Verden har brug for videnskab

Verden har brug for videnskab

I hele verden demonstrerer forskere og ansvarsbevidste borgere lørdag 22. april mod populisme og politikere, der benægter videnskabelige kendsgerninger. I Danmark er der demonstrationer i Aarhus og København.

Jeg støtter fuldt ud denne manifestation af behovet for at lægge anerkendt viden og fakta til grund for politiske beslutninger.

Alt for ofte ser vi, at politikere ignorerer videnskabelige fakta, og i stedet baserer deres beslutninger på ideologi, følelser eller ”sund fornuft”. En særlig variant er politikere, der beslutter ved at lytte til borgerne (og når der lyttes høres de, der råber højest).

Det kan være fornuftigt at bruge sin sunde fornuft eller lytte til borgerne, når det drejer sig om konkrete, lokale problemer, hvor der her og nu kan observeres en sammenhæng mellem en indsats og en konsekvens.

En sådan sammenhæng er ikke tydelig, når det drejer sig om udfordringer, hvor uønskede effekter langsomt kommer snigende og måske især bliver et problem for kommende generationer. Så har vi det lidt ligesom frøer – bare vandet varmes langsomt om, bliver de i gryden.

Videnskaben – og stort set alle andre – er enige om, at Jordens fremtid er truet, hvis vi bare bliver ved med at udlede CO2. Og alligevel kan relativ få bekymrede borgere få politikere til at afstå fra at give tilladelse til opsætning af vindmøller.

Sundhedsudgifterne stiger mere end væksten i Danmarks bruttonationalprodukt. Mange eksperter forventer endda en markant stigning i sundhedsudgifterne i de kommende årtier. Fysisk inaktivitet er blandt hoved synderne. Og alligevel indretter vi samfundet så passiv transport fremmes.

Og nej – jeg siger ikke, at vi blot skal gøre, hvad videnskaben anbefaler. Jeg siger, at anerkendt viden og fakta bør være et fælles grundlag i beslutningsprocesser. Vi kommer så hver især med vore holdninger, og når frem til forskellige resultater. Men det faktuelle grundlag bør vi være enige om.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

At lytte og prioritere

At lytte og prioritere

Tak til Henrik Hald for i indlægget Buhl og Nørgaard – kun tillid til sig selv at give en række eksempler på, at kommunens medarbejdere er engagerede og ønsker bedst mulige rammer for det arbejde, som de udfører.

Som politikere har vi ansvaret for hele kommunen, herunder at økonomien kan hænge sammen på både kort og lang sigt. Som det er nu, er Randers blandt de 10 ud af 98 kommuner, der har det laveste beskatningsgrundlag pr. indbygger.

Som politikere læser vi og lytter til høringssvar, men vi påtager os også ansvaret for helheden ved at prioritere brugen af de alt for knappe økonomiske ressourcer. Det gør vi i tillid til, at vore medarbejdere får det bedst mulige ud af de rammer, som vore prioriteringer skaber for deres arbejde.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Økonomi til sårbare børn

Økonomi til sårbare børn

I juni 2015 vedtog Byrådet en handlingsplan for familieområdet. Denne handlingsplan indeholdt udgiftsreducerende tiltag for 13 mio. kr. i relation til hjemtagning af børn; brug af opholdssteder og døgninstitutioner; gennemgang af alle aflastningssager og sager med kontaktperson og en styrket visitation. Alt sammen tiltag, der berører barnet direkte.

Forslaget blev vedtaget af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative. Efterfølgende – udover lidt palaver omkring ”udygtige medarbejdere” – mindes jeg ikke noget stort engagement omkring barnets tarv og beskyttelse af de mest sårbare unge.

Medio 2015 indførte man uden problemer efter Aarhus forbillede en ny model for honorering af nye plejefamilier. En model, der betyder, at lønnen ved anbringelsens start fastsættes på et bestemt niveau, der fastholdes anbringelsen igennem – i modsætning til hidtil, hvor lønnen blev justeret nedad i takt med, at barnet eller den unge har fået det bedre.

