktperson i det kommunale system. Dette skaber tillid og hindrer, at sager strander i systemet.

Dækningsafgiften på erhvervsejendomme skal afskaffes. Dækningsafgiften er blot en strafskat for erhvervsdrivende, som søger at skabe arbejdspladser og vækst i Randers kommune. Da der er sammenhæng mellem arbejdspladsens beliggenhed og bosætningen for de ansatte og da 3/4 af kommunes indkomster kommer fra den personlige indkomstskat, skal vi naturligvis fremme kommunale erhvervsvilkår og ikke straffe erhvervslivet med kommunale særskatter.

Randers skal være centrum og vækstlokomotiv for hele omegnens oplevelsesøkonomi. Randers skal binde oplevelsestilbud sammen i hele Kronjylland og på Djursland til støtte for turismen og lokale arbejdspladser i Randers.

 

De ældre er gamle nok til selv at bestemme

 Venstre vil:

 • Sikre inddragelse af aktive ældre i lokalsamfund og frivilligt arbejde
 • Kæmpe for, at vi har et Regionshospital med tilhørende akutfunktion også om 10 år
 • Sørge for at ældre møder så få skiftende ansigter som muligt
 • Øgede valgmuligheder inden for bolig og genoptræningstilbud
 • Skabe hjemmelige rammer på plejecentre
 • Sikre at ældre modtager træning så de kan opretholde eller genvinde tabte færdigheder

At have levet i mange år giver erfaring og viden og er en ressource for samfundet. Der er mange friske og selvhjulpne seniorer i Randers og initiativer fra disse skal støttes.

Vi ønsker et rigt udbud af tilbud til alle, der vil leve et aktivt seniorliv. Vi skal give mulighed for et indholdsrigt og frivilligt socialt arbejde, som kan tilpasses den enkelte efter ønske. Det kan f.eks. være gennem fast tilknytning til en daginstitution, hjælpe til i non-profit organisationer, skolehjælp nogle timer om ugen eller som besøgsven hos andre seniorer.

De ældres tryghed har høj prioritet for Venstre. Derfor skal hjemmehjælp organiseres med klart udgangspunkt i den enkelte ældres behov, og ikke hvad der måske umiddelbart synes administrativt nemmest. De ældre skal derfor møde så få skiftende ansigter som muligt ved hjemmehjælp mv.

Venstre vil kæmpe for, at Randers også om 10 år har et Regionshospital med akutfunktion. Kort afstand til sygehus er af afgørende betydning for både tryghed og helbred. Dette forudsætter, at de trafikale flaskehalse løses ved Randersbro og Rosenørnsgade.

Venstre vil fastholde Sundhedscenterets stærke position som center for det frugtbare fællesskab mellem de mange kommunale, regionale og private tilbud.

Det frie valg skal udbygges, så de ældre møder muligheder frem for begrænsninger. Randers skal tilbyde en bred vifte af boligmuligheder for ældre, herunder flere ejerboliger og bofællesskaber.

Kvalitet i det frie valg betyder også flere valgmuligheder for den enkelte. f.eks., gennem flere private aktører på genoptræningsområdet.

Plejecentrene i Randers skal være så hjemmelige som mulig, og der skal i den forbindelse åbnes for flere fællesaktiviteter for beboerne på plejecentrene. Dette kan eksempelvis være et samarbejde med skoler om højt læsning mv.

De ældre er gamle nok til selv at bestemme og skal derfor også gennem træning i eget hjem hjælpes med at genvinde tabte færdigheder. Det fjerner afhængigheden fra den offentlige service, og giver den enkelte ældre større frihed og livsglæde.

