Venstres kandidathold til KV17

Venstres kandidathold til KV17

Her er Venstres kandidathold til KV 17 – der kan komme yderligere personer på listen.

1. Claus Omann Jensen 13. Jens Peter Hansen, Asferg
2. Christina Kjærsgaard, Dronningborg 14. Lene Pripp-Sørensen, Dronningborg
3. Louise Høeg, Hornbæk 15. Jesper H. Petersen, Assentoft
4. Christian Boldsen, Havndal 16. Anders Henrik Jensen, Stevnstrup
5. Christian Brøns, Randers 17. Helle Skøtt, Gjerlev
6. Niels Erik Christensen, Ø. Bjerregrav 18. Jan Buus Larsen, Randers
7. Peter Gregersen, Haslund 19. Louise Brown, Randers
8. Katrine Fruelund, Tebbestrup 20. Marianne Høj Madsen, Fårup
9. Lars Søgaard, Langå 21. Erik Blok Andersen, Uggelhuse
10. Mark Pring, Hornbæk 22. Claus Warncke, Romalt
11. Quan Moussa Nabou, Kristrup 23. Simon Ø. Simonsen, Randers
12. Anders Buhl-Christensen, Linde

 

Til regionsvalget er opstillet Jørgen Winther, Louise Høeg og Mark Pring

Lagt på i Fakta, OrganisatoriskComments (0)

Økonomi til sårbare børn

Økonomi til sårbare børn

I juni 2015 vedtog Byrådet en handlingsplan for familieområdet. Denne handlingsplan indeholdt udgiftsreducerende tiltag for 13 mio. kr. i relation til hjemtagning af børn; brug af opholdssteder og døgninstitutioner; gennemgang af alle aflastningssager og sager med kontaktperson og en styrket visitation. Alt sammen tiltag, der berører barnet direkte.

Forslaget blev vedtaget af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative. Efterfølgende – udover lidt palaver omkring ”udygtige medarbejdere” – mindes jeg ikke noget stort engagement omkring barnets tarv og beskyttelse af de mest sårbare unge.

Medio 2015 indførte man uden problemer efter Aarhus forbillede en ny model for honorering af nye plejefamilier. En model, der betyder, at lønnen ved anbringelsens start fastsættes på et bestemt niveau, der fastholdes anbringelsen igennem – i modsætning til hidtil, hvor lønnen blev justeret nedad i takt med, at barnet eller den unge har fået det bedre.

I juni 2016 godkendte V og DF en version 2 handlingsplan for økonomisk stabilisering på familieområdet, med indsatser omkring overgang til ny honoreringsmodel for plejefamilier; screening af alle sager; nedbringelse af antal anbragte samt styrkelse af den tidligt forebyggende indsats. Disse indsatser blev vurderet til i 2017 at kunne nedbringe udgifter med 18.2 mio. kr., og dermed – sammen med lukning af Eghøj institutionen – bringe udgiftsniveau i overensstemmelse med budget.

Af de 18,2 mio. fremkommer de 5.8 mio. i forbindelse med plejefamiliers overgang til ny honoreringsmodel. Vel at mærke ikke pga. honoreringsmodellen, men fordi en række plejefamiliers løn ikke er blevet reguleret over en længere årrække, hvilket har betydet, at disse plejefamilier har oppebåret en uforholdsmæssig høj aflønning, set i forhold til plejeopgavens omfang.

Nogle plejefamilier rammes hårdt af disse reguleringer – men det berører ikke barnets tarv: Plejeforældrene er de samme, opgaven den samme og indsatsen den samme. Dog berøres børn, såfremt plejeforældre vælger at opsige aftalen med Randers kommune. Primo december 2016 er det ikke forekommet.

Der har siden november 2016 været en heftig debat om familieområdet. Plejefamilier og deres løn nedgang har fyldt meget i debatten. Hensyn til børnenes tarv og sårbare børn fremføres ofte, og der er beskyldninger om manglende socialpolitik og sågar massakre på udsatte børn.

Det er betryggende, at så mange kærer sig om børnenes tarv. Men hvorfor er debatten centreret omkring udgiftsreduktionen på 5.8 mio. til plejefamilier, når lige netop dette beløb i modsætning til de resterende 12,4 mio. ikke vedrører børnenes tarv?  Tværtimod – netop ved at bringe aflønning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang, bliver der flere midler til de sårbare børn og varetagelse af deres tarv.