I juni 2016 godkendte V og DF en version 2 handlingsplan for økonomisk stabilisering på familieområdet, med indsatser omkring overgang til ny honoreringsmodel for plejefamilier; screening af alle sager; nedbringelse af antal anbragte samt styrkelse af den tidligt forebyggende indsats. Disse indsatser blev vurderet til i 2017 at kunne nedbringe udgifter med 18.2 mio. kr., og dermed – sammen med lukning af Eghøj institutionen – bringe udgiftsniveau i overensstemmelse med budget.

Af de 18,2 mio. fremkommer de 5.8 mio. i forbindelse med plejefamiliers overgang til ny honoreringsmodel. Vel at mærke ikke pga. honoreringsmodellen, men fordi en række plejefamiliers løn ikke er blevet reguleret over en længere årrække, hvilket har betydet, at disse plejefamilier har oppebåret en uforholdsmæssig høj aflønning, set i forhold til plejeopgavens omfang.

Nogle plejefamilier rammes hårdt af disse reguleringer – men det berører ikke barnets tarv: Plejeforældrene er de samme, opgaven den samme og indsatsen den samme. Dog berøres børn, såfremt plejeforældre vælger at opsige aftalen med Randers kommune. Primo december 2016 er det ikke forekommet.

Der har siden november 2016 været en heftig debat om familieområdet. Plejefamilier og deres løn nedgang har fyldt meget i debatten. Hensyn til børnenes tarv og sårbare børn fremføres ofte, og der er beskyldninger om manglende socialpolitik og sågar massakre på udsatte børn.

Det er betryggende, at så mange kærer sig om børnenes tarv. Men hvorfor er debatten centreret omkring udgiftsreduktionen på 5.8 mio. til plejefamilier, når lige netop dette beløb i modsætning til de resterende 12,4 mio. ikke vedrører børnenes tarv?  Tværtimod – netop ved at bringe aflønning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang, bliver der flere midler til de sårbare børn og varetagelse af deres tarv.

Lagt på i FaktaComments (0)

Ligheder mellem byrådsmøder og åbne samråd

Ligheder mellem byrådsmøder og åbne samråd

Tilliden til politikere ligger på det laveste niveau i mange år. Sammen med journalister og brugtvognsforhandlere er vi politikere blandt dem, danskerne har mindst tillid til.

Det er vores eget ansvar, at det er blevet sådan. Byrådsmøder er en del af problemet.

I stedet for at holde fokus på den politiske substans ender vi alt for ofte i slagsmål, hvor det gælder om at beklikke hinandens troværdighed. Beskyldninger om løftebrud, hykleri, kovendinger og løgn fyger gennem luften. Frem for at møde hinandens forslag med interesse og lytte til argumenter gælder det om at nedgøre og lægge afstand til, hvad der end måtte komme fra den anden side.

Kampen står ikke længere om at have de stærkeste argumenter, men bliver til et spørgsmål om flest minutter på tv, overskrifter i aviser eller flest følgere på de sociale medier. Medierne sætter dagsordenen for vores arbejde, og på den dagsorden kommer medierne til at stå højt. Byrådsmøder er blevet et middel til mere medietid snarere end et forum for politisk meningsudveksling.

Ovenstående er for 99 % vedkommende en direkte afskrift af indledningen til MF Eva Kjer Hansens kronik Folketinget mangler selvrespekt og selvtillid. Og nok også selvindsigt – jeg har udskiftet ’åbne samråd’ med byrådsmøder.

Kjer Hansen problembeskrivelse passer alt for godt på, hvordan især Velfærdslisten og lejlighedsvis andre agerer i Randers Byråd. Og sådan vil det desværre fortsætte, så længe nogle medier kvitterer med spalteplads og minutter på tv.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Plads til biler eller plads til mennesker?

Plads til biler eller plads til mennesker?

Siden 2007 har diskussioner om bilkørsel i Sløjfen ulmet med lejlighedsvis opblussen – som den nu gør igen, når Byrådet på mandag behandler punktet ”Regulering af trafik i Sløjfen samt udarbejdelse af nyt gågaderegulativ”.