 

Danmarks bedste folkeskole

 Venstre vil: 

 • Genåbne skolekvalitetsdebatten
 • Bygge en ny skole i Randers
 • Arbejde for større bredde i linje- og valgfag
 • Arbejde for en international linje
 • Sikre nærhed for de mindste og faglighed for de ældste
 • Etablere et bredt mentorkorps
 • Fælles ledelse og fysiske rammer 

Venstre vil genåbne skolekvalitetsdebatten. Forvaltning er fremkommet med tre løsningsmuligheder som vil frigøre mellem 12 og 55 millioner kroner om året. De millioner vil Venstre samle op, og investere i bedre undervisning til vores børn i folkeskolen. 

Der er ikke investeret i en ny skole i 30 år. Venstre foreslår, at der bygges en ny skole inden år 2017. Det er på tide, at vi tager børnenes uddannelse alvorligt, og giver dem de nødvendige rammer.

For børnene skal det være spændende og udfordrende at gå i skole. Det er her, de gennem 10 år bliver klar til fremtiden på deres eget individuelle niveau. Børn er forskellige, og derfor skal vi kunne rumme og udfordre alle grupper, det gælder både elever der har let ved at tilegne sig stof og dem, som skal have lidt mere hjælp. Det stiller krav til både skolernes indretning og lærerne samt pædagogernes forhold.

Vi tror på, at vi skal dyrke elevernes forskellighed og deres individuelle styrker.  Derfor skal der for de ældre elever sikres en større bredde i linje- og valgfag.

Venstre ser gerne en international linje i Randers. Det stiller krav til overbygningernes størrelser og skoledistrikternes inddeling.

For eleverne i 0-6. klasse er nærhed vigtigt, mens fagligheden er vigtigst for de store. Venstre ser, at undervisningen i de mindre klasser foregår så tæt på bopælsadressen som muligt. Mens de ældre elever først og fremmest skal sikres undervisning på højest faglige niveau med størst mulig valgfrihed.

Derudover vil vi arbejde for et mentorkorps af lokale ildsjæle, erhvervsfolk, kunstnere, idrætsfolk og erhvervsskoleundervisere. Dette skal være med til at sikre motivation af elevernes fremtidige valg.  Mentorkorpset skal besøge folkeskolens ældste klasser, da det ofte her kan være særligt motiverende at møde en, der har opnået særlig succes inden for sit felt.

Endelig ønsker vi, hvor det er muligt, at bringe daginstitutionerne tættere sammen med skolerne, idet det vil bibringe læring, sammenhæng og kontinuitet for barnet, lærere, pædagoger og ledelse. Det vil også resultere i, at man kunne frigøre midler ved fælles ledelse, vedligeholdelse og administration. Dette er særlig relevant for landdistrikterne.

 

 En stærk kommune kræver en solid økonomi

 Venstre vil:

 • Iværksætte en effektiviseringsreform med inddragelse af medarbejdere, borgere og organisationer. Reformen skal se samtlige budgetter og arbejdsgange i sømmene
 • Effektiviseringsgevinsterne skal, ud fra halv/halv princippet, gå til bedre service til borgere og virksomheder samt styrkelse af kommunens økonomiske fundament 
 • Tiltrække flere tilflyttere og sikre nye borgere en god velkomst

Som borger i Randers skal man opleve, at kommunen fungerer som en effektiv servicevirksomhed. Det kræver konstant fokus på borgerens behov og ønsker.

Kommunens kassebeholdning har blødt de seneste år: Fra omkring 600 millioner i 2009 til ca. 200 millioner kroner i 2013 år. En sund kassebeholdning er fundamentet for handlefrihed således, at kommunen til enhver tid kan sikre borgernes behov for velfærd samt skabe fornødne kultur -og fritidstilbud.

For Venstre er det en mærkesag, at kommunen drives økonomisk ansvarligt, effektivt og innovativt således, at vi sikrer mest mulig velfærd og kvalitet for hver skattekrone. Dette gælder uanset om det er i kommunalt eller privat regi.

Efter byrådsvalget vil Venstre derfor udvise lederskab og iværksætte en effektivitetsreform. Reformen skal se samtlige budgetter og arbejdsgange i sømmene. Nøglen hertil er aktiv inddragelse af medarbejdere, borgere og organisationer. Målet med effektiviseringsreformen er at skabe forbedret kvalitet og velfærd. Borgeren skal have mest muligt for pengene.