Lagt på i FaktaComments (0)

Randers-sagen er principiel

Randers-sagen er principiel

Efter en til tider nærmest hysterisk spind fra Velfærdslisten, Beboerlisten, Konservative og Radikale bringer Social- og Indenrigsministeriets departementschef, Sophus Garfiel, i artiklen “Randers-sagen er principiel” i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2016 den såkaldte power-point sag ned på det plan, hvor den hører hjemme. Artiklen er bag login, så her nogle citater:

“Social- og Indenrigsministeriet mener ikke, at Randers-sagen har ”alvorlig karakter”. Ministeriet har taget den op, fordi den er af principiel betydning.”

“Sagen var principiel, fordi den rejste et vanskeligt fortolkningsspørgsmål om, hvornår sagsmateriale er ”endeligt” efter § 9 i lov om kommunernes styrelse og dermed omfattet af retten til sagsindsigt. Spørgsmålet gav anledning til tvivl, inden ministeriets afgørelse forelå.”

“Lovregler rummer ikke altid kun én fortolkningsmulighed, men omfatter tit elementer, der kræver fortolkning. Derfor sker det nogle gange, at ministeriet og Statsforvaltningen ikke når til samme resultat. Det er der ikke noget mærkværdigt i.”

“…ministeriets seneste brev i sagen en vejledende udtalelse til kommunen om, hvad der gælder med hensyn til sagsindsigt efter § 9 i lov om kommunernes styrelse. Det er ikke en afgørelse, hvor ministeriet har brugt sanktioner over for Randers Kommune, for det er der ikke anledning til.”

Læs hele artikel Randers-sagen er principiel (kræver login)

Lagt på i Debat indlæg, FaktaComments (0)

Nej tak til at forhøje skatten

Nej tak til at forhøje skatten

På et ekstraordinært møde 1. september forkastede Randers Byråd forslag fra Velfærdslisten, Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne om at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lov til at forhøje skatten.

Med beslutningen kan Randers Kommune fortsat ikke ændre kommuneskatten uden risiko for sanktioner. På grund af Kommunernes Landsforenings økonomiaftale med regeringen skal kommunerne under ét holde skatten i ro, men de enkelte kommuner har mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til at hæve skatten.

Velfærdslisten havde foreslået at ansøge om en skattestigning på samlet 263 millioner kroner. Det forslag blev forkastet med 4 stemmer for (Beboerlisten og Velfærdslisten) og 26 stemmer imod (Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF).

Også Radikale Venstres og SFs ændringsforslag blev forkastet. Partierne havde her foreslået at ansøge om mulighed for at hæve dækningsafgiften med 1.5 promille, grundskyldspromillen med 0.2 og en skattestigning på 0.3 procent. Det forslag blev forkastet med 6 stemmer for (Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre og SF) og 24 stemmer imod (Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti).

Endelig blev et ændringsforslag fra Socialdemokraterne forkastet. Her havde partiet foreslået at ansøge ministeriet om mulighed for at hæve skatten med 0.2 procent svarende til godt 20 millioner kroner. Det blev forkastet med 14 stemmer for (Socialdemokraterne, Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre og SF) mens 16 stemte imod (Venstre og Dansk Folkeparti).

Daniel Madié fra Det Konservative Folkeparti var fraværende og deltog ikke i sagernes behandling.

Årsagen til, at sagerne blev behandlet på et ekstraordinært byrådsmøde er, at Social- og Indenrigsministeriets frist for ansøgninger om forhøjelse af kommuneskatten er den 2. september.

Lagt på i FaktaComments (0)

Frikadellekrigen – oversigt over Venstre i medier

Frikadellekrigen – oversigt over Venstre i medier

Byrådets punkt 29 Forslag fra Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti og Venstre, vedr. madordning i kommunale institutioner – nok bedre kendt som frikadellekrigen – har tiltrukket sig ganske stor opmærksomhed. Sagen har baggrund i aftalen Randers i fremdrift.

Herunder er – i kronologisk orden – udtalelser fra & omtaler af Venstres byrådsmedlemmer:

— 23. januar —

— 22. januar —

— 21. januar —

— 20. januar —

— 19. januar —

— 18.  januar —

—12.januar —

— 11. januar —

— 11. december —

— 5. november —

Amtsavisen: V og DF erkender fejl om svinekød (Anders Buhl-Christensen)

— 29. oktober —

— 24. oktober —

—  —

Som supplement til ovenstående er her lederspalter fra aviser, der har behandlet frikadelle sagen

 

Send venligst mail til webmaster@venstreiranders.dk såfremt du kender en artikel, der bør sættes på listen.