Selv har jeg været tilhænger af at lukke Sløjfen for biltrafik, men er nu nået frem til – især af hensyn til Hotel Randers – at lukning for trafik ikke er nødvendig, såfremt vi følger anbefalingerne fra rapporten Detailhandel og Bymidtestrategier, hvor det foreslås at:

  • Pullerterne kan fjernes. I dag viser pullerterne, at på den ene side er der plads til fodgængere, og på den anden side er der plads til biler.
  • Belægningen kan gøres ens i hele gadens bredde. I dag er belægningen med til at vise, hvor grænsen mellem fodgængere og biler er.
  • Reservationen til p-pladser kan fjernes. Ved at reservere plads til parkering har man netop vist, at gaden er disponeret på bilernes præmisser og ikke de gåendes.

Sådanne tilpasninger vil virke selvregulerende. Folk vil benytte hele gaden; butikkerne vil få bedre plads til gadeudstillinger, og der kan etableres grønne hyggekroge og udeserveringer. Dette vil sammen med fjernelse af p-pladser betyde, at biler kun kører ind i Sløjfen, når det reelt er nødvendigt.

Desværre har et flertal i Økonomiudvalget indstillet til Byrådet, at der ikke skal arbejdes på at begrænse kørslen ved at begrænse parkeringsmuligheder og ændret udnyttelse af gaderummene m.v. Noget overraskende set i lyset af, at Byrådet gentagne gange i diverse visions og strategiplaner har meldt ud, at Sløjfen skal gøres bilfri. Samme fornuftige udmelding kom fra V og DF i forbindelse med omkonstitueringen.

Sløjfen kan ikke lukkes, men vi skal endegyldigt få lukket diskussionen om trafikken i Sløjfen. Det får vi kun ved, at vi bøjer os mod hinanden – som jeg mener at gøre – således at det fremadrettede arbejde hviler på et bredt flertal i Byrådet. At fastholde Sløjfen på bilernes præmisser er kortsigtet og tjener ikke de erhvervsdrivendes interesser: Mennesker køber – det gør biler ikke.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Populistisk kritik af studieture

Populistisk kritik af studieture

Liberal Alliance Randers har skabt sig opmærksomhed på at kritisere, at Randers kommune har brugt penge på studieture. Det konkrete eksempel er en tur for Socialudvalget til New York. Med afsæt i denne tur kræver de nu et stop for oversøiske studieture.

Som kommunalpolitikere har vi ansvaret for en omsætning på små 6 mia. kr., og vi bør stedse være opmærksom på, at dette enorme beløb forvaltes med omtanke. Det er helt på sin plads at diskutere, hvorvidt og i givet fald hvordan, der skal bruges ressourcer på at klæde kommunalpolitikerne på til at løfte ansvaret for de 6 mia. kr.

Det er ikke på sin plads at forfalde til populistiske udsagn som ”At bruge 200.000 kroner på at sende fem byrådsmedlemmer til New York på ferie er skandaløst.” Eller aldeles ukritisk og uden øjensynligt at foretage egne undersøgelser, at viderebringe beskyldninger om, at Randers kommune har forsøgt at skjule oplysninger om studieturen. Det tog mig mindre end 60 sekunder at finde offentlig tilgængelig sagsfremstilling med præcis angivelse af turens omkostninger; afrapportering med bl.a. oplysninger om deltagere og program for turen.

Inden man kritiserede kommunen for at have ”spist dyre middage på ”The mercer” og ”Sea restaurant”” burde man nok lige have læst i programmet. Her fremgår, at en New York kyndig Rambøll medarbejder varmt anbefaler Sea restaurant og samtidig oplyser, at ”Det er thai, tre retter for $35. Det er super godt. Og så er det billigt”.

Kritikken af en dag til fri disposition er lige så grundløs. Javist er vi kommunalpolitikere ofte tvungen til at arbejde selv på søndage for at nå det hele, men da lokale organisationer og institutioner holder fri om søndagen, giver det rigtig god mening at lade dagen være til fri disposition – selv får jeg megen inspiration ved at bevæge mig på egen hånd i fremmede byer.