Effektivitetsreformen skal skabe en flerårig og målrettet strategi og ikke blot være et kortsigtet spare redskab ved budgetforhandlinger.

Effektiviseringsgevinsterne skal fordeles efter halv/halv princippet. Halvdelen af effektiviseringsgevinsten bliver inden for fagområdet til forbedringer, investeringer samt nye initiativer. Den resterende halvdel går til en forbedringspulje, som skal styrke kommunens kassebeholdning og dermed sikre fornyelse og friske initiativer inden for velfærdsområderne.

Effektiviseringer inden for skoleområdet bliver dog inden for eget området. Skolerne har været forsømt i mange år, og Venstre ønsker at prioritere disse og sikre dem de fornødne midler. Børnene er vores fremtid og dem skal vi investere i.

Venstre vil arbejde målrettet for at tiltrække flere nye borgere til Randers. Uden tilflytninger bliver skattegrundlet ikke større, hvilket begrænser rådighedsbeløbet til at investere i fremtidig vækst og velfærd.

En varm velkomst fra borgmesteren og hans forvaltning er bydende nødvendig for en god start til en ny borger. Der skal oprettes et tilflytterserviceteam således, at tilflytteren får én kontaktperson i kommunen som kan guide vedkommende til en god start.

 

Fornyelse og vækst – i hele Randers kommune

 Venstre vil:

 • Arbejde for et nyt center til midtbyen.
 • Arbejde for at fjerne afgifterne for udeservering, stade -og vareudstilling
 • 2 timers gratis parkering i midtbyen
 • Åbne op for nye og spændende bosætnings -og fritidsprojekter på uudnyttede by arealer
 • Forbedre fremkommeligheden i Randers kommune
 • Oprette et landdistriktsudvalg i byrådet
 • Fastholde kommunes aktive indsats for at sikre et rigt og varieret kultur, idræts -og fritidstilbud 

Randers er en geografisk stor kommune. Den rummer både bylivet i Randers midtby og landsbyerne omkring. En fællesnævner for disse forskellige områder er, at de alle behøver udvikling og fornyelse.

Venstre ønsker et center til midtbyen. Vi vil bakke op om de 2 projekter som kæmper om at skabe et midtbycenter.

For at skabe mere liv i bymidten ønsker Venstre at fjerne afgifterne på udeservering stade -og vareudstilling. Vi kæmper ligeledes for 2 timers gratis parkering i midtbyen. Hermed sikrer vi lettere adgang for de handlende samt medvirker til en mere levende bymidte.

Åbne op for nye spændende projekter på uudnyttede by arealer som ”Toyota-grunden” ved Gudenåen, grunden ved Jens Otto Kraghs Plads og grunden ved Mediehuset, som kan danne rammer for bosætning og/eller fritidsaktiviteter, gerne i samarbejde med private aktører.

Fremkommeligheden skal forbedres i Randers kommune. Vi ønsker derfor, når der er økonomisk råderum hertil, at realisere en bolsværkslinjeføring over havnebassinet samt etablere østbroen/tunnel ved Tjærby – gerne som et OPP-projekt. Venstre ønsker at deltage aktivt i at bringe Letbanen til Randers.

En cykelsti langs tørvebryggen med underføring under Randers Bro vil skabe sammenhæng i vores midtby. 

Venstre foreslår at oprette et nyt udvalg benævnt Landdistriktsudvalget. Dette udvalg skal sikre at kommunale beslutninger indeholder behørig fokus på landområderne. Udvalget er samtidig landsbyrådenes primære indgangsvinkel til kommunen. Udvalget skal arbejde tæt sammen med LAG om at skabe projekter i vores landområder.

Venstre vil fastholde kommunens aktive indsats for at sikre et rigt og varieret kultur, idræts -og fritidstilbud.