Lagt på i FaktaComments (0)

Landdistriktudvalget

Landdistriktudvalget

Landdistriktsudvalget er Randers Kommunes nyeste udvalg. Det blev oprettet som følge af beslutning i Randers Byråd d. 21. februar og d. 14. marts 2011 og hed først Erhvervs- og landdistriktsudvalget. Dette blev ændret til Landdistriktsudvalget ved byrådsbeslutning om omkonstituering den 22. juni 2015.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende  landdistriktudvikling og herunder opgaver vedrørende:

• landdistriktudvikling
Pulje til indsats mod dårlige boliger
• tilskud til LAG-projekter
• initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for udvalgets opgaveområde
• høringssvar til økonomiudvalget om salg af grunde til erhvervsformål
• samarbejde med offentlige og private operatører og aktører inden for udvalgets opgaveområde
• virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
• drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

• bosætningspolitik
• landdistriktpolitik
• andre planer eller politikker inden for udvalgets opgaveområde
• anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositions

Udvalgets medlemmer 2015 – 2017 er:
Lars Søgaard (V) – Formand
Jens Peter Hansen (V) – Næstformand
Susanne Ringe Sørensen (V)
Susanne Nielsen (O)
Ellen Petersen (A)
Daniel Madie (C)
Jens Laursen (L)

Lagt på i FaktaComments (0)

Et år som borgmester

Et år som borgmester

TV2 Østjylland havde d. 13. januar – dagen efter vedtagelse af skolestrukturreformen – inviteret Claus Omann Jensen til en snak om, hvordan det går med at indfri løfter givet forud for valget.

Claus Omann bestod næsten med et 12-tal. Eneste hænger er dækningsafgiften – den er der endnu ikke gjort noget ved. Se hele indslaget herunder ved at klikke på afspil knappen.

Lagt på i FaktaComments (0)

Ny skolestruktur vedtaget

Ny skolestruktur vedtaget

Under ledelse af borgmester Claus Omann Jensen har de ansvarlige partier i Randers Byråd har på sit møde d. 12. januar 2015 vedtaget en ny struktur for folkeskolerne i Randers Kommune. Den nye struktur betyder blandt andet, at Rytterskolen, Vorup Skole, Nyvangsskolen, Hadsundvejens Skole og Gjerlev-Enslev Skole  bliver nedlagt med udgangen af indeværende skoleår.
Den nye skolestruktur blev vedtaget med stemmerne 23 for og 8 imod efter en længere debat i byrådssalen. For forslaget stemte partierne Venstre, Socialdemokraterne (minus Ole Skiffard) og Dansk Folkeparti. Imod forslaget stemte Beboerlisten, SF, Velfærdslisten, Radikale Venstre, De Konservative samt Ole Skiffard (S).

Forud er gået en længere periode med stor offentlig og politisk interesse for sagen. Forslaget til ny skolestruktur har været i høring, hvor der bl.a. er afholdt seks borgermøder, ligesom der er indkommet et 351 høringssvar.

Fra 1. august 2015 er de væsentligste ændringer:

  • 5 skoler nedlægges: Gjerlev-Enslev Skole, Hadsundvejens Skole, Nyvangsskolen, Rytterskolen og Vorup Skole.
  • 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. klassetrin: Havndal Skole, Bjerregrav Skole, Hobrovejens Skole, Østervangsskolen, Søndermarkskolen og Kristrup Skole.
  • 1 skole indrettes som en overbygningsskole for 7.-9. klassetrin: Tirsdalens Skole.
  • 4 skoler bliver sammenhængende skoler for 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen: Vestervangsskolen, Hornbæk Skole, Grønhøjskolen og Rismølleskolen.
  • 8 skoler oplever ingen strukturelle ændringer i forhold til i dag: Asferg Skole (0.-6. årgang), Assentoftskolen (0.-9. årgang), Langå Skole (0.-9. årgang), Blicherskolen (0.-9. årgang), Nørrevangsskolen (0.-10. årgang), Fårup Skole (0.-9. årgang), Korshøjskolen (0.-9. årgang), Munkholmskolen (0.-9. årgang).