Er også overrasket over, at en liberal blander sig i, hvorvidt andre har lyst til at se basketball en søndag aften. Deres penge – deres fornøjelse.

LA’s krav om stop for oversøiske studieture bærer et populistisk skær. Hvorfor er kriteriet oversøiske? For to uger undlod jeg at deltage i halvandens dags konference i Sønderborg. Udgiften ville med Airbnb overnatning og fælleskørsel ende på ca. 8.000 kr., og eftersom det foregik i Danmark, vil jeg sandsynligvis efterfølgende af andre kanaler kunne opsamle en del af den præsenterede viden.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Bænke fra by til land

Bænke fra by til land

Et snævert flertal i Byrådet har besluttet, at Storegades flotte bænke ikke skal genopstilles. Restauratører og politi ønsker ikke bænke med henvisning til, at bænkene benyttes som festplads af unge. Restauratører påpeger endvidere, at bænkene optager plads for borde og stole ved flere udeserverings steder, så der evt. mistes indtægtsmuligheder.

Desværre valgte byrådsflertallet at efterkomme ønskerne fra disse to interessegrupper frem for at forfølge den oprindelige vision om at skabe et særligt miljø, der minder om en dagligstue eller lounge med det formål at tiltrække både det unge og det ældre publikum – ikke kun i aften- og nattetimer men også i dagtimerne – til gavn for hele Midtbyen.

Hvad så med bænkene? Eftersom bænke nu engang har den egenskab, at de tiltrækker mennesker, forventer jeg, at placering af bænkene andre steder i byen blot vil betyde, at der etableres nye ”festpladser”.

Her ude på landet er vi ikke så mange, og skulle der blive drukket en øl på en bænk fragår den næppe nogen restauratør. Der er endvidere etableret en stribe samlingssteder i landsbyer i form af f.eks. legepladser.

Det vil være oplagt at genplacere bænke i forbindelse med disse. Faktisk tror jeg, at landsbybeboere vil opfatte en bænk som en gave og ikke – som et byrådsmedlem beskrev den herskende opfattelse i Storegade –  som en hadegave.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Væk med administrationsgebyr for erhvervsaffald

Væk med administrationsgebyr for erhvervsaffald

Brancheorganisationen Dansk Byggeri er netop nu ude med en analyse og kritik af, at affaldsgebyrer fører til kommunalt papir-bøvl, og at der ikke er gode forklaringer på, hvorfor kommunerne overhovedet opkræver gebyret.

Dansk Byggeri har helt ret. I Randers kommune er vi nået frem til samme konklusion: De omkostninger, som affaldsgebyret skal dække, er primært direkte og indirekte administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af gebyret! Det er jo decideret tåbeligt og absolut ikke erhvervsvenligt.

Derfor besluttede et enigt Miljø- og teknikudvalg for to uger siden, at det fastsatte gebyr på 240 kr. ikke opkræves i 2016, og at gebyret sættes til 0 kr. fra 2017. Denne beslutning vil blive konfirmeret på byrådsmødet den 7. november.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Absurd kritik af forvaltningen fra Amtsavisen

Absurd kritik af forvaltningen fra Amtsavisen

Forvaltningen i Randers kommune deler skæbne med landmænd: Begge grupper arbejder hårdt; de er ærekære om deres indsats og ender alligevel alt for ofte og uberettiget som prügelknabe i offentligheden.

Måske er det lidt som henkastet affald. Når først nogle har smidt noget affald, begynder andre også at smide uden nærmere omtanke. Er det mon forklaringen på Amtsavisens absurde kritik af forvaltningen?

Byrådspolitikere går i den grad forrest med at smide affald på forvaltningen. I denne uge har vi oplevet, hvordan der i forbindelse med Collstrup grunden er blevet skudt på embedsmænd i teknisk forvaltning, til trods for at sagen i såvel kommune som i region, er behandlet helt efter bogen.