Læs hele sagsfremstillingen 

Lagt på i FaktaComments (0)

Kronbladet december 2014

Kronbladet december 2014

Læs følgende indlæg

I sudste artiklel – Hvor skal vi hen, do? – er de sidste linjer i indlægget desværre ikke kommet med. Artiklen skulle slutte med:

Er du forvirret? Der er vi i Miljø- og teknikudvalget også, hvorfor et flertal bestående af Venstre og Beboerlisten på udvalgsmødet d. 12. december besluttede, at vi skal henvende os til miljøminister Kirsten Brosbøl, som forhåbentlig kan fortælle os hvor vi skal hen.

 

Lagt på i FaktaComments (0)

Medlemmer i de enkelte udvalg

Medlemmer i de enkelte udvalg

Herunder en oversigt over medlemmer i de enkelte udvalg for byrådsperioden 2014-17

Borgmester

Claus Omann Jensen (V)
1. viceborgmester: Mogens Nyholm (Radikale Venstre)
2. viceborgmester: Henning Jensen Nyhuus (S)

Økonomiudvalg
Claus Omann Jensen (V), formand
Henning Jensen Nyhuus (S), Næstformand
Anders Buhl-Christensen (V)
Jens Peter Hansen (V)
Louise Høeg (V)
Torben Hansen (S)
Bjarne Overmark (Beboerlisten)
Frank Nørgaard (DF)
Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten)

Miljø- og teknikudvalget
Formand: Frank Nørgaard (DF)
Næstformand: Lars Søgaard (V)
Jens Peter Hansen (V)
Christian Brøns (V)
Kim Kristensen (Beboerlisten)
Torben Hansen (S)
Iben Sønderup (S)

Børn- og Skoleudvalget
Formand: Bjarne Overmark (Beboerlisten)
Næstformand: Christina Kjærsgaard (V)
Christian Boldsen (V)
Mark Pring (V)
Fatma Cetinkaya (S)
Michael Mouritsen (S)
Charlotte Broman Mølbæk (SF)
Mogens Nyholm (Radikale Venstre)
Morten Grosbøl (DF)

Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere
Formand: Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten)
Næstformand: Susanne Koch (S)
Michael Mouritsen (S)
Charlotte Broman Mølbæk (SF)
Christina Kjærsgaard (V)
Christian Brøns (V)
Jens Laursen (Beboerlisten)

Beskæftigelsesudvalget:
Formand: Christian Boldsen (V)
Næstformand: Fatma Cetinkaya (S)
Helle Skøtt (V)
Steen Bundgaard (S)
Ole Skiffard (S)

Kultur- og fritidsudvalge
Formand: Mogens Nyholm (Radikale Venstre)
Næstformand: Ellen Petersen (S)
Susanne Koch (S)
Steen Bundgaard (S)
Louise Høeg (V)
Katrine Fruelund (V)
Anders Primdahl Vistisen (DF)

Sundhed og ældreudvalget
Formand: Leif Gade (S)
Næstformand: Louise Høeg (V)
Ole Skiffard (S)
Katrine Fruelund (V)
Helle Skøtt (V)
Jens Laursen (Beboerlisten)
Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten)

Erhvervs- og landdistriktsudvalget
Formand: Daniel Madié (K)
Næstformand: Jens Peter Hansen (V)
Mark Pring (V)
Lars Søgaard (V)
Anders Primdahl Vistisen (DF)
Leif Gade (S)
Ellen Petersen (S)

Midttrafik repræsentantskab
Christian Brøns (V)
Stedfortræder: Frank Nørgaard (DF)

Havnebestyrelsen
Henning Jensen Nyhuus (S) med Steen Bundgaard (S) som suppleant
Anders Buhl Christensen (V) med Lars Søgaard (V) som suppleant
Helle Skøtt (V) med Katrine Fruelund (V) som suppleant
Morten Grosbøl (DF) med Frank Nørgaard (DF) som suppleant
Daniel Madié (K) med Susanne Koch (S) som suppleant

Randers Spildevand a/s
Formand: Kim Kristensen (Beboerlisten)
Næstformand: Iben Sønderup (S)
Anders Buhl-Christensen (V)

Børn- og ungeudvalget
Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten)
Michael Mouritsen (S)
2 stedfortrædere for Kasper Fuhr Christensen:
Helle Skøtt (V) 1. stedfortræder
Christian Boldsen (V) 2. stedfortræder
2 stedfortrædere for Michael Mouritsen:
1. stedfortræder Ole Skiffard (S)
2. stedfortræder Iben Sønderup (S)

Lagt på i FaktaComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.