I sagen om WAN udbud blev der begået en teknisk fejl, hvorfor Randers kommune valgte at annullere udbuddet og lave et nyt. Også her benyttes lejligheden til heksejagt og dyrkelse af fejlfindingskulturen. I første omgang var ”heksen” borgmesterens eventuelle inhabilitet. Der var naturligvis intet at komme efter, men alligevel fortsætter fejlfindingen.

Indtil nu har medierne typisk blot været ukritiske mikrofonholdere for byrødders angreb. Desværre begynder Amtsavisen nu selv at smide affald: På forsiden lørdag 15. oktober læser jeg under overskriften Landsbyer må vinke farvel til bybusser: Alt dette bliver virkelighed, hvis forvaltningen får held til at gennemføre den plan, de har fremlagt for miljø- og teknikudvalget i denne uge.

Dette er en uhørt grov beskyldning. Forvaltningen gennemfører ikke noget – hverken med eller uden held. Forvaltningen gør alene, hvad vi politikere beslutter eller hvad vi har uddelegeret til deres beslutningstagen.

Den konkrete sag om principper for et nyt bybusnet er startet politisk, og der har løbende været en rigtig god dialog mellem udvalget og forvaltningen, og Byrådet har med 30 stemmer for sagt ja til de nye grundprincipper.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Vi går da ind for vindmøller, men…

Vi går da ind for vindmøller, men…

Alt tyder på, at et stort flertal i byrådet via revision af vindmølleplan reelt vil blokere for al udbygning af vindkraft på nær området ved Overgaard. Det betyder bl.a., at Binderup-projektet – til trods for at dette projekt er tilpasset særlige Randers vilkår defineret af Venstre og Dansk Folkeparti – ikke kan gennemføres.

Sagde nogen løftebrud? Kommunens image er som bekendt faldet med 10 pladser ift. sidste år, så vi nu er nede som nr. 74 på DI’s rangliste.

Binderup projektet er på alle parametre bedre, end de projekter, som Randers Byråd tidligere har sagt ja til:

Projektet styres og ejes lokalt. Der er dannet en lokal lodsejergruppe (14 lodsejere), alle bosat i området, der omkranser projektet. Almindelige, private borgere, der har vist vilje og mod til at påtage sig en del af det konkrete arbejde med at få den nødvendige grønne omstilling af Danmarks energiforsyning til at blive til virkelighed.

Projektejere vil give økonomisk støtte til lokale aktiviteter via fond med indskud på 100.000 kr. pr. vindmølle, der sammen med et årligt bidrag fra de enkelte vindmøller vil udgøre et ”Energi- og Udviklingsfond”, hvorfra der årligt efter vindmøllernes første års drift udloddes midler til aktiviteter i lokalområdet.

Afstand til naboer: Lovkravet er 520 m – ved Binderup er der ingen naboer indenfor 910 m.

Naboklager: I forhold til det reviderede projekt med 5 møller er der 5 klagere indenfor 1.000 m og 13 klagere fra 1.000-1.500 m. I høringsfasen for det tidligere projekt med 7 stk. 150 meter høje vindmøller indkom der 56 individuelle høringssvar og 1005 underskrifter – heraf 149, der ikke har adresse i Randers kommune. Dvs. reelt set vil langt de fleste klagere ikke blive generet af vindmøllerne, der ej heller ødelægger landskabet: Ingen har påberåbt sig ifm. netop vedtagne Temaplan for det åbne land, at området skulle være af særliglandskabelig interesse.

Tryghed mod stavnsbinding: Projektejerne tilbyde naboer i en afstand op til 1000 m fra vindmøllerne at købe deres ejendomme, hvis det viser sig, at de ikke har lyst til at blive boende efter projektets realisering. Opkøb baseres på 2 uvildige ejendomsmægleres vurdering af ejendommens salgsværdi og projekt-ejer forbeholder sig herefter ret til at handle ejendommen videre med klausul for evt. vindmøllegene. Eventuelt allerede tildelt for Værditab vil blive modregnet i salgsværdien.

Kan nogen forklare eller vil forsvare, hvorfor byrødder siger nej til Binderup?

Lagt på i DiverseComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 28. juni 2017 to 27. juli 2017.